SMS z Nieba

Freepps.Top is not an official representative or the developer of this application. Copyrighted materials belong to their respective owners. Warning: Users can download the app from the links of Official Website and legal sources offered in the following articles.
Read review
  • Last update: 5 years ago
  • Version: 1.1.5-rc2
  • Compatibility: 4.0 and up
  • Author: Materna Communications Sp. z o.o.
  • Content rating: Rated for 3+
  • Package name: pl.com.materna.muam.smsznieba
Get app Read review Hype your app
Support Comments FAQ I'm the dev!

SMS z Nieba Review

Unfortunately, we haven't been able to analyze this app properly. To provide you with basic info, we've placed official information about the app on this page.

View all reviews
Looking for a software writer career launch? Write to us! We're in search of more great authors.

SMS z Nieba Review

SMS z Nieba to inicjatywa ewangelizacyjna, która funkcjonuje od 01.11.2006 roku, kiedy to przez pierwszą z koordynatorek projektu Joannę Mrozik z Białej Podlaskiej, na telefony komórkowe zostały wysłane pierwsze smsy ze Słowem Bożym oraz z myślą świętego. Inicjatorem i pomysłodawcą tego dzieła jest ksiądz Rafał Jarosiewicz, obecnie znany bardziej z oryginalnych pomysłów (Mobilny konfesjonał, Biblioteka dla zmarłych, Najdłuższy rachunek telefoniczny świata, czy Jezus na Stadionie).Z czasem, gdy projekt się rozrastał, w rozsyłanie zaczęły włączać się kolejne osoby.Do roku 2015 SMSy z Nieba rozsyłane były codziennie do około 30 tys. osób na telefony komórkowe, metodą „tradycyjną”. Aktualnie wiadomości wysyłamy poprzez aplikację SMS z Nieba i można ją pobrać, za darmo, w sklepikach internetowych, np.: Google Play.W aplikacji SMS z Nieba znajdują się różne grupy tematyczne. Wiadomości przychodzą codziennie o wyznaczonych godzinach, aby kilka razy na dzień przychodzący sms przypominał nam o Bogu!Godziny, w których wysyłamy SMSy z Nieba podane są poniżej. To ważne godziny, szczególnie dla katolików. Zostały one związane z poszczególnymi działami w aplikacji.Obecnie funkcjonuje 12 grup tematycznych i każdy użytkownik może samodzielnie, z pozycji swojego telefonu, zdecydować, z których z nich chce otrzymywać wiadomości.1. Informacje Jezus na Stadionie – godz. 6:00
Najwcześniejszym smsem, który wysyłamy codziennie, przychodzi wiadomość o nowościach umieszczanych na stronie www.JezusNaStadionie.pl Jest to intencja w jakiej odprawiana jest danego dnia Msza Święta, oraz powiadomienia o artykułach, które pojawiają się na stronie. 2. SMS z Nieba – godz. 7:30
Osoby wybierające ten dział otrzymują fragment Słowa Bożego (wybrany z czytań z danego dnia), myśl świętego (wybranego na dany miesiąc) oraz krótkie, jednozdaniowe, rozważanie do Słowa pisane przez ks. Rafała Jarosiewicza.3. Informacje o różnych spotkaniach i wydarzeniach – godz. 9:00
Kto wybiera ten dział, o godzinie 9:00, może spodziewać się informacji o najróżniejszych spotkaniach i wydarzeniach, które są organizowane w Polsce i za granicą. Większość informacji z tego działu, z większym opisem, zamieszczamy na stronie www.pozytywnego.pl 4. Kurs Biblijny: Bóg radzi – godz. 12:00
„BÓG RADZI” – ten dział daje podpowiedzi na codzienne pytania i problemy.5. Kurs Biblijny: Wzrastanie przez pytanie – godz. 12:00
Może być nieocenioną pomocą przy codziennej medytacji nad Słowem Bożym. 6. Motywujące refleksje – godz. 15:00
O godz. 15:00, wysyłamy refleksje z organizacji dużych chrześcijańskich spotkań. Są to krótkie przemyślenia, pomocne w wielu momentach, kiedy napotykamy przeszkody w naszej pracy. Z rozsyłanych refleksji powstaje też oddzielna książka.7. Cała Biblia przez SMS – godz. 15:00
Także o godz. 15:00 rozsyłamy (po fragmencie) kolejne rozdziały Pisma Świętego, tak aby (w ciągu kilku lat) przeczytać przez SMSy cały Stary i Nowy Testament. 8. Konkurs – godz. 18:009. Dowcip od księdza – godz. 18:00
Godzina 18:00 to czas, w którym jak same nazwy działów wskazują rozsyłamy smsem wiadomości o różnych konkursach z nagrodami (raz w tygodniu), oraz rozweselające dowcipy i historie „od księdza”, często z jego komentarzem.10. Ważne sprawy ze świata dotyczące chrześcijan – godz. 21:00
Codziennie o 21:00 ślemy sms z ważnym wydarzeniem z kraju i ze świata (wiadomości dotyczą szczególnie chrześcijan, ponieważ pokazują za jakie sprawy potrzebna jest modlitwa). Modląc się, wieczorem, nie powinniśmy pozostawać obojętni na to, co dzieje się wokół nas.11. Cytaty dla kobiet – godz. 22:00
Ten dział został wymyślony przez kobietę i powstał ze szczególną myślą o kobietach. Codziennie późnym wieczorem rozsyłamy wartościowy cytat dotykający tematu kobiecości.12. Cytaty dla mężczyzn – godz. 22:00
Jeśli jesteś mężczyzną, to ten dział powstał właśnie ze szczególną myślą o Tobie! Najpóźniejszym smsem pragniemy rozsyłać wartościowe cytaty dla panów.Więcej na smsznieba.pl

SMS Heaven is an initiative of evangelization that operates from 01.11.2006 of the year when the first of the coordinators of the project Joanna Mrozik from Biala Podlaska, mobile text messages were sent first to the Word of God and in view of the saint. The initiator and originator of this work is Father Raphael Jarosiewicz, now known more original ideas (Mobile confessional, Library for the dead, the longest phone bill of the world if Jesus Stadium).Over time, as the project grew, the broadcast began to turn another person.2015 SMS messages were sent from heaven every day to about 30 thousand. people on mobile phones, using the "traditional". Currently, we send messages via the SMS application from Heaven and can be downloaded, for free, online shops, eg .: Google Play.The SMS application from Heaven are different thematic groups. Messages are coming every day at set times to several times a day incoming text messages reminding us of God!Hours, which send SMS messages from Heaven are given below. This is an important time, especially for Catholics. They have been associated with different departments in the application.Currently, there are 12 thematic groups and each user can own, from the position of your phone, decide which of them want to receive messages.1. Jesus at the Stadium - hours. 6:00
The earliest text message that we send every day, comes the news about new products placed on www.JezusNaStadionie.pl It is the intention of which is celebrated Mass that day, and notification of the articles that appear on the page.2. SMS from Heaven - hours. 7:30
People choosing this department receive a portion of the Word of God (selected from readings of that day), according to the saint (selected for a given month) and a brief, one-sentence, to consider the words written by Fr. Raphael Jarosiewicz.3. Information on the various meetings and events - h. 9:00
Who chooses the department at 9:00 am, you can expect to information on various meetings and events, which are organized in Poland and abroad. Most of the information in this chapter, with more descriptions, published on the www.pozytywnego.pl4. Course Bible: God is doing - hours. 12:00
"GOD ADVISES" - This section gives hints on everyday questions and problems.5. The exchange Bible: Growing the question - h. 12:00
It can be an invaluable aid in daily meditation on the Word of God.6. Motivating reflections - hours. 15:00
At. 15:00 send reflections of organizing large Christian meetings. These short thoughts, helpful in many moments when we encounter obstacles in our work. With Broadcast reflection formed a separate book.7. The entire Bible by SMS - h. 15:00
Also, in the chair. 15:00 Broadcasting (the passage) next chapters of Scripture, so that (in a few years) read by SMS entire Old and New Testaments.8. Competition - hours. 18:009. The joke of the priest - hours. 18:00
18:00 is the time in which departments as their names suggest we send sms messages on various contests with prizes (once a week) and Brightening jokes and stories "from the priest," often with his commentary.10. Important issues of the world on the Christians - hours. 21:00
Every day we send sms at 21:00 with an important event in the country and the world (news concern especially Christians, because they show for what issues need prayer). Praying in the evening, we should not remain indifferent to what is happening around us.11. Quotes for women - hours. 22:00
This section was invented by a woman and was created with special for women. Every day we send valuable late in the evening citation touching the topic of womanhood.12. Quotes for men - h. 22:00
If you are a man, that this forum was created precisely to a particular thinking of you! Sms late as we want to send out valuable citations for men.More smsznieba.pl

Disclaimer

1. All review texts and other contents are original. All reviews and images of games, hardware and software are subject to the copyright of our editorial team and may not be copied without naming. Some of the brand names, logos and screenshots are used in order of qualified relationship.
2. All the information on this website is strictly observed all the terms and conditions of Google Ads Advertising policies, Google Unwanted Software policy and Microsoft Advertising policies.
3. We provide the official download links to legal sources like official websites, Steam, Nintendo eShop, GOG, Humble Bumble and other digital stores.

Besides, the game you're reading right now:
1. Is a mobile apps and games;
2. Will not change any system settings on your Android or iOS phone.

More on Disclaimer page

Rating Distribution


4.6
(314)
5
4
3
2
1

Join the discussion


I have read and agree to the Privacy Policy

Scroll to Top