Mj T-Mobile

Freepps.Top is not an official representative or the developer of this application. Copyrighted materials belong to their respective owners. Warning: Users can download the app from the links of Official Website and legal sources offered in the following articles.
Read review
  • Last update: 4 years ago
  • Version: 3.5.4
  • Compatibility: 4.0.3 and up
  • Author: T-Mobile Polska S.A.
  • Content rating: Everyone
  • Package name: pl.tmobile.miboa
Get app Read review Hype your app
Support Comments FAQ I'm the dev!

Mj T-Mobile Review

Unfortunately, we haven't been able to analyze this app properly. To provide you with basic info, we've placed official information about the app on this page.

View all reviews
Looking for a software writer career launch? Write to us! We're in search of more great authors.

Mj T-Mobile Review

Aplikacja do samoobsługi dla klientów T-Mobile i Heyah posiadających umowy o świadczenie usług telekomunikacyjnych, użytkowników T-Mobile na Kartę oraz Heyah na kartę.
Aplikacja Mój T-Mobile to nowa, znacznie ulepszona wersja aplikacji MiBOA dotychczas oferowanej klientom przez T-Mobile. Pobranie aplikacji Mój T-Mobile automatycznie zastępuje w urządzeniu aplikację MiBOA. Nie tracisz danych, zyskujesz nowe możliwości.

Dzięki aplikacji Mój T-Mobile możesz między innymi:
- kontrolować bieżące koszty,
- sprawdzać wymagane płatności i numer konta do przelewu (dla użytkowników abonamentowych),
- przejrzeć listę faktur,
- dodawać pakiety minut, SMS-ów lub danych w Twojej taryfie,
- zarządzać usługami dodatkowymi,
- włączyć roaming międzynarodowy i ustawić bezpieczny limit wydatków za granicą
- doładować konto użytkownikowi numeru na kartę
- sprawdzić, czy przysługuje Ci już nowa oferta na przedłużenie umowy
- zalogować się na inny numer T-Mobile, niż ten, z którego korzystasz w swoim telefonie: wystarczy wpisać przepisać hasło jednorazowe z SMS-a wysłanego na numer, na którego konto chcesz się zalogować, i kliknąć opcję „Zapamiętaj mnie”, by mieć w aplikacji stały dostęp do danych innego numeru

Możesz samodzielnie zarządzać kontem swojego numeru. Przekonaj się, jakie to proste i wygodne.
Korzystanie z aplikacji jest darmowe na terenie Polski. Aplikacja nie zużywa pakietów Internetu i nie generuje dodatkowych kosztów. Korzystanie za pomocą sieci operatora umożliwia autologowanie. Korzystanie za pomocą sieci WiFi wymaga ręcznego zalogowania (podanie numeru telefonu i hasła jednorazowego z SMS-a).
Aplikacja Mój T-Mobile jest dostępna na wersji oprogramowania Android 4.0 i wyższej. Jeżeli korzystasz ze starszej wersji oprogramowania, na Twoim urządzeniu zostanie zainstalowana aplikacja w starszej wersji pod nazwą MiBOA.
Czekamy na Twoje sugestie i pomysły pod adresem [email protected] Możesz również użyć funkcji „Zgłoś uwagi” w samej aplikacji.
---------------
Dlaczego aplikacja wymaga poszczególnych uprawnień?
- Usługi płatne: wywoływanie kodów USSD przy tworzonych w aplikacji skrótach
- Twoje wiadomości: odbieranie i czytanie wiadomości SMS z hasłem jednorazowym przy logowaniu, powiadomienie o wykorzystaniu paczek danych
- Połączenia sieciowe: komunikacja z systemami T-Mobile
- Twoje informacje osobiste:
a) odczyt wydarzeń w kalendarzu: na życzenie użytkownika, zapisywanie przypomnienia płatności o fakturze w kalendarzu
b) czytanie danych kontaktów: wygodne dodawanie wpisów z książki kontaktów do usług tańszych połączeń z wybranymi numerami
c) odczyt wrażliwych danych dziennika: raportowanie technicznych błędów aplikacji The application of self-service for customers of T-Mobile and Heyah having a contract for the provision of telecommunications services, T-Mobile users on the Charter and Heyah card.
Applications My T-Mobile is a new, much improved version of the application scooters currently offered to customers by T-Mobile. Downloading My T-Mobile will automatically replaces the device application scooters. Do not lose your data, you gain new opportunities.

With this application, My T-Mobile, you can, among other things:
- Control of running costs,
- Check the required payment and account number to transfer (user subscription)
- View a list of invoices,
- Add packages minutes, SMS or data in your tariff
- To manage additional services,
- Enable international roaming and set a safe limit spending abroad
- Top-up the user account number on the card
- Check whether you are entitled to have a new offer for a contract extension
- Log in to a number of T-Mobile than the one you are using on your phone: just enter rewrite the one-time password from SMS sent to the phone number on which account you want to log in, and click 'Remember me' to have application continuous access to data of another number

You can independently manage your account number. Find out how easy and convenient.
Using the app is free on Polish territory. The application does not use the Internet packets and does not generate additional costs. Using as a network operator enables auto-login. Using a WiFi network using requires you to manually log (enter the phone number and one-time password from SMS).
Applications My T-Mobile is available for Android version 4.0 and higher. If you are using an older version of the software on your device will be installed in the older version of the application under the name of scooters.
We welcome your suggestions and ideas at [email protected] You can also use the "Report notes" in the application itself.
---------------
Why does the application require specific powers?
- Paid services: Call USSD codes with the created application shortcuts
- Your message: receiving and reading text messages with one-time password for logging, notification of the use of data packets
- Networking: communication systems T-Mobile
- Your personal information:
a) reading events calendar: at the user's request, saving reminders of payment of the invoice on the calendar
b) read contact data: a convenient add entries from the book contacts to services cheaper calls to selected numbers
c) read sensitive log data: technical reporting application errors

Disclaimer

1. All review texts and other contents are original. All reviews and images of games, hardware and software are subject to the copyright of our editorial team and may not be copied without naming. Some of the brand names, logos and screenshots are used in order of qualified relationship.
2. All the information on this website is strictly observed all the terms and conditions of Google Ads Advertising policies, Google Unwanted Software policy and Microsoft Advertising policies.
3. We provide the official download links to legal sources like official websites, Steam, Nintendo eShop, GOG, Humble Bumble and other digital stores.

Besides, the game you're reading right now:
1. Is a mobile apps and games;
2. Will not change any system settings on your Android or iOS phone.

More on Disclaimer page

Rating Distribution


3.2
(13 183)
5
4
3
2
1

Join the discussion


I have read and agree to the Privacy Policy

Scroll to Top