Lekcja+

Freepps.top is not an official representative or the developer of this application. Copyrighted materials belong to their respective owners
Read review
  • Last update: 3 years ago
  • Version: 15.1.0.391
  • Compatibility: 4.1 and up
  • Author: VULCAN Sp. z o.o.
  • Content rating: PEGI 3
  • Package name: pl.vulcan.lekcja
Get app Read review Hype your app
Support Comments FAQ I'm the dev!

Lekcja+ Review

Unfortunately, professional review of the Lekcja+ app is not yet ready. This app is on the list and will be reviewed in the nearest feature. Meanwhile, you can find more from the official description below.

View all reviews
If you have something to say about this app and make own review - write us. We are looking for talented app critics!

Lekcja+ Review

0

Lekcja+ to mobilny dziennik elektroniczny umożliwiający nauczycielom pracę na tablecie i smartfonie.
Z aplikacji można korzystać również w przypadku braku połączenia z Internetem. Gdy tylko urządzenie mobilne, na którym zainstalowany jest program, znajdzie się ponownie w zasięgu sieci dane są synchronizowane z systemem uczniowskim UONET+.Lekcja+ nie jest pełnym odzwierciedleniem systemu UONET+. Zawiera tylko te funkcje, które są potrzebne podczas przeprowadzania lekcji. W aplikacji można szybko:• Uzupełnić podstawowe dane dotyczące lekcji
Program umożliwia korzystanie z gotowych rozkładów materiałów. Wystarczy wybrać odpowiednią pozycję, a natychmiast pojawi się w polu tematu lekcji.• Sprawdzić obecność
Nauczyciel nie musi nic wpisywać, wystarczy dotknąć odpowiedni symbol (np. spóźnienie, czy zwolnienie) i pole podświetla się na odpowiedni kolor. Obecność sprawdzona!• Wystawić oceny
Nauczyciel może sam określić nazwy kolumn, dzięki temu będą one dla niego w pełni zrozumiałe.• Wpisać uwagi
By wpisać uwagę dotyczącą wiedzy bądź zachowania wystarczy wskazać nazwisko ucznia i wprowadzić treść uwagi.Aby rozpocząć pracę z Lekcją+ wystarczy podać PIN i zeskanować kod QR dostępny w systemie UONET+. Gotowe! Witaj w świecie mobilnej Lekcji+.W celu zapewnienia sprawnej obsługi zgłoszeń, uwagi dotyczące działania aplikacji prosimy kierować na adres: cok@vulcan.edu.pl.

Lesson + is a portable electronic journal that allows teachers to work on your tablet and smartphone.
With the application can also be used in the absence of an Internet connection. Once the mobile device on which the software is installed, you come within range of a network data is synchronized with the system and student UONET +.Lesson + is not a full reflection of the system UONET +. It contains only those functions that are required during the lesson. In the application, you can quickly:• Complete the basic data on lessons
The program allows you to use ready-made distributions of materials. Simply select the desired item, and immediately appears in the subject field lesson.• Check presence
The teacher does not need to type anything, just touch the corresponding symbol (eg. Being late, or dismissal) and area lights up the appropriate color. The presence of proven!• Exhibit assessment
The teacher can decide the column names, so that it will find them fully understood.• Enter comments
To enter account on knowledge or behavior simply indicate a student's name and enter your note.To start working with the Lesson + enough to give the PIN, and then scan the QR code available in the system UONET +. Finished! Welcome to the world of mobile Lesson +.In order to ensure efficient call handling comments on the application should be addressed to: cok@vulcan.edu.pl.


Rating Distribution


2.3
(158)
5
4
3
2
1Lekcja+ Version History


  • Lekcja+ v.15.1.0.391 for Android 4.1+ Nov. 11, 2015
  • Lekcja+ v.15.1.0.337 for Android 4.1+ Sep. 02, 2015
  • Lekcja+ v.15.1.0.334 for Android 4.1+ Sep. 01, 2015
Show moreJoin the discussion


I have read and agree to the Privacy Policy

Scroll to Top