Nowa Poczta Interia

Freepps.Top is not an official representative or the developer of this application. Copyrighted materials belong to their respective owners. Warning: Users can download the app from the links of Official Website and legal sources offered in the following articles.
Read review
  • Last update: 5 years ago
  • Version: 2.1.3
  • Compatibility: 4.4 and up
  • Author: INTERIA.PL
  • Content rating: Everyone
  • Package name: pl.interia.poczta_next
Get app Read review Hype your app
Support Comments FAQ I'm the dev!

Nowa Poczta Interia Review

Unfortunately, we haven't been able to analyze this app properly. To provide you with basic info, we've placed official information about the app on this page.

View all reviews
Looking for a software writer career launch? Write to us! We're in search of more great authors.

Nowa Poczta Interia Review

Nowa Poczta INTERIA jest darmową aplikacją do obsługi poczty elektronicznej.Działa szybko, jest bardzo intuicyjna i prosta w użyciu. Możesz dodać w niej każde konto pocztowe, dzięki czemu będziesz mógł wysyłać i odbierać maile z różnych kont w jednym miejscu.Nowa Poczta Interia umożliwia obsługę:• Gmail
• ONET poczta
• WP poczta
• poczta O2
• Yahoo
• Apple
• Microsoft Chcieliśmy aby obsługa wiadomości e-mail na Twoim telefonie była jak najlepsza. Nasza aplikacja pocztowa udostępnia pełną funkcjonalność poczta Interia. Za bezpieczeństwo i prywatność twoich maili odpowiadamy w pełni, jako jedna z największych firm internetowych w Polsce z wieloletnim doświadczeniem w świadczeniu usług pocztowych.Jeśli podoba Ci się nasza aplikacja to będziemy wdzięczni za 5 gwiazdkową ocenę.Co nas wyróżnia:• dostęp do załączników bezpośrednio na liście maili
• podgląd zdjęć na liście wiadomości – nie musisz otwierać maila aby podejrzeć zdjęcie
• filtry użytkownika, w tym filtr „od znajomych”, dzięki któremu jednym kliknięciem na liście maili zobaczysz wyłącznie maile od osób z którymi korespondujesz
• możliwość dostosowania wyglądu poczty poprzez dodanie własnej tapety
(zarządzanie z poziomu desktopa)
• automatyczne odpowiadanie na maila z adresu, na który został przesłany
• unikalny system grupowania wiadomości (wątkowanie wiadomości) – po wejściu do maila masz możliwość zapoznania z całą korespondencją na dany temat.
• automatyczne filtry – jednym kliknięciem decydujesz, które maile mają być automatycznie przenoszone.Najważniejsze funkcje:Nawigacja:• prosta nawigacja umożliwiająca łatwe poruszanie się po całej aplikacji
• przejrzysta lista wiadomości z podglądem załączników graficznych widocznych na pierwszy rzut oka
• na liście maili widoczne oznaczenia typu załączników
• intuicyjne pisanie wiadomości z możliwością dodawania wielu załączników za jednym razem (uzależnione od wersji Androida)
• awatary na liście wiadomości ułatwiające odnalezienie maili od konkretnego nadawcy
• możliwość ustawienia własnego awatar widocznego dla odbiorców Twoich maili
• filtry użytkownika, w tym między innymi filtr „od znajomych”, dzięki któremu jednym kliknięciem w odebranych zobaczysz tylko maile od osób z którymi korespondujesz
• rozbudowana lista maili
• menu kontekstowe pojawiające się wtedy kiedy go potrzebujesz (swipe na liście wiadomości)Zdjęcia:
• możliwość wysyłania plików z innych aplikacji, galerii itp. z poziomu aplikacji
• opcja prostego przeglądania i pobieranie zdjęć – załączników w Galerii
Ułatwienia:• rozbudowane, błyskawiczne powiadomienia umożliwiające szybką odpowiedź lub usunięcie wiadomości
• szybkie opróżnianie folderów spam i kosz
• opcja cisza nocna, która wyciszy powiadomienia o nowych mailach podczas Twojego snu
• zaawansowana wyszukiwarka
• szybkie wylogowanie
• operacje na wielu wiadomościach
• i wiele, wiele innych.Aplikacja działa zarówno na tabletach, jak i na smartfonach. Świetnie wygląda i działa na każdym urządzeniu.
W razie jakichkolwiek problemów, prosimy o kontakt pod adresem [email protected]
Na wszystkie maile odpowiemy niezwłocznie.

New Mail INTERIA is a free application for e-mail.It works fast, it is very intuitive and easy to use. You can add it any e-mail account, so you can send and receive e-mails from different accounts in one place.New Mail Interia provides support for:• Gmail
• Onet mail
• WP Mail
• o2 email
• Yahoo
• Apple
• MicrosoftWe wanted to support e-mail on your phone you the best. Our mail application provides the full functionality of mail Interia. For the safety and privacy of your e-mails respond fully, as one of the largest Internet companies in Poland with many years of experience in the provision of postal services.If you like our application we will be thankful for the 5 star rating.What makes us diffrent:• Access to attachments directly on the list of e-mails
• View images in the message list - no need to open an email to preview the image
• user filters, including filter "from friends", so that with one click on the list of emails you'll see only e-mails from people you email
• the ability to customize the appearance of e-mail by adding your own wallpaper
(Management from the desktop)
• automatic reply to an email with the address, which was sent
• unique system of grouping messages (messages threading) - after entering the e-mail you can read the entire correspondence on the subject.
• automatic filters - one click decide which e-mails to be automatically transferred.Key Features:Navigation:• simple navigation for easy navigation throughout the application
• transparent list of messages with attachments preview image visible at a glance
• the list of emails visible indication type attachments
• intuitive texting with the ability to add multiple attachments at one time (depending on the version of Android)
• avatars on the list of information to help you find emails from a particular sender
• the ability to set your own avatar visible to recipients of your emails
• user filters, including but not limited filter "from friends", so that with one click you'll see only the received e-mails from people you email
• extensive list of e-mails
• context menu that appears then when you need it (swipe message list)Photos:
• the ability to send files from other applications, galleries etc. From the application
• simple option to view and download photos - Attachment Gallery
Facilities:• powerful, instant notifications for quick answers or delete messages
• rapid emptying of trash and spam folder
• option curfew, which will mute notifications of new emails during your sleep
• Advanced search
• Rapid logout
• operations on multiple messages
• and many others.The app works on both tablets and smartphones. It looks great and works on any device.
If you have any problems, please contact us at [email protected]
For all emails will reply promptly.

Disclaimer

1. All review texts and other contents are original. All reviews and images of games, hardware and software are subject to the copyright of our editorial team and may not be copied without naming. Some of the brand names, logos and screenshots are used in order of qualified relationship.
2. All the information on this website is strictly observed all the terms and conditions of Google Ads Advertising policies, Google Unwanted Software policy and Microsoft Advertising policies.
3. We provide the official download links to legal sources like official websites, Steam, Nintendo eShop, GOG, Humble Bumble and other digital stores.

Besides, the game you're reading right now:
1. Is a mobile apps and games;
2. Will not change any system settings on your Android or iOS phone.

More on Disclaimer page

Rating Distribution


4.1
(450)
5
4
3
2
1

Join the discussion


I have read and agree to the Privacy Policy

Scroll to Top