Ratownik KPP

Freepps.Top is not an official representative or the developer of this application. Copyrighted materials belong to their respective owners. Warning: Users can download the app from the links of Official Website and legal sources offered in the following articles.
Read review
  • Last update: 4 years ago
  • Version: 1.0.0
  • Compatibility: 2.3.3 and up
  • Author: Ochrona Pracy Sp. z o. o.
  • Content rating: Everyone
  • Package name: com.ochronapracy.ratownikkpp
Get app Read review Hype your app
Support Comments FAQ I'm the dev!

Ratownik KPP Review

Unfortunately, we haven't been able to analyze this app properly. To provide you with basic info, we've placed official information about the app on this page.

View all reviews
Looking for a software writer career launch? Write to us! We're in search of more great authors.

Ratownik KPP Review

Jesteś Ratownikiem? Przygotowujesz się do egzaminu na Ratownika w ramach Kursu Kwalifikowanej Pierwszej Pomocy? Jeśli chcesz być zawsze gotowy do niesienia pomocy, nie możesz zapomnieć o stałym aktualizowaniu swojej wiedzy i ciągłym podnoszeniu kwalifikacji.
Dobra wiedza zawsze pod rękąIdealnym rozwiązaniem dzięki któremu będziesz zawsze na bieżąco jest nowoczesna aplikacja mobilna, Ratownik KPP to aplikacja mobilna, w której w przystępny sposób opisano aż 22 najważniejsze procedury ratownicze stosowane w Krajowym Systemie Ratowniczo-Gaśniczym oraz procedury segregacji poszkodowanych w wypadkach masowych (Triage). Szybki dostęp do procedur, w formie przejrzystych schematów, bądź „krok po kroku”, zapewnia stały dostęp do wiedzy niezbędnej każdemu Ratownikowi, w wybranej przez niego formie, a opcje dodatkowe, takie jak metronom wyznaczający prawidłowe tempo prowadzenia RKO, pomogą ci zarówno w nauce udzielania pomocy jak i w warunkach rzeczywistej akcji ratowniczej.Jeśli przygotowujesz się do egzaminu na Ratownika przydatną dla ciebie funkcją będzie moduł Testy, dzięki któremu korzystając z dwóch trybów (Nauka lub Egzamin) będziesz mógł przyswoić, a następnie sprawdzić wiedzę niezbędną do zdania egzaminu teoretycznego prowadzonego w ramach Kursu kwalifikowanej Pierwszej Pomocy.W opcjach dodatkowych znajdziesz też przydatny na co dzień lokalizator umożliwiający natychmiastowe określenie i wysłanie informacji sms o własnym położeniu, a także przycisk szybkiego wybierania numeru alarmowego, niezbędny w przypadku konieczności wezwania pomocy.Pomoc dla strażaków i ratownikówAplikacja jest idealnym wsparciem dla osób przygotowujących się do egzaminu w ramach Kursu Kwalifikowanej Pierwszej Pomocy. Treści zawarte w aplikacji pochodzą z zatwierdzonych przez Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej wytycznych. Za poprawność danych zawartych w aplikacji odpowiadają najwyższej klasy instruktorzy i eksperci z firmy Ochrona Pracy Sp. z o. o., organizatora certyfikowanych kursów Kwalifikowanej Pierwszej Pomocy w południowej Polsce.

You Lifeguard? Preparing for the exam for the Rescue Course as part of Qualified First Aid? If you want to be always ready to assist, you can not forget about the constant updating of their knowledge and continuous skills upgrading.
Good knowledge always at handThe ideal solution so that you'll always be up to date is a modern mobile application Lifeguard KPP is a mobile application, which is described in an accessible way until 22 major rescue procedures used in the National Rescue and Firefighting procedures and segregation of the victims of mass accidents (Triage). Quick access to procedures, in the form of clear diagrams, or "step by step", provides instant access to the knowledge needed every paramedic in his choice form, and additional options, such as a metronome defining the proper pace of CPR, will help you both learn aid and in terms of actual rescue.If you are preparing for the exam at the Rescue useful for you will be a function of module tests, so that using the two modes (Science or examination) will be able to absorb, and then check the knowledge necessary to pass the theory test carried out under the qualified First Aid Course.The additional options will also find useful every day locator enables immediate determination and sending SMS information about their own position, and the speed-dial the emergency number, necessary for emergency calls.Help for firefighters and rescuersThe application is perfect support for those preparing for the exam within the course Qualified First Aid. The contents of the applications come from approved by the Chief Commander of the State Fire Service guidelines. For the correctness of the data contained in the application correspond to the first-class instructors and experts from the company Protection Labor Sp. z o. o., the organizer of certified courses Qualified First Aid in southern Poland.

Disclaimer

1. All review texts and other contents are original. All reviews and images of games, hardware and software are subject to the copyright of our editorial team and may not be copied without naming. Some of the brand names, logos and screenshots are used in order of qualified relationship.
2. All the information on this website is strictly observed all the terms and conditions of Google Ads Advertising policies, Google Unwanted Software policy and Microsoft Advertising policies.
3. We provide the official download links to legal sources like official websites, Steam, Nintendo eShop, GOG, Humble Bumble and other digital stores.

Besides, the game you're reading right now:
1. Is a mobile apps and games;
2. Will not change any system settings on your Android or iOS phone.

More on Disclaimer page

Rating Distribution


4.8
(6)
5
4
3
2
1

Join the discussion


I have read and agree to the Privacy Policy

Scroll to Top