Tıbbı Nebevi

Freepps.Top is not an official representative or the developer of this application. Copyrighted materials belong to their respective owners. Warning: Users can download the app from the links of Official Website and legal sources offered in the following articles.
Read review
  • Last update: 6 years ago
  • Version: 1.2
  • Compatibility: 2.3 and up
  • Author: AkademiSoft
  • Content rating: Rated for 3+
  • Package name: com.akademisoft.tibbinebevi
Get app Read review Hype your app
Support Comments FAQ I'm the dev!

Tıbbı Nebevi Review

Unfortunately, we haven't been able to analyze this app properly. To provide you with basic info, we've placed official information about the app on this page.

View all reviews
Looking for a software writer career launch? Write to us! We're in search of more great authors.

Tıbbı Nebevi Review

Program içerisinde Rasûlullah sallallâhû aleyhi ve sellemin tıbla ilgili hadisleri bir başka deyişle ibn Kayyım El-Cevziyye (r.aleyh) hazretlerinin TIBBU NEBEVİ adlı eseri bulunmaktadır
---------------
Tıbbı Nebevi Arapça iki kelimeden meydana gelmiştir tıbb ” iyileştirme, sağaltma,tedavi”(Tıbb kelimesinin kökenlerinin tıp ilmi ile ünlü Mısır uygarlığına ait “Teb” şehrinden kaynaklandığıda ileri sürülmektedir)nebi ise” peygamber, elçi” anlamlarına gelmektedir “Tıbbı Nebevi” ise peygamberimizin bizzat kendisinin uyguladığı ve ümmetine tavsiye ettiği tıbbi uygulama ve tavsiyelerdir. Özellikle Hz. Muhammed’in(s.a.v)rahatsızlanan insanlar için Allah’ dan gelen ilhamla ve de toplumsal tecrübelere dayanarak yaptığı tedaviler tıbbı nebevi (peygamber tıbbı) olarak bilinir ve hadis kitaplarında önemli bir yer tutar.
Tıbbı Nebevi yasamın tüm safhalarını; sadece tek bir bireyin fiziksel ve ruhsal sağlığını değil,sosyal bir varlık olan insanın toplum içindeki davranışlarını,aile içindeki sorumluluklarını, kendine ve yakın akrabalarına karsı sorumluluklarını,yiyip içmesinden,uyuması ,düşünmesi,giyinmesi,evlenmesi, cinsel yasamı,is hayatı,hastalıkları ve bu hastalıklara tedavi yaklaşımlarına kadar hemen her şeyi ilgi ve etki alanı içine alır.
Peygamberimiz (s.a.v.) hem kendisi hastalandıkça hem de çevresindekilerin sağlıkları bozulunca çeşitli tedavi yolları ve ilaç olarak kullanılan nesnelerden bahsetmiş, bunları tavsiye etmiştir. Bazı araştırmacılar bunların tamamının veya çoğunun vahiyle bildirildiğini, isabetli olduğunu, yanlış veya yetersiz olma ihtimalinin bulunmadığını, bu m''nada bir “Peygamber tıbbı: Tıbb-ı Nebevî ”
bulunduğunu savunmuşlar dır. Diğer bir kısmı ise Peygamberimizin (s.a.v.) tavsiye ettiği tedavi şekillerinin ve ilaçların (ilaç yerine kullanılan nesnelerin) hemen tamamı, hem içinde yaşadığı toplum tarafından hem de daha eski topluluklarca bilinmekte ve kullanılmakta idi, ilaç ve tedavi şekilleri ile araçları dünya işidir ve beşeri bilgi alanına girer. Beşeri bilgi de zamana, mekana, şartlara bağlı olarak değişir ve gelişir. Peygamberimizin tavsiye ettiği tedavi araçlarının çoğu beşeri bilgi ve tecrübeyle elde edilmiştir. Onları asmak ve daha iyileriyle değiştirmek dine de, sünnete de aykırı değildir demektedir.
Tıbb-i Nebevi ağırlıklı olarak koruyucu hekimlik tarzında yani hastalanmadan hastalıklardan korunma yöntemleri üzerine yoğunlaşmış bulunmaktadır. Bu yöntemlerle çok kapsamlı değerlendirmelere sahiptir. Kapsamlı değerlendirmeler içinde Kuran’da geçen tıpla ilgili ayetleri,tıpla ilgili hadisleri,tümden bir yasam felsefesini içinde barındırmaya kadar hemen her şeye kendine has yaklaşımları ile çağlar ötesinden muhteşemliğini günümüze taşıyabilmiştir…
------------------
*Program içerisindeki İleri seviyedeki arama modülü ile saliseler içerisinde onlarca sonucu görebileceksiniz.
*Paylaş ve kopyalama seçenekleri ile programdan veri alarak cihazınızda kullanabileceksiniz.
*Konulara Kategori halinde erişerek aradığınız konuyu hemen bulabileceksiniz.
*Son Kalınan özelliği ile son kaldığınız yere tekrar dönebilirsiniz
*Metin seçerek kopyalama yapabilirsiniz.
*Font büyütme/Küçültme özelliği ile yazı boyutunu ayarlayabileceksiniz.

Sallallâhû against the Prophet peace be upon him in the program and the hadiths about my Tible in other words, Ibn Qayyim al-Jawziyya (r.aleyh) Esq his work has PROPHETIC MEDICINE
---------------
Medicine Prophetic Arabic word or two has occurred medicine "treatment, treatment, treatment" (Medicine origin of the word 'medical science with the famous Egyptian civilization belongs to the "Thebes" city originated by the is suggested) neb the "prophet, apostle" means both "Medicine Prophetic" the Prophet's person applied his medical practice and advice and are shown to the ummah. Especially Hz. Muhammad (pbuh) Allah for people who become ill from the social experience based on the inspiration and his prophetic medicine treatments (prophet medicine) holds an important place in the books of hadith is known as.
Medicine Prophetic of life, all phases, only a single individual's physical and mental health, but a social being of the human behaviors within a society, within the family responsibilities, self and close relatives of their responsibilities, eat and drink from, sleeping, thinking, dressing, marriage, sexual my law, work life, disease and treatment approaches to these diseases so interested in almost everything and gets into the domain.
Our Prophet (saas) as well as those around him sicker way to treat a variety of health broke down and was talking about objects that are used as medicines, has recommended them. Some researchers reported with the revelation of all or most of them, that is accurate, that there is likely to be incorrect or insufficient, nada'' Is this a "medicine of the Prophet: Prophetic Medicine"
have maintained that there is. Another part of the Prophet (pbuh) advised that the forms of treatment and drugs (drugs used instead of objects) almost all, and lived in by the community as well as older ensembles are known and was being used, medication and therapy tools with the world hears and human knowledge to the field enters. Human information on the time, place, depending on the circumstances change and develop. Most of the Prophet recommended treatment means were obtained human knowledge and experience. Hang them and replace them with better in religion, is not contrary to the Sunnah says.
Prophetic Medicine style that is mainly preventive care before they get sick have been focused on disease prevention methods. These methods have a very comprehensive assessment. Comprehensive assessments related to medicine in Koranic verses, hadiths related to medicine, the overall philosophy of law to incorporate the unique approach to just about everything with ages could move beyond the magnificence of the present ...
------------------
* In the program, the Advanced level module with search results you will see dozens within milliseconds.
* Share and copy options by obtaining data from the program will be able to use your device.
* Subject Category Search by accessing the form you will find just the topic.
* Last Thick property can return to where you left off with the last
* You can copy text by selecting.
* Font Enlarging / Reduction feature, you can adjust the font size.

Disclaimer

1. All review texts and other contents are original. All reviews and images of games, hardware and software are subject to the copyright of our editorial team and may not be copied without naming. Some of the brand names, logos and screenshots are used in order of qualified relationship.
2. All the information on this website is strictly observed all the terms and conditions of Google Ads Advertising policies, Google Unwanted Software policy and Microsoft Advertising policies.
3. We provide the official download links to legal sources like official websites, Steam, Nintendo eShop, GOG, Humble Bumble and other digital stores.

Besides, the game you're reading right now:
1. Is a mobile apps and games;
2. Will not change any system settings on your Android or iOS phone.

More on Disclaimer page

Rating Distribution


4.3
(855)
5
4
3
2
1

Join the discussion


I have read and agree to the Privacy Policy

Scroll to Top