WT budynków

Freepps.Top is not an official representative or the developer of this application. Copyrighted materials belong to their respective owners. Warning: Users can download the app from the links of Official Website and legal sources offered in the following articles.
Read review
  • Last update: 6 years ago
  • Version: 1.4
  • Compatibility: 2.1 and up
  • Author: Stowarzyszenie Nowoczesne Budynki
  • Content rating: Everyone
  • Package name: org.snb.warunkitechniczne
Get app Read review Hype your app
Support Comments FAQ I'm the dev!

WT budynków Review

Unfortunately, we haven't been able to analyze this app properly. To provide you with basic info, we've placed official information about the app on this page.

View all reviews
Looking for a software writer career launch? Write to us! We're in search of more great authors.

WT budynków Review

Pierwsza polska aplikacja zawierająca tekst jednolity rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. ws. warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie w dwóch wersjach: WT2013: WT po nowelizacji z 5 lipca 2013 r. – stan prawny na dzień 1 stycznia 2014 r. WT2012: WT po nowelizacji z 6 listopada 2012 r. – stan prawny na dzień 23 lutego 2013 r. W celu ułatwienia korzystania z tekstu jednolitego, w spisie treści WT2013 wprowadzona została informacja o nowych brzmieniach przepisów w danym dziale/rozdziale. Dodatkowo nowe przepisy zostały oznaczone w tekście czerwoną czcionką. Pozostawienie poprzedniej wersji tekstu jednolitego (WT2012) uwzględnia konieczność stosowania dotychczasowych przepisów, jeśli przed 1 stycznia 2014 r.:
1. Został złożony wniosek o pozwolenie na budowę lub odrębny wniosek o zatwierdzenie projektu budowlanego,
2. Zostało dokonane zgłoszenie budowy lub wykonywania robót budowlanych, w przypadku gdy nie jest wymagane pozwolenie na budowę,
3. Została wydania decyzja o pozwoleniu na budowę lub odrębna decyzja o zatwierdzeniu projektu budowlanego. Tekst jednolity został opracowany przez Stowarzyszenie Nowoczesne Budynki w oparciu o zasady techniki legislacyjnej dotyczące redagowania tekstów prawnych i zawiera m.in. przypisy odnoszące się do dat wejścia w życie poszczególnych zmian przepisów. Aplikacja umożliwia szybki dostęp do przepisów Warunków technicznych dla budynków. Posiada przejrzysty spis treści i interface pozwalające na łatwe poruszanie się po poszczególnych działach i rozdziałach oraz możliwość prostego wyszukiwania pojęć zawartych w przepisach. Ponadto aplikacja zawiera informację na temat profilu działalności Stowarzyszenia Nowoczesne Budynki oraz prezentację pisma eksperckiego „Warunki Techniczne.PL”. Aplikacja zapewnia wysoki komfort użytkowania dla wszystkich profesjonalistów w obszarze budownictwa i daje nową jakość pracy z przepisami Warunków technicznych dla budynków. Aplikacja umożliwia również pracę w trybie offline. Aplikacja posiada następujące funkcjonalności:
- przeglądanie spisu treści,
- przeglądanie przepisów w podziale na działy i rozdziały,
- proste wyszukiwanie pojęć zawartych w przepisach (na poziomie działów i rozdziałów),
- zaznaczanie i kopiowanie wybranego fragmentu tekstu,
- możliwość zgłoszenia do SNB problemów związanych ze stosowaniem przepisów WT.

First Polish application containing the consolidated text of the Minister of Infrastructure dated 12 April 2002 on conditions for technical requirements to be met by buildings and their location in two versions:WT2013: WT after the amendment of July 5, 2013 - legal status as of 1 January 2014WT2012: WT after the amendment of 6 November 2012 - legal status on 23 February 2013In order to facilitate the use of a uniform text, the table of contents WT2013 was introduced information about the new sounds of the provisions in the section / chapter. In addition, new provisions have been marked in the text written in red.Leaving the previous version of the unified text (WT2012) take into account the need to use existing regulations, if prior to 1 January 2014:
1 Application has been made for a building permit or a separate application for approval of a construction project,
2 Declaration was made or the performance of construction works, where no permit is required for construction,
3 It was the decision to issue a building permit or a separate decision on the approval of a construction project.The consolidated text has been developed by the Association of Modern Buildings on the basis of the principle of legislative technique for the drafting of legal texts and contains the footnotes relating to the dates of entry into force of the various changes to the regulations.The application allows quick access to the technical regulations for buildings Conditions. It has a clear table of contents and interface make it easy to navigate through the various sections and chapters, and the possibility of a simple search terms contained in the regulations.Additionally, the application contains information on the profile of the Association Modern Buildings and presentation handwriting expert "Conditions Techniczne.PL".The application provides a high level of comfort for all professionals in the field of construction and gives a new quality of work of the technical provisions of the Terms of buildings.The application also allows you to work offline.The application has the following features:
- View table of contents
- Reviewing regulations broken down into sections and chapters,
- Simple search terms contained in the regulations (at the level of departments and sections),
- Select and copy the selected text fragment,
- The possibility of the SNB problems associated with the application of WT.

Disclaimer

1. All review texts and other contents are original. All reviews and images of games, hardware and software are subject to the copyright of our editorial team and may not be copied without naming. Some of the brand names, logos and screenshots are used in order of qualified relationship.
2. All the information on this website is strictly observed all the terms and conditions of Google Ads Advertising policies, Google Unwanted Software policy and Microsoft Advertising policies.
3. We provide the official download links to legal sources like official websites, Steam, Nintendo eShop, GOG, Humble Bumble and other digital stores.

Besides, the game you're reading right now:
1. Is a mobile apps and games;
2. Will not change any system settings on your Android or iOS phone.

More on Disclaimer page

Rating Distribution


4.7
(210)
5
4
3
2
1

Join the discussion


I have read and agree to the Privacy Policy

Scroll to Top