Yanosik dla Firm

Freepps.Top is not an official representative or the developer of this application. Copyrighted materials belong to their respective owners. Warning: Users can download the app from the links of Official Website and legal sources offered in the following articles.
Read review
  • Last update: 5 years ago
  • Version: Varies with device
  • Compatibility: Varies with device
  • Author: Neptis SA
  • Content rating: Everyone
  • Package name: pl.neptis.yanosik.mobi.android.yanosik.biznes
Get app Read review Hype your app
Support Comments FAQ I'm the dev!

Yanosik dla Firm Review

Unfortunately, we haven't been able to analyze this app properly. To provide you with basic info, we've placed official information about the app on this page.

View all reviews
Looking for a software writer career launch? Write to us! We're in search of more great authors.

Yanosik dla Firm Review

Wierzymy, że prowadzenie firmy to nie tylko biznes, utrzymywanie kontroli i niskich kosztów, ale również budowanie relacji międzyludzkich, dbanie o pracowników i klientów. To troska zarówno o komfort pracy w zespole, jak i o szybki, sprawny serwis. Dlatego z Yanosik dla Firm wszyscy zyskują: Korzyści dla pracownika:• Bez reklam - Yanosik w wersji biznes pozbawiony jest reklam
• Dojedziesz bezpiecznie do celu - nawigacja posiada stale aktualizowaną mapę Polski i Litwy
• Oszczędzisz czas - technologia Smart Traffic działająca w oparciu o aktualne dane o natężeniu ruchu • poprowadzi Cię z ominięciem korków
•Zapomnisz o mandatach - Yanosik poinformuje o sytuacji na drodze m. in. fotoradarach, kontrolach i wypadkach,
• Dołączysz do największej społeczności kierowców w Polsce!
Korzyści dla przedsiębiorcy:• Wiesz, gdzie są Twoi pracownicy - aplikacja wyświetla mapę z ich aktualną lokalizacją i bieżącą trasą,
Masz dostęp do usługi wszędzie tam gdzie jest internet
• Zdobywasz zaufanie pracowników - aplikacja ułatwi komunikację w Twoim zespole i ograniczy liczbę połączeń telefonicznych do niezbędnego minimum
• Usprawniasz działanie firmy - dzięki GEOnotatkom pracownicy na bieżąco raportują realizację zadań w określonej lokalizacji a Ty masz do nich dostęp w czasie rzeczywistym
• Utrzymujesz niskie koszty - nie musisz kupować, ani instalować dodatkowych urządzeń do monitoringu
• Firma szybko wdraża nowe rozwiązanie - wystarczy zainstalować aplikację w telefonie, nie trzeba wiązać się długookresowymi umowami
• Masz nowoczesną firmę - posiadając monitoring floty w przystępnej cenie zdobywasz przewagę konkurencyjną i podnosisz wizerunek firmyAplikacja dla przedsiębiorców łącząca funkcjonalność monitoringu i nawigacji wraz ze stale udoskonalanym CRM. Dzięki niej nawet kilkuosobowa firma może monitorować swoje pojazdy, sprawnie zarządzać zespołem w terenie i weryfikować realizację zadań. Usługa Yanosik dla Firm jest rozwiązaniem kompleksowym przynoszącym korzyści zarówno firmie jak i pracownikowi. Korzystając z nowoczesnych technologii internetowych, stworzyliśmy mobilną e-usługę, która łączy CRM z GEOnotatkami, lokalizowaniem pojazdów oraz nawigacją omijającą korki.

We believe that running a business is not just business, maintaining control and low cost, but also building relationships, caring for employees and customers. This concern both for the comfort of working in a team, and how fast, efficient service. Therefore Yanosik for companies all benefit from:Benefits for the employee:• No ads - Yanosik business version is devoid of ads
• You will arrive safely to your destination - navigate a constantly updated map of Polish and Lithuanian
• Save time - technology Smart Traffic acting based on current traffic data • guide you from bypassing traffic jams
• forget about mandates - Yanosik inform about the situation on the road m. Al. speed camera, controls and cases
• Will you join the largest community of drivers in Poland!
Benefits for entrepreneurs:• Do you know where your employees - the application displays a map of their current location and the current route,
You have access to services wherever the internet
• You gain the trust of employees - the application will facilitate the communication in your team and reduce the number of phone calls to a minimum
• Streamline business operations - thanks to GEOnotatkom staff-to-date report the execution of tasks in a specific location and you have access to them in real time
• You keep costs low - no need to buy or install additional equipment for monitoring
• The company quickly implement a new solution - simply install the application on your phone, no need to involve long-term contracts
• You are a modern company - having fleet monitoring at an affordable price gain competitive advantage and raise the company's imageApplication for entrepreneurs combining functionality and navigation monitoring with continuously upgraded CRM. Thanks to it, even a few people a company can monitor their vehicles, efficiently manage a team in the field and verify the implementation of tasks. Yanosik Service for Business is a complete solution that benefits both the company and the employee. Using the modern Internet technologies, we have developed a mobile e-service that combines CRM with GEOnotatkami, locating vehicles and navigation bypass traffic jams.

Disclaimer

1. All review texts and other contents are original. All reviews and images of games, hardware and software are subject to the copyright of our editorial team and may not be copied without naming. Some of the brand names, logos and screenshots are used in order of qualified relationship.
2. All the information on this website is strictly observed all the terms and conditions of Google Ads Advertising policies, Google Unwanted Software policy and Microsoft Advertising policies.
3. We provide the official download links to legal sources like official websites, Steam, Nintendo eShop, GOG, Humble Bumble and other digital stores.

Besides, the game you're reading right now:
1. Is a mobile apps and games;
2. Will not change any system settings on your Android or iOS phone.

More on Disclaimer page

Rating Distribution


4.5
(371)
5
4
3
2
1

Join the discussion


I have read and agree to the Privacy Policy

Scroll to Top