Kur'ani në Shqip

Freepps.Top is not an official representative or the developer of this application. Copyrighted materials belong to their respective owners. Warning: Users can download the app from the links of Official Website and legal sources offered in the following articles.
Read review
  • Last update: 4 years ago
  • Version: 1.2
  • Compatibility: 2.3 and up
  • Author: TopOfStack Software
  • Content rating: Everyone
  • Package name: com.tos.quranalbanian
Get app Read review Hype your app
Support Comments FAQ I'm the dev!

Kur'ani në Shqip Review

Unfortunately, we haven't been able to analyze this app properly. To provide you with basic info, we've placed official information about the app on this page.

View all reviews
Looking for a software writer career launch? Write to us! We're in search of more great authors.

Kur'ani në Shqip Review

Assalamu alaikum për të gjithë. A e lexon Kur'anin e Shenjtë Sharif rregullisht? Në qoftë se kjo është po, atëherë ne jemi këtu për t'ju ndihmuar recituar Kuranin e Majid mënyrë më të përshtatshme.Ju mund të merrni të gjithë Kur'anin Sharif në aplikimin tonë Al-Kur'an shqiptar. lexuesit e interesuar mund të hyni në këtë kërkesë me vetëm disa prek që do të ndihmojnë ata të shtojë më shumë prirje për të Kur'anit. Ne jemi tani duke çuar jetë i ngarkuar që ndonjëherë ne nuk mund të mbajnë të shenjtë Kur'anit Mazeed në qese tonë të vogël. Në këtë rast, në qoftë se ne kemi nevojë për ndonjë ajetet e Kuranit në çdo moment, atëherë të mesëm ose diçka të mesme e Kur'anit ne kemi nevojë, që mund të mbajë tërë Kuranin e shenjtë në trup. Ju mund të përdorni vetëm këtë kërkesë për të çrrënjosur këtë lloj vështirësie. Kjo është se si kjo kërkesë mund të ju ndihmojë.Çdo njëri e di se, nuk janë krejtësisht të 6236 ajetet në Al-Kuran dhe një lexues do të marrë dhjetë sawab për një shkronjë të Kur'anit. Recitimi i Kur'anit të shenjtë Sharif: "Nuk ka dyshim se Kur'ani Sharif është e mirë udhërrëfyes në këtë botë". Al-Quran kërkesa jonë shqiptare mban mënyra si formë të librit të Kur'anit Majeed mban veten. Pra, një lexues nuk mund të përballen me ndonjë problem në kohën e recitimit. Për këtë arsye, me nder dhe respekt, ju mund të mbani atë leximit nëpërmjet aplikimit tonë Al-Quran shqiptare si si si ju lexoni librin e Kur'anit Sharif para.
Karakteristika :
1. Kërko nga Surja
2. Kërko nga tema / fjalës
3. Hafizi quran (Para / Juz & Sura List)
4. Luaj varg audio nga vargu
5. Luaj audio
6. Bookmark ayat / Ajeti
7. Share ayat / Ajeti
8. Tre recitues audio shtuar
- Abdullah Ali Jaber
- Maher Al-Muaiqly
- Abdul Rahman Al-Sudais
Assalamu alaikum to everyone. Do you recite the Holy Quran Sharif regularly? If it’s yes, then we are here to help you reciting Quran majid more convenient way.You can get the whole Quran Sharif in our Al-Quran Albanian application. Interested readers may access this application with just a few touches that will help them add more inclination to Quran. We are now leading busiest life that sometimes we can not carry holy Quran Mazeed in our tiny bag. In this circumstance, if we need any ayat of Quran at any moment, then the medium or something like the medium of Quran we need, that can hold the whole holy Quran in a body. You can just use this application to eradicate this kind of difficulty. This is how this application can help you.Every one knows that, there are totally 6236 ayats in Al-Quran and a reader will get ten sawab for one letter of Quran. Recitation of the holy Quran Sharif: "There is no doubt that Quran Sharif is the best guide in this world". Our Al-Quran Albanian application maintains the way like the book form of Quran majeed maintains itself. So a reader might not face any problem in the time of recitation. Hence, with honour and respect, you can keep it reading through our Al-Quran Albanian application as like as you read the book of Quran Sharif before.
Features :
1. Search by Sura
2. Search by Topic/word
3. Hafizi quran (Para / Juz & Sura List)
4. Play audio verse by verse
5. Play audio
6. Bookmark ayat / verse
7. Share ayat / verse
8. Three reciters audio added
- Abdullah Ali Jaber

Disclaimer

1. All review texts and other contents are original. All reviews and images of games, hardware and software are subject to the copyright of our editorial team and may not be copied without naming. Some of the brand names, logos and screenshots are used in order of qualified relationship.
2. All the information on this website is strictly observed all the terms and conditions of Google Ads Advertising policies, Google Unwanted Software policy and Microsoft Advertising policies.
3. We provide the official download links to legal sources like official websites, Steam, Nintendo eShop, GOG, Humble Bumble and other digital stores.

Besides, the game you're reading right now:
1. Is a mobile apps and games;
2. Will not change any system settings on your Android or iOS phone.

More on Disclaimer page

Rating Distribution


3.6
(5)
5
4
3
2
1

Join the discussion


I have read and agree to the Privacy Policy

Scroll to Top