Oferty pracy w infoPraca.pl

Freepps.Top is not an official representative or the developer of this application. Copyrighted materials belong to their respective owners. Warning: Users can download the app from the links of Official Website and legal sources offered in the following articles.
Read review
  • Last update: 5 years ago
  • Version: 1.1.2
  • Compatibility: 4.1 and up
  • Author: infoPraca Sp. z o.o.
  • Content rating: USK: All ages
  • Package name: com.ibee.infopraca
Get app Read review Hype your app
Support Comments FAQ I'm the dev!

Oferty pracy w infoPraca.pl Review

Unfortunately, we haven't been able to analyze this app properly. To provide you with basic info, we've placed official information about the app on this page.

View all reviews
Looking for a software writer career launch? Write to us! We're in search of more great authors.

Oferty pracy w infoPraca.pl Review

Znajdź pracę korzystając z bezpłatnej aplikacji infoPraca.plAplikacja poprzez wyszukiwarkę dostępną na głównej stronie a następnie dzięki udostępnionym filtrom pozwala w łatwy i szybki sposób znaleźć interesujące oferty pracy i przejść przez cały proces aplikowania. Udostępniona funkcja powiadomień pozwala również na bieżąco śledzić pojawiające się nowe ogłoszenia zgodne z preferencjami użytkowników.
Wyszukiwarka• Wyszukanie ofert pracy po słowach kluczowych, stanowisku, mieście i kategorii.
• Filtrowanie wyników wyszukiwania po minimalnym doświadczeniu, minimalnym wykształceniu, rodzaju umowy, wymiarze etatu.
• Poprzez uruchomiony w telefonie GPS, możliwość skorzystania z autouzupełnienia aktualnej lokalizacji, która pozwala znaleźć oferty pracy w miejscu, w którym aktualnie znajduje się użytkownik.
Podgląd ofert pracy• Widoczna w wszystkich ofertach treść opisu stanowiska i wymagań.
• Wyeksponowane w każdym ogłoszeniu wymagane minimalne doświadczenie, minimalne wykształcenie, dostępna liczba wakatów a także oferowany rodzaj umowy i wymiar etatu.
• Przesyłanie linków do poszczególnych ofert na adres email.
• Możliwość zapamiętania ofert pracy bezpośrednio w aplikacji i dostęp do nich z jednego miejsca.
Powiadomienia• Otrzymywanie powiadomień (typu push) o nowych ofertach pracy, odpowiadające dotychczasowym wynikom wyszukiwania.
Kontakt
[email protected] internetowa
http://www.infopraca.plRegulamin aplikacji infoPraca.pl
http://oferty.infopraca.pl/regulamin_aplikacji_infoPraca.pdf
** Szanowny Użytkowniku mamy do Ciebie ogromną prośbę. Zanim ocenisz naszą aplikację i dodasz swój komentarz prosimy upewnij się czy korzystasz obecnie z najnowszej wersji aplikacji **

Find a job using the free app infoPraca.plThe application by the search engine available on the main page and then filters through shared an easy and fast way to find interesting jobs and go through the whole process of application. Requested the notification also allows you to keep track of emerging new ads in accordance with user preferences.
Search• Finding jobs for keywords, position, city and category.
• filtering results with minimal experience, minimal education, type of contract, time job.
• By running phone GPS you can use the auto-complete the current location, which allows you to find jobs in a place where the user is currently located.
Preview jobs• Visible in all offers the content of the job description and requirements.
• Exposed every ad required minimum experience, minimal education, the number of available vacancies offered and the type of contract and the dimension of time.
• Send links to various offers via email.
• Possibility to store job directly in the application and access to them from one place.
Notifications• Receive notifications (push) about new jobs, corresponding to the current search results.
contact
[email protected]
http://www.infopraca.plTerms of application infoPraca.pl
http://oferty.infopraca.pl/regulamin_aplikacji_infoPraca.pdf
** Dear User, we have a huge request to you. Before you judge our application and add your comments, please make sure that you are already using the latest version of the application **

Disclaimer

1. All review texts and other contents are original. All reviews and images of games, hardware and software are subject to the copyright of our editorial team and may not be copied without naming. Some of the brand names, logos and screenshots are used in order of qualified relationship.
2. All the information on this website is strictly observed all the terms and conditions of Google Ads Advertising policies, Google Unwanted Software policy and Microsoft Advertising policies.
3. We provide the official download links to legal sources like official websites, Steam, Nintendo eShop, GOG, Humble Bumble and other digital stores.

Besides, the game you're reading right now:
1. Is a mobile apps and games;
2. Will not change any system settings on your Android or iOS phone.

More on Disclaimer page

Rating Distribution


3.5
(95)
5
4
3
2
1

Join the discussion


I have read and agree to the Privacy Policy

Scroll to Top