Fiszki Fiszkoteka®

Freepps.Top is not an official representative or the developer of this application. Copyrighted materials belong to their respective owners. Warning: Users can download the app from the links of Official Website and legal sources offered in the following articles.
Read review
  • Last update: 5 years ago
  • Version: 2.60.561
  • Compatibility: 2.3 and up
  • Author: Fiszkoteka.pl
  • Content rating: USK: All ages
  • Package name: air.biz.krokodyl.Fiszkoteka
Get app Read review Hype your app
Support Comments FAQ I'm the dev!

Fiszki Fiszkoteka® Review

Unfortunately, we haven't been able to analyze this app properly. To provide you with basic info, we've placed official information about the app on this page.

View all reviews
Looking for a software writer career launch? Write to us! We're in search of more great authors.

Fiszki Fiszkoteka® Review

Ucz się języków obcych szybciej i przyjemniej - sprawdź fiszki od Fiszkoteki® na Androida:★ wykorzystaj na naukę czas, który tracisz podczas dojazdów★ NOWE: twórz własne fiszki w telefonie głosem (zobacz filmik), klawiaturą lub ze zdjęcia!★ słówka zapamiętujesz lepiej, bo używasz kilku zmysłów (fiszki mają nagrania MP3, obrazki, przepisywanie) ★ DARMOWE super praktyczne mini-kursy z angielskiego, niemieckiego i hiszpańskiego (wkrótce także z innych języków, m.in. francuskiego)★ UWAGA: aplikacja jest zsynchronizowana z serwisem http://fiszkoteka.pl. Tzn. Twój stan nauki, stworzone fiszki, itd. są takie same na wszystkich urządzeniach i na www. Jeżeli masz kupiony pełny dostęp, to masz pełen dostęp i w aplikacji. Jeżeli nie zamierzasz nic kupować, masz dostęp do darmowych kursów (obecnie angielski), całkiem funkcjonalnej wersji próbnej - uprawnienia do płatnych kursów i niektórych opcji są ograniczone, ale możesz korzystać z 2 mln fiszek innych użytkowników i stworzyć 300 własnych multimedialnych fiszek - w każdej chwili możesz też z aplikacji swój dostęp zaktualizować★ korzystasz z fiszek stworzonych przez 400.000 osobową społeczność - ponad 3.600.000 fiszek (angielski, niemiecki, hiszpański, francuski, włoski, rosyjski... +20 innych języków)★ możesz też skorzystać z gotowych, profesjonalnych kursów językowych przygotowanych przez redakcję Fiszkoteki wraz z lektorami Uniwersytetu Warszawskiego - darmowa wersja demo do przetestowania★ chcesz uczyć się z własnych fiszek? Stwórz fiszki na fiszkoteka.pl, a my dodamy do nich automatycznie nagrania MP3 (działa dla angielskiego, niemieckiego, hiszpańskiego, francuskiego, włoskiego, rosyjskiego, portugalskiego i paru innych języków) i udostępnimy na Twoim urządzeniu★ synchronizacja z fiszkoteka.pl (uczysz się na PC lub mobilnie i zawsze masz te same, aktualne dane)★ zero stresu - nauka w trybie quizu staje się wciągającą przyjemnością★ uczysz się swoim własnym tempem - powtarzasz fiszki tyle razy, aż się nauczysz★ o regularność nauki dba Inteligentny System Powtórek (oparty na badaniach nad pamięcią dr Leitnera) ★ Fiszkoteka posiada certyfikat innowacyjności w dziedzinie nauczania języków obcych European Language Label nadawany przez Komisję Europejską★ Fiszkoteka zdobyła tytuł "Strony Roku tygodnika WPROST"★ Multimedialne fiszki, to najszybszy sposób na naukę lub odświeżenie słownictwa z angielskiego, niemieckiego, francuskiego, hiszpańskiego, włoskiego, norweskiego, portugalskiego, łaciny czy kilkunastu innych języków★ możesz dokupić dostęp Premium (od 9 zł miesięcznie), by uczyć się jeszcze wydajniej!★ ta aplikacja jest oficjalnie wspieraną i rozwijaną mobilną wersją Fiszkoteki® na Androida - dzięki temu masz gwarancję, że wszystko zawsze będzie dobrze działać, a ewentualne błędy będą poprawiane na bieżąco.★ Jeśli znajdziesz w aplikacji jakiś błąd, nie wystawiaj nam złej oceny, tylko napisz maila ([email protected]) - dzięki temu błąd szybko poprawimy, a Ty dostaniesz od nas niespodziankę;)Zainstaluj Fiszkotekę i dzięki fiszkom odkryj w sobie językowego geniusza!

Learn foreign languages ​​faster and more enjoyable - make flashcards from Fiszkoteki ® for Android:★ Use the time to learn that you lose while commuting★ NEW: Create your own flashcards on your voice (see video), the keyboard or from a photo!★ memorize words better, because you use multiple senses (flashcards are MP3 recordings, images, transcribed)★ FREE Super practical mini-courses in English, German and Spanish (soon also in other languages, including French)★ NOTE: The application is synchronized with the service http://fiszkoteka.pl. Ie. Your state of science, created flashcards, etc. are the same on all devices and on the web. If you have purchased full access, you have full access and applications. If you do not intend to buy anything, you have access to free courses (currently English), very functional trial version - entitlement to paid courses and some of the options are limited, but you can use flashcards with 2 million others and create your own multimedia flashcards 300 - at any time You can also access your applications update★ use of flashcards created by the 400,000 seater community - over 3,600,000 flashcards (English, German, Spanish, French, Italian, Russian ... 20 other languages)★ You can also use ready-made, professional language courses prepared by the editors Fiszkoteki with lectors University of Warsaw - a free demo version to test★ want to learn from your own flashcards? Create flashcards on fiszkoteka.pl, and we'll add them automatically to the MP3 recording (works for English, German, Spanish, French, Italian, Russian, Portuguese and several other languages) and provide more for your device★ Sync with fiszkoteka.pl (learn on a PC or by mobile and always have the same, the current data)★ Zero Stress - learning mode becomes addictive quiz pleasure★ learn at your own pace - flashcards repeat as many times as you learn★ cares about the regularity of learning Intelligent repetitions (based on memory research, Dr. Leitner)★ Fiszkoteka certified innovation in the field of foreign language teaching European Language Label awarded by European Commission★ Fiszkoteka won the title of "Party of the Year of the weekly straight"★ multimedia flashcards, is the fastest way to learn or refresh the vocabulary of English, German, French, Spanish, Italian, Norwegian, Portuguese, Latin and several other languages★ You can buy access Premium (9 zł per month) to learn more efficiently!★ This application is officially supported and Fiszkoteki® drop-down mobile version of Android - so you are guaranteed that everything will always work well, and any errors will be corrected on the fly.★ If you find a bug in your application, do not expose us to a bad review, just email me ([email protected]) - this error will improve quickly, and you will get a surprise from us;)Install Fiszkotekę and thanks fiszkom discover in a linguistic genius!

Disclaimer

1. All review texts and other contents are original. All reviews and images of games, hardware and software are subject to the copyright of our editorial team and may not be copied without naming. Some of the brand names, logos and screenshots are used in order of qualified relationship.
2. All the information on this website is strictly observed all the terms and conditions of Google Ads Advertising policies, Google Unwanted Software policy and Microsoft Advertising policies.
3. We provide the official download links to legal sources like official websites, Steam, Nintendo eShop, GOG, Humble Bumble and other digital stores.

Besides, the game you're reading right now:
1. Is a mobile apps and games;
2. Will not change any system settings on your Android or iOS phone.

More on Disclaimer page

Rating Distribution


4.4
(2 941)
5
4
3
2
1

Join the discussion


I have read and agree to the Privacy Policy

Scroll to Top