Harmonogram pracy

Freepps.Top is not an official representative or the developer of this application. Copyrighted materials belong to their respective owners. Warning: Users can download the app from the links of Official Website and legal sources offered in the following articles.
Read review
  • Last update: 5 years ago
  • Version: 7.7
  • Compatibility: 2.3 and up
  • Author: Grzegorz Chmiel
  • Content rating: PEGI 3
  • Package name: pl.org.chmiel.harmonogram4
Get app Read review Hype your app
Support Comments FAQ I'm the dev!

Harmonogram pracy Review

Unfortunately, we haven't been able to analyze this app properly. To provide you with basic info, we've placed official information about the app on this page.

View all reviews
Looking for a software writer career launch? Write to us! We're in search of more great authors.

Harmonogram pracy Review

Program Harmonogram4 służy do wyświetlania harmonogramu pracy w systemie trzybrygadowym, czterobrygadowym lub pięciobrygadowym na dowolnie wybrany miesiąc i rok.Program posiada zdefiniowane następujące systemy:
✔ czterobrygadowe:
★ 1111 W 2222 W 3333 WW
★ 3333 WW 2222 W 1111 W
★ 3333 W 2222 W 1111 WW
★ 11 22 33 WW
★ 1122333 WW 1122233 WW 1112233 WWW
★ 1111 W 3333 W 2222 WW
★ 111111 WW 222222 WW 333333 WW
✔ pięciobrygadowe:
★ 112233 WWWW
✔ dowolny system:
★ trzybrygadowy
★ czterobrygadowy,
★ pięciobrygadowy.
- samemu definiuje się dowolny cykliczny harmonogram trzybtygadowy, czterobrygadowy lub pięciobrygadowy.
- określa się czy jest to system dwuzmianowy, trzyzmianowy czy czterozmianowy.
- definiuje się ilość godzin pracy na zmianę (6, 8 lub 12, konieczne do prawidłowego wyświetlania normy do przepracowania).
- określa się czy święta są dniami wolnymi (głównie dotyczy systemów trzybrygadowych).
W ustawieniach programu należy zdefiniować typ systemu pracy oraz dni początkowe cyklu dla poszczególnych brygad (pierwszy dzień pierwszej zmiany dla brygad A, B, C, D, oraz E (dla pięciobrygadówki)). Na podstawie tych danych program kalkuluje harmonogram pracy.Można ustawić pole "Moja brygada", wtedy kolumna wybranej brygady w harmonogramie będzie wyróżniona.Można wstawiać do grafiku dodatkowe dni wolne (DW - dzień wolny, U - urlop, CH - chorobowe, oraz dowolne inne rodzaje, definiuje się je w oknie Dni wolne - menu - Edycja rodzajów dni wolnych).
Oprócz dni wolnych można do grafiku wstawiać dodatkowe dni robocze.Do poszczególnych dni miesiąca można dodawać notatki. Aby podglądnąć lub dodać notatkę należy przytrzymać palec nad polem odpowiedniego dnia na ekranie głównym. Dni, do których została dodana notatka, mają żółte tło.
Notatkami można również zarządzać z poziomu dedykowanego okna.Dostępne są statystyki miesięczne oraz roczne.Nazwy zmian, domyślne "1", "2" i "3" można zmienić. Zmieniać można również nazwy brygad, domyślnie "A", "B", "C", "D", "E".Harmonogram pracy można udostępnić w postaci grafiki JPG. Grafika taka może być zapisana do pliku lub wysłana MMSem, e-mailem, itp.Aplikacja posiada możliwość tworzenia profili oraz przełączania między nimi. W każdym z profili można zapisać inny grafik oraz wszystkie ustawienia z nim związane.Program posiada dwa widżety wyświetlające grafik. Podczas dodawania widżetu na ekran należy wybrać z którego profilu ma być wyświetlany harmonogram oraz czy ma być w widżecie widoczna nazwa profilu.W programie dla każdej zmiany można ustawić alarm dźwiękowy na dowolną godzinę. Np. w każdy dzień, w którym wypada I zmianę ustawiamy poranne budzenie. Jeśli w grafiku jest wstawiony dodatkowy dzień wolny (np. urlop), to alarm nie dzwoni.Zachęcam do polecania aplikacji współpracownikom.

The program Harmonogram4 used to display the work schedule in the system trzybrygadowym, czterobrygadowym or pięciobrygadowym on any chosen month and year.The program has defined the following systems:
✔ four-shift:
★ 1111 W 2222 W 3333 WW
★ 3333 WW 2222 W 1111 W
★ 3333 In 2222 In 1111 WW
★ 11 22 33 WW
★ 1122333 WW WW 1122233 1112233 Website
★ 1111 W 3333 W 2222 WW
★ 111111 222222 WW WW WW 333333
✔ pięciobrygadowe:
★ 112233 WWWW
✔ any system:
★ trzybrygadowy
★ czterobrygadowy,
★ pięciobrygadowy.
- You define yourself any cyclical schedule trzybtygadowy, czterobrygadowy or pięciobrygadowy.
- Determines whether it is a system dwuzmianowy, three-shift or czterozmianowy.
- Defines the number of hours per shift (6, 8 or 12, you need to properly display the standard to be worked).
- Determines whether the holidays are days off (mostly affect systems trzybrygadowych).
In the program settings you must define the type of the work and the days of the initial cycle for different teams (the first day of the first changes to the teams A, B, C, D, and E (for pięciobrygadówki)). Based on these inputs, the program calculates the work schedule.You can set the "My brigade", then the selected column brigade in the schedule will be highlighted.You can insert to schedule additional days off (DW - free day, U - vacation, CH - sickness, and any other types, these are defined in the Holidays - menu - Edit types of holidays).
In addition to the holidays, you can schedule to insert additional days.For each day of the month, you can add notes. To preview or add a note, hold your finger on the corresponding field on the home screen. Days to which has been added note, they have a yellow background.
Notes can also be managed from a dedicated window.There are monthly and annual statistics.The names change, the default "1", "2" and "3" can be changed. You can also change the names of brigades default "A", "B", "C", "D", "E".Work schedule can be made available in the form of a JPG graphic. Such graphics can be saved to a file or sent MMSem, e-mail, etc.The application has the ability to create profiles and switch between them. In each profile, you can save different images and all the settings associated with it.The program has two widgets that display graphics. When adding a widget on the screen, select the profile you want to display the schedule and whether to widget visible profile name.The program for each change, you can set an alarm sound at any time. Eg. In every day, which falls I change the set in the morning wake-up calls. If the schedule is inserted an extra day off (eg. Holidays), the alarm does not ring.I encourage you to recommend an application associates.

Disclaimer

1. All review texts and other contents are original. All reviews and images of games, hardware and software are subject to the copyright of our editorial team and may not be copied without naming. Some of the brand names, logos and screenshots are used in order of qualified relationship.
2. All the information on this website is strictly observed all the terms and conditions of Google Ads Advertising policies, Google Unwanted Software policy and Microsoft Advertising policies.
3. We provide the official download links to legal sources like official websites, Steam, Nintendo eShop, GOG, Humble Bumble and other digital stores.

Besides, the game you're reading right now:
1. Is a mobile apps and games;
2. Will not change any system settings on your Android or iOS phone.

More on Disclaimer page

Rating Distribution


4.7
(3 073)
5
4
3
2
1

Join the discussion


I have read and agree to the Privacy Policy

Scroll to Top