This site uses cookies to improve your user experience. By using this site you agree to these cookies being set. To find out more, please see our cookies policy.

Rắn Săn Mồi Online

Download Rắn Săn Mồi Online Game - screenshot 1
Sponsored links
Loading...

Rắn Săn Mồi Online

Rắn Săn Mồi Online

Rắn Săn Mồi Online

Rắn Săn Mồi Online

Rắn Săn Mồi Online

Rắn Săn Mồi Online

Description Comments Get help I'm the dev!

Rắn Săn Mồi Online description

0

Cách chơi - Chạm vào màn hình để điều khiển con rắn di chuyển, nếu đầu của bạn chạm vào người chơi khác, bạn sẽ phát nổ và sau đó là trò chơi sẽ kết thúc. Nhưng nếu người khác vô tình chạm vào bạn, họ sẽ phát nổ và sau đó bạn có thể ăn họ, ăn càng nhiều bạn sẽ càng dài ra.Trong trò chơi này bạn có cơ hội chiến thắng ngay cả khi bạn còn nhỏ! Nếu bạn là một hoa tiêu nhanh nhẹn, bạn có thể chạy thật nhanh chăn đường những con rắn dài hơn, đánh lừa nó chạm vào bạn, nó sẽ phát nổ. Không vấn đề gì khi kích thước bạn đang có, bạn có thể đánh bại những đối thủ khổng lồ khác.Bạn hãy cố gắng trở thành người chơi dài nhất nhé. How to play - Touch the screen to control the snake to move, if your head touches another player, you will explode and then the game will end. But if someone else accidentally touch you, they will explode and then you can eat them, the more you eat the more elongated.In this game you have a chance to win even when you were little! If you're a nimble navigator, you can run really fast breeding snakes road longer, deceive it touches you, it will explode. No matter what size you are, you can beat the other giant rival.You try to become the longest play offline.


Download Rắn Săn Mồi Online App for Free

Rắn Săn Mồi Online

Hoang Khanh Linh
Android Permissions
  • Open network sockets.
  • Write to external storage.
  • Access information about networks.
  • Access information about Wi-Fi networks.
Please note: the permissions may change when the app is updated.
Scroll to Top