Yanosik dla Firm

Freepps.top is not an official representative or the developer of this application. Copyrighted materials belong to their respective owners
Read review
  • Last update: 1 year ago
  • Version: Varies with device
  • Compatibility: Varies with device
  • Author: Neptis SA
  • Content rating: Everyone
  • Package name: pl.neptis.yanosik.mobi.android.yanosik.biznes
Support Comments FAQ I'm the dev!

Yanosik dla Firm Description

0

Wierzymy, że prowadzenie firmy to nie tylko biznes, utrzymywanie kontroli i niskich kosztów, ale również budowanie relacji międzyludzkich, dbanie o pracowników i klientów. To troska zarówno o komfort pracy w zespole, jak i o szybki, sprawny serwis. Dlatego z Yanosik dla Firm wszyscy zyskują: Korzyści dla pracownika:• Bez reklam - Yanosik w wersji biznes pozbawiony jest reklam
• Dojedziesz bezpiecznie do celu - nawigacja posiada stale aktualizowaną mapę Polski i Litwy
• Oszczędzisz czas - technologia Smart Traffic działająca w oparciu o aktualne dane o natężeniu ruchu • poprowadzi Cię z ominięciem korków
•Zapomnisz o mandatach - Yanosik poinformuje o sytuacji na drodze m. in. fotoradarach, kontrolach i wypadkach,
• Dołączysz do największej społeczności kierowców w Polsce!
Korzyści dla przedsiębiorcy:• Wiesz, gdzie są Twoi pracownicy - aplikacja wyświetla mapę z ich aktualną lokalizacją i bieżącą trasą,
Masz dostęp do usługi wszędzie tam gdzie jest internet
• Zdobywasz zaufanie pracowników - aplikacja ułatwi komunikację w Twoim zespole i ograniczy liczbę połączeń telefonicznych do niezbędnego minimum
• Usprawniasz działanie firmy - dzięki GEOnotatkom pracownicy na bieżąco raportują realizację zadań w określonej lokalizacji a Ty masz do nich dostęp w czasie rzeczywistym
• Utrzymujesz niskie koszty - nie musisz kupować, ani instalować dodatkowych urządzeń do monitoringu
• Firma szybko wdraża nowe rozwiązanie - wystarczy zainstalować aplikację w telefonie, nie trzeba wiązać się długookresowymi umowami
• Masz nowoczesną firmę - posiadając monitoring floty w przystępnej cenie zdobywasz przewagę konkurencyjną i podnosisz wizerunek firmyAplikacja dla przedsiębiorców łącząca funkcjonalność monitoringu i nawigacji wraz ze stale udoskonalanym CRM. Dzięki niej nawet kilkuosobowa firma może monitorować swoje pojazdy, sprawnie zarządzać zespołem w terenie i weryfikować realizację zadań. Usługa Yanosik dla Firm jest rozwiązaniem kompleksowym przynoszącym korzyści zarówno firmie jak i pracownikowi. Korzystając z nowoczesnych technologii internetowych, stworzyliśmy mobilną e-usługę, która łączy CRM z GEOnotatkami, lokalizowaniem pojazdów oraz nawigacją omijającą korki.

We believe that running a business is not just business, maintaining control and low cost, but also building relationships, caring for employees and customers. This concern both for the comfort of working in a team, and how fast, efficient service. Therefore Yanosik for companies all benefit from:Benefits for the employee:• No ads - Yanosik business version is devoid of ads
• You will arrive safely to your destination - navigate a constantly updated map of Polish and Lithuanian
• Save time - technology Smart Traffic acting based on current traffic data • guide you from bypassing traffic jams
• forget about mandates - Yanosik inform about the situation on the road m. Al. speed camera, controls and cases
• Will you join the largest community of drivers in Poland!
Benefits for entrepreneurs:• Do you know where your employees - the application displays a map of their current location and the current route,
You have access to services wherever the internet
• You gain the trust of employees - the application will facilitate the communication in your team and reduce the number of phone calls to a minimum
• Streamline business operations - thanks to GEOnotatkom staff-to-date report the execution of tasks in a specific location and you have access to them in real time
• You keep costs low - no need to buy or install additional equipment for monitoring
• The company quickly implement a new solution - simply install the application on your phone, no need to involve long-term contracts
• You are a modern company - having fleet monitoring at an affordable price gain competitive advantage and raise the company's imageApplication for entrepreneurs combining functionality and navigation monitoring with continuously upgraded CRM. Thanks to it, even a few people a company can monitor their vehicles, efficiently manage a team in the field and verify the implementation of tasks. Yanosik Service for Business is a complete solution that benefits both the company and the employee. Using the modern Internet technologies, we have developed a mobile e-service that combines CRM with GEOnotatkami, locating vehicles and navigation bypass traffic jams.


Rating Distribution


4.5
(371)
5
4
3
2
1Yanosik dla Firm APK Version History


  • Yanosik dla Firm v.1.0.7 for Android 4.0+ Mar. 01, 2016
  • Yanosik dla Firm v.1.0.6 for Android 2.3.2+ Oct. 30, 2015
  • Yanosik dla Firm v.1.0.5 for Android 2.3.2+ Sep. 14, 2015
Show moreJoin the discussionScroll to Top