Przetargi GBP

Freepps.Top is not an official representative or the developer of this application. Copyrighted materials belong to their respective owners. Warning: Users can download the app from the links of Official Website and legal sources offered in the following articles.
Read review
  • Last update: 5 years ago
  • Version: 1.41
  • Compatibility: 2.2 and up
  • Author: Grupa Biznes Polska
  • Content rating: Everyone
  • Package name: com.qburst.android.gbpmobile
Get app Read review Hype your app
Support Comments FAQ I'm the dev!

Przetargi GBP Review

Unfortunately, we haven't been able to analyze this app properly. To provide you with basic info, we've placed official information about the app on this page.

View all reviews
Looking for a software writer career launch? Write to us! We're in search of more great authors.

Przetargi GBP Review

Przetargi GBP to pierwsza na rynku aplikacja, zapewniająca stały dostęp do ogłoszeń oraz wyników: zamówień publicznych, zapytań ofertowych, ofert kupna, sprzedaży, publikowanych przez jednostki administracji publicznej oraz przedsiębiorstwa prywatne. Nasi pracownicy codziennie przeglądają dziesiątki tysięcy stron internetowych oraz prasę w poszukiwaniu najnowszych ogłoszeń o zamówieniach. Zebrane informacje są przez nas katalogowane a następnie wysyłane do naszych Klientów.
Aplikacja połączona jest z kontem, które Użytkownik posiada w serwisie www.biznes-polska.pl i pobiera na urządzenie nowe ogłoszenia, które zostały dodane do serwisu przetargowego. Ogłoszenia selekcjonowane są w oparciu o profile zdefiniowane na koncie Użytkownika, utworzonym w serwisie www.biznes-polska.pl. Dzięki temu Użytkownik otrzymuje ogłoszenia o toczących się postępowaniach wg własnych preferencji.Cechy aplikacji:
- Dostęp do bazy najaktualniejszych postępowań przetargowych, zapytań ofertowych, zaproszeń do składania ofert, zapytań o cenę a także wyników przetargów
- Informacje o ogłoszeniach publikowanych w Biuletynie Zamówień Publicznych, Suplemencie do Dziennika Zamówień Publicznych Unii Europejskiej (TED) oraz publikowanych bezpośrednio na stronach internetowych instytucji publicznych a także firm prywatnych
- Bieżące powiadomienia o nowych postępowaniach oraz wynikach z wybranych profili
- Możliwość dodania wybranych ogłoszeń do schowka
- Synchronizacja z profilami utworzonymi w serwisie www.biznes-polska.plJeżeli chciałbyś korzystać z aplikacji, a nie posiadasz konta w naszym serwisie przetargowym, zainstaluj aplikację, a następnie wyślij zgłoszenie rejestracyjne w celu utworzenia konta i zdefiniowania profilu do wysyłania powiadomień o nowych ogłoszeniach. Po wysłaniu zgłoszenia rejestracyjnego, nasi pracownicy skontaktują się z Tobą w celu utworzeniu bezpłatnego konta testowego na okres 1 miesiąca. Po upływie tego okresu sam decydujesz, czy chcesz nadal korzystać z naszych usług. Okres testowy jest bezpłatny i nie zobowiązuje do dalszej współpracy.
Jeżeli posiadasz już konto w naszym serwisie i masz zdefiniowane profile do wysyłki raportów, wystarczy zainstalować aplikację i zalogować się danymi konta. Aplikacja zacznie pobierać najnowsze ogłoszenia z domyślnego profilu.Działanie aplikacji.- Po uruchomieniu aplikacji wymagane jest zalogowanie za pomocą danych logowania z serwisu www.biznes-polska.pl lub wysłanie zgłoszenia rejestracyjnego w celu utworzenia konta.
- Po zalogowaniu automatycznie ładowana jest lista najnowszych ogłoszeń z ostatnio używanego profilu.
- Z poziomu menu górnego, oprócz wyboru profilu istnieje możliwość przejścia do schowka lub do listy wyników postępowań.
- Obok nazwy profilu widnieje data raportu z ogłoszeniami (domyślnie bieżąca). Kliknięcie w datę powoduje wyświetlenie kalendarza. Użytkownik może wybrać dowolny dzień, z którego następnie zostaną wyświetlone ogłoszenia.
- Kliknięcie w wybrane ogłoszenie z listy powoduje wyświetlenie jego szczegółów. Przechodzenie do kolejnych ogłoszeń możliwe jest poprzez przeciągnięcie po powierzchni ekranu.
- Każde ogłoszenie może być dodane do schowka poprzez kliknięcie w gwiazdkę a następnie usunięte ze schowka poprzez ponowne kliknięcie gwiazdki. Do każdego ogłoszenia w schowku istnieje możliwość zapisania swojej notatki. Ogłoszenia dodane do schowka w aplikacji będą widniały także w schowku na stronie serwisu.
- Użytkownik może dowolnie filtrować otrzymane ogłoszenia w zakresie słów występujących w ogłoszeniach, kategorii lub terytorium. W tym celu należy wybrać ikonę lupy.
- Aby załadować ogłoszenia z innego profilu (o ile takowy został zdefiniowany) należy przejść do opcji, a następnie wybrać odnośnik Profile wyszukiwania.
- Czas przechowywania ogłoszeń na urządzeniu oraz czasy pobierania nowych ogłoszeń można zdefiniować w Ustawieniach.Wszelkie sugestie lub pytania prosimy kierować na adres [email protected]
Życzymy miłego korzystania z aplikacji.

Przetargi GBP is the first on the market application that provides instant access to announcements and results: procurement requests for proposals, bids, sales, published by public administrations and private enterprises. Our employees daily viewing tens of thousands of websites and newspapers for the latest procurement notices. The information collected by us katalogowane and then shipped to our customers.
Application linked with your account, that user has on the site www.biznes-polska.pl and download to device new ads that have been added to the service procurement. Ads are selected profile-based defined in the User's account, created on the site www.biznes-polska.pl. With this user receives a notice of pending litigation based on your preferences.Application Features:
- Access to the database najaktualniejszych tender procedures, requests for proposals, invitations to bid, requests for the price and the tender results
- Information on advertisements published in the Public Procurement Bulletin, Supplement to the Official European Union Public Procurement (TED) and published directly on the websites of public institutions and private companies
- Continuous notification of new case and the results of the selected profiles
- Ability to add the selected ads to clipboard
- Synchronize with profiles created on the site www.biznes-polska.plIf you would like to use the application, and are not registered on our site bidding, install the application, and then send the registration form to create your account and to define a profile to send notifications when new listings. After submitting the registration form, our staff will contact you to create a free trial account for a period of one month. After this period, you can decide whether you want to continue to use our services. The trial period is free of charge and no obligation to continue working.
If you already have an account on our website and you have defined profiles to dispatch reports, simply install the application and login account information. Aplikacja begin downloading the latest ads with the default profile.Application performance.- Once the application is required to log in with credentials from website www.biznes-polska.pl or send the registration form to create your account.
- After logging in automatically to load the list of the latest ads from the last profile.
- From the top menu, in addition to selecting a profile, you can change to the clipboard or to list the results of investigations.
- In addition to the profile name bears the date of the report of the listings (default is the current). Clicking either dated to display the calendar. The user can select any day, which then displays ads.
- Clicking on the selected ad from the list to see its details. Going to the subsequent ads can be by dragging the surface of the screen.
- Each ad can be added to the clipboard by clicking on the star and then removed from the clipboard by clicking again stars. For each post in the clipboard you can save your notes. Adverts added to the clipboard in the application will be listed as the clipboard on the site.
- User can filter otrzymane ads in the words of the advertisements, category or territory. To do this, select the magnifying glass icon.
- To load the offers from different profile (if any has been defined), go to Options, and then select the link to search profiles.
- Shelf life up ads on your machine and download times of new postings can be defined in Settings.Any questions or suggestions please contact us at [email protected]
Enjoy using the application.

Disclaimer

1. All review texts and other contents are original. All reviews and images of games, hardware and software are subject to the copyright of our editorial team and may not be copied without naming. Some of the brand names, logos and screenshots are used in order of qualified relationship.
2. All the information on this website is strictly observed all the terms and conditions of Google Ads Advertising policies, Google Unwanted Software policy and Microsoft Advertising policies.
3. We provide the official download links to legal sources like official websites, Steam, Nintendo eShop, GOG, Humble Bumble and other digital stores.

Besides, the game you're reading right now:
1. Is a mobile apps and games;
2. Will not change any system settings on your Android or iOS phone.

More on Disclaimer page

Rating Distribution


4.0
(56)
5
4
3
2
1

Join the discussion


I have read and agree to the Privacy Policy

Scroll to Top