This site uses cookies to improve your user experience. By using this site you agree to these cookies being set. To find out more, please see our cookies policy.

Legimi - ebooki bez limitów

Download Legimi - ebooki bez limitów App - screenshot 1 Download Legimi - ebooki bez limitów App - screenshot 2 Download Legimi - ebooki bez limitów App - screenshot 3
Sponsored links
Loading...

Legimi - ebooki bez limitów

Legimi - ebooki bez limitów

Legimi - ebooki bez limitów

Legimi - ebooki bez limitów

Legimi - ebooki bez limitów

Legimi - ebooki bez limitów

Description Comments Get help I'm the dev!

Legimi - ebooki bez limitów description

0

Pobierz bezpłatną aplikację Legimi i zyskaj nieograniczony dostęp do ponad 16000 książek w abonamencie (ebooków i audiobooków). Wśród nich znajdziesz tytuły najsłynniejszych światowych autorów, takich jak Stephen King, Harlan Coben, Dan Brown, E L James, Jo Nesbø, Danielle Steel, Nora Roberts, a także bestsellerowych rodzimych twórców (są wśród nich m.in. Zygmunt Miłoszewski, Katarzyna Bonda, Katarzyna Grochola, Remigiusz Mróz, Jerzy Pilch). Specjalną propozycję dostępu do ebooków przygotowaliśmy zaś dla abonentów sieci komórkowych PLAY, T-Mobile i Plus:Uruchom usługę „Czytelnia w Play by Legimi” i opłać ją wraz z rachunkiem za telefon. Pierwszy miesiąc gratis! Później 19,99 zł co miesiąc. Więcej na www.czytelnia.play.pl. Masz możliwość czytania bez limitu na 4 urządzeniach w ramach jednego konta – również na wybranych modelach e-czytników.Aby uruchomić usługę w T-Mobile pobierz aplikację lub wejdź na stronę Legimi.com/t-mobile i dowiedz się więcej. Możesz czytać z Legimi już od 7,90 zł miesięcznie!W celu aktywacji abonamentu w Plus wejdź na stronę Legimi.com/plus lub pobierz aplikację. Możesz testować usługę przez 14 dni za darmo, a następnie czytać bez limitu za 30,75 zł miesięcznie.A jeśli nie masz abonamentu w Play, nie jesteś w T-Mobile lub Plus… Wypróbuj przez 7 dni za darmo dostęp do tysięcy tytułów najlepszych polskich wydawców! Jeśli Ci się spodoba, czytaj do woli nowości, bestsellery i… cokolwiek wybierzesz już od 6,99 zł miesięcznie nawet na 4 urządzeniach (smartfonie, tablecie, komputerze i e-czytniku). Zamawiając subskrypcję Legimi bez limitu+, masz do dyspozycji książki zarówno w formacie tekstowym, jak i dźwiękowym. W dowolnej chwili możesz przełączać formaty, by nigdy nie odrywać się od lektury.To wszystko w wygodnej aplikacji Legimi, dzięki której:
* Sprawdzasz, ile naprawdę czytasz dzięki zaawansowanym statystykom
* Synchronizujesz bibliotekę książek na smartfonie, tablecie, komputerze i e-czytniku (aplikacja zapamięta ostatnio czytaną lub słuchaną stronę)
* Wybierasz krój i rozmiar czcionki
* Czytasz w trybie dziennym lub nocnym (przy słabym świetle)
* Błyskawicznie zmieniasz orientację z pionowej na poziomą
* Masz stały i wygodny dostęp do tysięcy ebooków i audiobooków z księgarni LegimiDobierz pakiet w zależności od tego, jak dużo czytasz i zamów dostęp bezpośrednio w aplikacji lub na stronie księgarni Legimi.com. Dołącz do wyjątkowego grona czytających z Legimi.Specjalnie dla posiadaczy urządzeń Samsung mamy w prezencie 3 miesiące dostępu do abonamentu bez limitu+. A jeśli masz Samsung Galaxy S7 lub S7 edge, możesz cieszyć się usługą Legimi bez limitu+ przez 6 miesięcy bez żadnych opłat!UWAGA: Aplikacja wymaga uprawnień do odbierania i wysyłania SMS wyłącznie w celu aktywacji usługi "Czytelnia w Play by Legimi". Get free app Legimi and get unlimited access to over 16,000 books in subscription (e-books and audiobooks). Among them you will find the titles of world's most famous authors such as Stephen King, Harlan Coben, Dan Brown, EL James, Jo Nesbø, Danielle Steel, Nora Roberts, as well as the best-selling domestic artists (among them are Zygmunt Miłoszewski, Catherine Bond Katarzyna Grochola, Remigiusz Frost, Jerzy Pilch).Special offer access to e-books prepared for the mobile subscribers PLAY, T-Mobile and Plus:Start the "Reading the Play by Legimi" and pay for it with the phone bill. First month free! Later 19,99 zł every month. More www.czytelnia.play.pl. You have the ability to read without limit of 4 devices under one account - also on selected models of e-readers.To start the service at T-Mobile download an application or visit Legimi.com/t-mobile and learn more. You can read the Legimi from 7,90 zł per month!To activate your subscription in Plus visit Legimi.com/plus or download the application. You can test the service for 14 days free, then read no limit 30,75 zł per month.And if you do not have a subscription to play, you're not a T-Mobile or Plus ... Try 7 days for free access to thousands of titles of the best Polish publishers! If you like it, read to your heart's news, bestsellers, and ... whatever you choose from zł 6.99 per month even to 4 devices (smartphone, tablet, computer and e-reader). When ordering a subscription Legimi no limit +, you have to book available both in text and audio. At any time you can switch between formats, never to distract from the reading.It's all in convenient application Legimi by which:
* You check how much you really read through advanced statistics
* Synchronize library of books on your smartphone, tablet, computer and e-reader (the app remembers the last read or listened page)
* You choose typeface and font size
* You read mode, day or night (in low light)
* Instantly change from portrait to landscape
* You have a constant and convenient access to thousands of e-books and audio books from the bookstore LegimiAdjust package depending on how much you read and order access directly in the application or at the bookstore Legimi.com. Join the select group of readers with Legimi.Especially for owners of Samsung devices have a gift three months access to a subscription with unlimited +. And if you have a Samsung Galaxy S7 or S7 edge, you can enjoy the service without limit Legimi + 6 months free of charge!NOTE: The application requires permission to send and receive SMS only to activate the service "Reading the Play by Legimi".


Legimi - ebooki bez limitów APK Version History


 • Legimi - ebooki bez limitów v.2.54.6 for Android 4.0.3+ Nov. 30, 2016
 • Legimi - ebooki bez limitów v.2.54.4 for Android 4.0.3+ Oct. 25, 2016
 • Legimi - ebooki bez limitów v.2.54.3 for Android 4.0.3+ Oct. 22, 2016
 • Legimi - ebooki bez limitów v.2.54.1 for Android 4.0.3+ Oct. 20, 2016
 • Legimi - ebooki bez limitów v.2.52.12 for Android 4.0.3+ Sep. 20, 2016
 • Legimi - ebooki bez limitów v.2.52.11 for Android 4.0.3+ Sep. 01, 2016
 • Legimi - ebooki bez limitów v.2.52.9 for Android 4.0.3+ Aug. 24, 2016
 • Legimi - ebooki bez limitów v.2.52.6 for Android 4.0.3+ Aug. 05, 2016
 • Legimi - ebooki bez limitów v.2.52.2 for Android 4.0.3+ Jul. 29, 2016
 • Legimi - ebooki bez limitów v.2.52.1 for Android 4.0.3+ Jul. 28, 2016
Show more

Download Legimi - ebooki bez limitów App for Free

Legimi - ebooki bez limitów

Legimi
Android Permissions
 • Open network sockets.
 • Write to external storage.
 • Access information about networks.
 • Access information about Wi-Fi networks.
 • Receive SMS messages.
 • Read SMS messages.
 • Read only access to phone state.
 • Read from external storage.
 • List of accounts in the Accounts Service.
 • Prevent processor from sleeping or screen from dimming.
 • Send SMS messages.
Please note: the permissions may change when the app is updated.
Scroll to Top