PGE mBOK

Freepps.top is not an official representative or the developer of this application. Copyrighted materials belong to their respective owners
Read review
 • Last update: 2 years ago
 • Version: 1.0.68
 • Compatibility: 4.0 and up
 • Author: Polska Grupa Energetyczna
 • Content rating: PEGI 3
 • Package name: com.gkpge.mbok
Get app Read review Hype your app
Support Comments FAQ I'm the dev!

PGE mBOK Review

Unfortunately, professional review of the PGE mBOK app is not yet ready. This app is on the list and will be reviewed in the nearest feature. Meanwhile, you can find more from the official description below.

View all reviews
If you have something to say about this app and make own review - write us. We are looking for talented app critics!

PGE mBOK Review

47

Aplikacja PGE mBOK umożliwia Klientom PGE Obrót S.A. szybki dostęp do mobilnego Biura Obsługi Klienta 24/7. Teraz, w dogodnym czasie, można zrealizować wiele spraw. Aplikacja umożliwia m.in.:
- podgląd historii zużycia energii
- dokonanie płatności elektronicznych
- zakup energii do liczników przedpłatowych
- zapoznanie się z nowymi ofertami i usługami
- otrzymywanie powiadomień m.in. o zbliżającym się terminie płatności lub o jego upłynięciu, o nowych promocjach itp.
- zlokalizowanie najbliższych stacjonarnych Biur Obsługi Klienta
- dostęp do użytecznych wzorów dokumentów: wniosków, szablonów umów, regulaminów umów i ofert
- połączenie kilku kont rozliczeniowych i zarządzanie nimi bez konieczności ponownego logowania Korzystanie z pełnej funkcjonalności aplikacji PGE mBOK, jest warunkowane posiadaniem aktywnego konta w serwisie PGE eBOK. Można je zarejestrować w prosty sposób na stronie http://ebok.gkpge.pl. Potrzebny jest m.in. PESEL lub NIP (dla Klientów biznesowych), nr ewidencyjny Klienta oraz kwota ostatniej faktury. Jeżeli nie pamiętamy nr ewidencyjnego Klienta, czy kwoty z ostatniej faktury, prosimy o kontakt z PGE Contact Center pod dedykowanym numerem +48 422 222 298, gdzie szybko uzyskamy pomoc. Jako login do systemu PGE eBOK służył będzie podany przez nas podczas logowania adres e-mail. Do zalogowania w PGE mBOK możemy także używać loginu i hasła do PGE eBOK lub ustawić czterocyfrowy mPIN służący do powiązania kont w PGE eBOK i PGE mBOK.

The application enables customers Mbokani PGE PGE Trading SA high-speed mobile access to Customer Service 24/7. Now, at a convenient time, you can accomplish many things.The application allows m.in .:
- View the history of energy consumption
- Making electronic payments
- The purchase of energy to prepayment meters
- Familiarization with new offers and services
- Receive notifications, among others, an impending payment date or the expiration, new promotions like.
- Locate the nearest landline Customer Service Offices
- Access to useful forms of documents: applications, templates of contracts, regulations of contracts and bids
- A combination of several billing accounts and manage them without having to login againUsing the full functionality of the application of PGE Mbokani, the conditions for the holding an active account on the site of PGE eBOK. You can register them in a simple way on http://ebok.gkpge.pl. What is needed is, among others, Social Security or Tax ID (for business customers), customer registration number and amount of your last invoice. If you do not remember the registration number you whether the amount of the last bill, please contact the PGE dedicated Contact Centre at +48 422 222 298, where he quickly get help. As PGE login to the system eBOK served you will be given by us during the login email address. To log in PGE Mbokani can also use your login and password to PGE eBOK or set a four mPIN used to link your accounts in PGE and PGE eBOK Mbokani.


Rating Distribution


3.1
(83)
5
4
3
2
1PGE mBOK Version History


 • PGE mBOK v.1.0.70 for Android 4.0+ Nov. 30, 2016
 • PGE mBOK v.1.0.68 for Android 4.0+ Sep. 06, 2016
 • PGE mBOK v.1.0.64 for Android 4.0+ Apr. 09, 2016
 • PGE mBOK v.1.0.57 for Android 4.0+ Jan. 24, 2016
 • PGE mBOK v.1.0.56 for Android 4.0+ Jan. 22, 2016
 • PGE mBOK v.1.0.54 for Android 4.0+ Dec. 21, 2015
Show moreJoin the discussion


I have read and agree to the Privacy Policy

Scroll to Top