KKK

Freepps.top is not an official representative or the developer of this application. Copyrighted materials belong to their respective owners
Read review
 • Last update: 2 years ago
 • Version: 2.6
 • Compatibility: 4.0 and up
 • Author: Opera Thomae
 • Content rating: Everyone
 • Package name: anynet.sqlite.kkk
Get app Read review Hype your app
Support Comments FAQ I'm the dev!

KKK Review

Unfortunately, professional review of the KKK app is not yet ready. This app is on the list and will be reviewed in the nearest feature. Meanwhile, you can find more from the official description below.

View all reviews
If you have something to say about this app and make own review - write us. We are looking for talented app critics!

KKK Review

0

Aplikacja – napisana w celach ewangelizacyjnych – daje możliwość dogłębnego zapoznania się z treścią Katechizmu Kościoła Katolickiego. Dostępne jest wyszukiwanie wg hasła tematycznego (lista haseł jest tożsama z indeksem tematycznym wydania książkowego). Można (offline) przeglądać katechizm wg numerów, działów (struktury), zakładek oraz szukać dowolnego słowa w jego treści. Aplikacja nie zawiera reklam. Tekst Katechizmu wykorzystany za zgodą wydawnictwa PALLOTTINUM.Interfejs „Tematy” umożliwia wybór pierwszej litery hasła tematycznego. Po wybraniu pierwszej litery hasła tematycznego, pojawia się drugi ekran „Tematy” z listą haseł odpowiadających dokonanemu wyborowi. Po wybraniu hasła tematycznego pojawia się kolejny ekran, na którym można wybrać numer katechizmu związany treściowo z wybranym hasłem. Po wybraniu jednego z dostępnych numerów pojawia się ekran „Wynik” z tekstem całego katechizmu zogniskowanym na wybranym fragmencie.Interfejs „Szukaj” pozwala odnaleźć więcej fragmentów zawierających hasła, wybrane przez użytkownika niż indeks tematyczny.Aplikacja umożliwia także przeglądanie struktury katechizmu. W interfejsie „Działy” można wybrać poszczególne części katechizmu i ich kolejne elementy składowe. Można także zapoznać się z Konstytucją Apostolską „Fidei depositum”, która została ogłoszona z okazji publikacji katechizmu.Aplikacja umożliwia szybkie odnalezienie wybranego numeru w katechizmie. Z dowolnego interfejsu aplikacji należy z menu wybrać opcję „Numery” i otwiera się okno w którym można wybrać zakres numerów. Zastosowanie selekcji zakresów pozwala za pomocą trzech kliknięć dotrzeć do każdego numeru katechizmu.Dostępne jest też dodawanie i uaktualnianie zakładek.

Application - written for the purposes of evangelization - gives the opportunity to explore the contents of the Catechism of the Catholic Church. There is search by thematic password (password list is identical to the index of the thematic issue of book). You (offline) view catechism by numbers, departments (structure), bookmarks and search for any words in its content. The application does not contain ads.The text of the Catechism used with the permission of publishing Pallottinum.Interface "Themes" to select the first letter of a password theme. After selecting the first letter of the password scene, there is a second screen "Themes" with a list of passwords corresponding to your selection. When you select a password thematic shows another screen where you can select the number of catechism linked thematically with the selected password. After selecting one of the available numbers screen appears "result" of the entire text of the catechism in focused on a selected passage.Interface "Search" allows you to find more fragments containing the password chosen by the user than the thematic index.The application also reviewing the structure of the catechism. The interface "Departments", you can select different parts of the catechism and their subsequent components. You can also read the Apostolic Constitution "Fidei depositum", which was announced on the occasion of the publication of the catechism.The application allows to quickly find the number in the catechism. From any application interface from the menu select "Numbers" and opens a window where you can select a range of numbers. The application allows the selection ranges using three clicks to get to any number catechism.There is also adding and updating bookmarks.


Rating Distribution


4.7
(153)
5
4
3
2
1KKK Version History


 • KKK v.2.6 for Android 4.0+ Sep. 07, 2016
 • KKK v.2.5 for Android 4.0+ May. 13, 2016
 • KKK v.2.4 for Android 4.0+ Apr. 25, 2016
 • KKK v.2.3 for Android 4.0+ Mar. 15, 2016
 • KKK v.2.2 for Android 4.0+ Mar. 08, 2016
Show moreJoin the discussion


I have read and agree to the Privacy Policy

Scroll to Top