Legimi - ebooki bez limitw

Freepps.Top is not an official representative or the developer of this application. Copyrighted materials belong to their respective owners. Warning: Users can download the app from the links of Official Website and legal sources offered in the following articles.
Read review
  • Last update: 4 years ago
  • Version: 2.54.13
  • Compatibility: 4.0.3 and up
  • Author: Legimi
  • Content rating: Everyone
  • Package name: legimi.android.main
Get app Read review Hype your app
Support Comments FAQ I'm the dev!

Legimi - ebooki bez limitw Review

Unfortunately, we haven't been able to analyze this app properly. To provide you with basic info, we've placed official information about the app on this page.

View all reviews
Looking for a software writer career launch? Write to us! We're in search of more great authors.

Legimi - ebooki bez limitw Review

Pobierz bezpłatną aplikację Legimi i zyskaj nieograniczony dostęp do ponad 18 000 książek w abonamencie (ebooków i audiobooków). Wśród nich znajdziesz tytuły najsłynniejszych światowych autorów, takich jak Stephen King, Harlan Coben, Dan Brown, E L James, Jo Nesbø, Danielle Steel, Nora Roberts, a także bestsellerowych rodzimych twórców (są wśród nich m.in. Zygmunt Miłoszewski, Katarzyna Bonda, Katarzyna Grochola, Remigiusz Mróz, Jerzy Pilch).

UWAGA: Aplikacja wymaga następujących uprawnień:
- dostępu do zdjęć, multimediów i plików na Twoim urządzeniu w celu przechowywania plików z książkami
- nawiązywania połączeń i zarządzania nimi - oznacza to wyłącznie identyfikację operatora komórkowego w celu zaproponowania Ci dopasowanych promocji
- dostępu do informacji o ogólnej lokalizacji Twojego urządzenia, jedynie po to, byśmy mogli prezentować Ci ofertę z księgarni właściwej dla Twojego kraju (opcjonalnie)

Specjalną propozycję dostępu do ebooków przygotowaliśmy zaś dla abonentów sieci komórkowych PLAY, T-Mobile i Plus:

Uruchom usługę „Czytelnia w Play by Legimi” i opłać ją wraz z rachunkiem za telefon. Pierwszy miesiąc gratis! Później 19,99 zł co miesiąc. Więcej na www.czytelnia.play.pl. Masz możliwość czytania bez limitu na 4 urządzeniach w ramach jednego konta – również na wybranych modelach e-czytników.

Aby uruchomić usługę w T-Mobile pobierz aplikację lub wejdź na stronę www.legimi.pl/t-mobile i dowiedz się więcej. Możesz czytać z Legimi już od 7,90 zł miesięcznie!

W celu aktywacji abonamentu w Plus wejdź na stronę www.legimi.pl/plus lub pobierz aplikację. Możesz testować usługę przez 14 dni za darmo, a następnie czytać bez limitu za 30,75 zł miesięcznie.

A jeśli nie masz abonamentu w Play, nie jesteś w T-Mobile lub Plus… Wypróbuj przez 7 dni za darmo dostęp do tysięcy tytułów najlepszych polskich wydawców! Jeśli Ci się spodoba, czytaj do woli nowości, bestsellery i… cokolwiek wybierzesz już od 6,99 zł miesięcznie nawet na 4 urządzeniach (smartfonie, tablecie, komputerze i e-czytniku). Zamawiając subskrypcję Legimi bez limitu+, masz do dyspozycji książki zarówno w formacie tekstowym, jak i dźwiękowym. W dowolnej chwili możesz przełączać formaty, by nigdy nie odrywać się od lektury.

Specjalnie dla posiadaczy urządzeń Samsung mamy w prezencie 3 miesiące dostępu do abonamentu bez limitu+. A jeśli masz Samsung Galaxy S7 lub S7 edge, możesz cieszyć się usługą Legimi bez limitu+ przez 6 miesięcy bez żadnych opłat!

To wszystko w wygodnej aplikacji Legimi, dzięki której:
* Sprawdzasz, ile naprawdę czytasz dzięki zaawansowanym statystykom
* Synchronizujesz bibliotekę książek na smartfonie, tablecie, komputerze i e-czytniku (aplikacja zapamięta ostatnio czytaną lub słuchaną stronę)
* Wybierasz krój i rozmiar czcionki
* Czytasz w trybie dziennym lub nocnym (przy słabym świetle)
* Błyskawicznie zmieniasz orientację z pionowej na poziomą
* Masz stały i wygodny dostęp do tysięcy ebooków i audiobooków z księgarni Legimi

Dobierz pakiet w zależności od tego, jak dużo czytasz i zamów dostęp bezpośrednio w aplikacji lub na stronie księgarni Legimi. Dołącz do wyjątkowego grona czytających z Legimi. Get free app Legimi and get unlimited access to over 18 000 books in subscription (e-books and audiobooks). Among them you will find the titles of world's most famous authors such as Stephen King, Harlan Coben, Dan Brown, EL James, Jo Nesbø, Danielle Steel, Nora Roberts, as well as the best-selling domestic artists (among them are Zygmunt Miłoszewski, Catherine Bond Katarzyna Grochola, Remigiusz Frost, Jerzy Pilch).

NOTE: The application requires the following permissions:
- Access to the images, and multimedia files on your device in order to store files of books
- Connectivity and management - this means only the identification of the mobile operator in order to offer you a tailored promotion
- Access to information about the general location of your device, just so that we can present an offer to the bookstore right for your country (optional)

Special offer access to e-books prepared for the mobile subscribers PLAY, T-Mobile and Plus:

Start the "Reading the Play by Legimi" and pay for it with the phone bill. First month free! Later 19,99 zł every month. More www.czytelnia.play.pl. You have the ability to read without limit of 4 devices under one account - also on selected models of e-readers.

To start the service at T-Mobile download an application or visit www.legimi.pl/t-mobile and learn more. You can read the Legimi from 7,90 zł per month!

To activate your subscription in Plus visit www.legimi.pl/plus or download the application. You can test the service for 14 days free, then read no limit 30,75 zł per month.

And if you do not have a subscription to play, you're not a T-Mobile or Plus ... Try 7 days for free access to thousands of titles of the best Polish publishers! If you like it, read to your heart's news, bestsellers, and ... whatever you choose from zł 6.99 per month even to 4 devices (smartphone, tablet, computer and e-reader). When ordering a subscription Legimi no limit +, you have to book available both in text and audio. At any time you can switch between formats, never to distract from the reading.

Especially for owners of Samsung devices have a gift three months access to a subscription with unlimited +. And if you have a Samsung Galaxy S7 or S7 edge, you can enjoy the service without limit Legimi + 6 months free of charge!

It's all in convenient application Legimi by which:
* You check how much you really read through advanced statistics
* Synchronize library of books on your smartphone, tablet, computer and e-reader (the app remembers the last read or listened page)
* You choose typeface and font size
* You read mode, day or night (in low light)
* Instantly change from portrait to landscape
* You have a constant and convenient access to thousands of e-books and audio books from the bookstore Legimi

Adjust package depending on how much you read and order access directly in the application or at the bookstore Legimi. Join the select group of readers with Legimi.

Disclaimer

1. All review texts and other contents are original. All reviews and images of games, hardware and software are subject to the copyright of our editorial team and may not be copied without naming. Some of the brand names, logos and screenshots are used in order of qualified relationship.
2. All the information on this website is strictly observed all the terms and conditions of Google Ads Advertising policies, Google Unwanted Software policy and Microsoft Advertising policies.
3. We provide the official download links to legal sources like official websites, Steam, Nintendo eShop, GOG, Humble Bumble and other digital stores.

Besides, the game you're reading right now:
1. Is a mobile apps and games;
2. Will not change any system settings on your Android or iOS phone.

More on Disclaimer page

Rating Distribution


3.6
(3 168)
5
4
3
2
1

Join the discussion


I have read and agree to the Privacy Policy

Scroll to Top