Prawo budowlane

Freepps.Top is not an official representative or the developer of this application. Copyrighted materials belong to their respective owners. Warning: Users can download the app from the links of Official Website and legal sources offered in the following articles.
Read review
  • Last update: 5 years ago
  • Version: 1.4
  • Compatibility: 2.1 and up
  • Author: Stowarzyszenie Nowoczesne Budynki
  • Content rating: Everyone
  • Package name: org.snb.prawobudowlane
Get app Read review Hype your app
Support Comments FAQ I'm the dev!

Prawo budowlane Review

Unfortunately, we haven't been able to analyze this app properly. To provide you with basic info, we've placed official information about the app on this page.

View all reviews
Looking for a software writer career launch? Write to us! We're in search of more great authors.

Prawo budowlane Review

Pierwsza polska aplikacja zawierająca tekst jednolity ustawy Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 roku w trzech wersjach:PB2013: stan prawny na dzień 31 grudnia 2013 r.;PB2014: stan prawny na dzień 31 grudnia 2014r. + przepisy wchodzące w życie 9 marca 2015 na podstawie ustawy o charakterystyce energetycznej;PB2015: stan prawny na dzień 28 czerwca 2015.W celu ułatwienia korzystania z tekstu jednolitego, w spisie treści PB 2014 i 2015 wprowadzona została informacja o nowych brzmieniach przepisów w danym rozdziale. Dodatkowo nowe przepisy zostały oznaczone w tekście kolorowymi czcionkami.
Tekst jednolity został opracowany przez Stowarzyszenie Nowoczesne Budynki w oparciu o zasady techniki legislacyjnej dotyczące redagowania tekstów prawnych i zawiera m.in. przypisy odnoszące się do dat wejścia w życie poszczególnych zmian przepisów.
Aplikacja umożliwia szybki dostęp do przepisów Prawa budowlanego. Posiada przejrzysty spis treści i interface pozwalające na łatwe poruszanie się po poszczególnych rozdziałach oraz możliwość prostego wyszukiwania pojęć zawartych w przepisach.
Ponadto aplikacja zawiera informację na temat profilu działalności Stowarzyszenia Nowoczesne Budynki oraz prezentację pisma eksperckiego „Warunki Techniczne.PL”.
Aplikacja zapewnia wysoki komfort użytkowania dla wszystkich profesjonalistów w obszarze budownictwa i daje nową jakość pracy z przepisami Warunków technicznych dla budynków.
Aplikacja umożliwia również pracę w trybie offline.
Aplikacja posiada następujące funkcjonalności: 

- przeglądanie spisu treści;
- przeglądanie przepisów w podziale na rozdziały;

- proste wyszukiwanie pojęć zawartych w przepisach rozdziałów;

- zaznaczanie i kopiowanie wybranego fragmentu tekstu;

- możliwość zgłoszenia do SNB problemów związanych ze stosowaniem przepisów WT.

Polish first application in which the consolidated text of the Construction Law of 7 July 1994 in three versions:PB2013: legal status on 31 December 2013 .;PB2014: legal status on 31 December 2014. + Regulations came into force March 9, 2015 under the Act on energy performance;PB2015: legal status as of June 28, 2015.In order to facilitate the use of a uniform text in the table of contents DB 2014 and 2015 was introduced information about the new sounds provisions in the chapter. In addition, new provisions have been marked in the text with colored fonts.
The consolidated text was developed by the Association of Modern Buildings on the principles of legislative technique for drafting legal texts and includes, among others, footnotes relating to the dates of entry into force of the specific changes to the regulations.
The application allows quick access to the Construction Law. It has a clear table of contents and interface makes it easy to navigate through the various chapters and the possibility of a simple search concepts contained in the regulations.
Additionally, the application contains information on the profile of the Association of Modern Buildings and handwriting expert presentation "Terms Techniczne.PL".
The application provides high comfort for all professionals in the construction industry and gives a new quality of work with the provisions of technical conditions for buildings.
The application also lets you work offline.
The application has the following functionalities:
- Reviewing the table of contents;
- Reviewing regulations by chapter;
- Simple search terms contained in Chapters;
- Select and copy selected text fragment;
- The opportunity to submit to the SNB problems associated with the application of the provisions WT.

Disclaimer

1. All review texts and other contents are original. All reviews and images of games, hardware and software are subject to the copyright of our editorial team and may not be copied without naming. Some of the brand names, logos and screenshots are used in order of qualified relationship.
2. All the information on this website is strictly observed all the terms and conditions of Google Ads Advertising policies, Google Unwanted Software policy and Microsoft Advertising policies.
3. We provide the official download links to legal sources like official websites, Steam, Nintendo eShop, GOG, Humble Bumble and other digital stores.

Besides, the game you're reading right now:
1. Is a mobile apps and games;
2. Will not change any system settings on your Android or iOS phone.

More on Disclaimer page

Rating Distribution


4.7
(70)
5
4
3
2
1

Join the discussion


I have read and agree to the Privacy Policy

Scroll to Top