Kurani ne Shqip

Freepps.top is not an official representative or the developer of this application. Copyrighted materials belong to their respective owners
Read review
  • Last update: 2 years ago
  • Version: 1.0
  • Compatibility: 4.0.3 and up
  • Author: Koran
  • Content rating: Everyone
  • Package name: quran.albanian.free
Get app Read review Hype your app
Support Comments FAQ I'm the dev!

Kurani ne Shqip Review

Unfortunately, professional review of the Kurani ne Shqip app is not yet ready. This app is on the list and will be reviewed in the nearest feature. Meanwhile, you can find more from the official description below.

View all reviews
If you have something to say about this app and make own review - write us. We are looking for talented app critics!

Kurani ne Shqip Review

0

Shkarko aplikacionin të mirë Kuranin dhe ju do të keni Fjalën e Shenjtë të Perëndisë gjithmonë me ju!

Ju ofrojmë një aplikacion falas për të shkarkuar përkthimi Shqip i Kuranit të Shenjtë nga Sherif Ahmeti.

Kurani është shpallje e fjalës të Perëndisë për profetin e tij Muhamed (paqja qoftë mbi të).

Muhamedit ishte zbuluar. Ai mbante mend këto vargje dhe nën drejtimin e Xhibrilit, ai organizoi vargjet në sure. Gjatë jetës së tij, Kurani është një tekst me gojë, por pas vdekjes së tij, teksti i shkruar dhe hartuar nga shokët e tij.

Për muslimanët, Kurani është zëri i Zotit dhe burimi i besimit. Kurani është i lavdishem, i pastër, libri i përjetshëm që ofron udhëzime dhe mësime për jetën.

Këtu ne ju ofrojmë Kuranin e plotë në internet në gjuhën Shqipe, për të lexuar dhe mësuar në pajisjen tuaj celular.


Kurani i Shenjtë është i organizuar në 114 sure

1 Fatiha, 2 Bekare, 3 Ali Imran, 4 Nisa, 5 Maide, 6 En'am, 7 A'raf, 8 Enfal, 9 Tewbe, 10 Junus, 11 Hud, 12 Jusuf, 13 Rra'd, 14 Ibrahim, 15 Hixhr, 16 Nahl, 17 Isra, 18 Kehf, 19 Merjem, 20 Ta Ha, 21 Enbija, 22 Haxhxh, 23 Mu'minun, 24 Nur, 25 Furkan, 26 Shu'ara, 27 Neml, 28 Kasas, 29 Ankebut, 30 Rum, 31 Lukman, 32 Sexhde, 33 Ahzab, 34 Sebe, 35 Fatir, 36 Ja Sin, 37 Saffat, 38 Sad, 39 Zumer, 40 Gafir, 41 Fussilet, 42 Shura, 43 Zuhruf, 44 Duhan, 45 Xhathije, 46 Ahkaf, 47 Muhammed, 48 Fet'h, 49 Huxhurat, 50 Kaf, 51 Dharijat, 52 Tur, 53 Nexhm, 54 Kamer, 55 Rahman, 56 Wakia, 57 Hadid, 58 Muxhadele, 59 Hashr, 60 Mumtehinet, 61 Saff, 62 Xhum'a, 63 Munafikun, 64 Tegabun, 65 Talak, 66 Tahrim, 67 Mulk, 68 Kalem, 69 Hakka, 70 Me'arixh, 71 Nuh, 72 Xhinn, 73 Muzemmil, 74 Mudeththir, 75 Kijame, 76 Insan, 77 Murselat, 78 Nebe, 79 Nazi'at, 80 Abese, 81 Tekwir, 82 Infitar, 83 Mutaffifin, 84 Inshikak, 85 Buruxh, 86 Tarik, 87 A'la, 88 Gashije, 89 Fexhr, 90 Beled, 91 Shems, 92 Lejl, 93 Duha, 94 Inshirah, 95 Tin, 96 Alek, 97 Kadr, 98 Bejjine, 99 Zilzal, 100 Adijat, 101 Kari'a, 102 Tekathur, 103 Asr, 104 Humeze, 105 Fil, 106 Kurejsh, 107 Ma'un, 108 Kewther, 109 Kafirun, 110 Nasr, 111 Mesed, 112 Ihlas, 113 Felek, 114 Nas


Rating Distribution


4.9
(72)
5
4
3
2
1

Join the discussion


I have read and agree to the Privacy Policy

Scroll to Top