Rozmwki Polsko-Angielskie

Freepps.Top is not an official representative or the developer of this application. Copyrighted materials belong to their respective owners. Warning: Users can download the app from the links of Official Website and legal sources offered in the following articles.
Read review
  • Last update: 5 years ago
  • Version: 3.2
  • Compatibility: 2.3.3 and up
  • Author: Tweeba
  • Content rating: Everyone
  • Package name: pl.tweeba.englishconversation
Get app Read review Hype your app
Support Comments FAQ I'm the dev!

Rozmwki Polsko-Angielskie Review

Unfortunately, we haven't been able to analyze this app properly. To provide you with basic info, we've placed official information about the app on this page.

View all reviews
Looking for a software writer career launch? Write to us! We're in search of more great authors.

Rozmwki Polsko-Angielskie Review

Bezpłatne praktyczne Rozmówki Polsko-Angielskie na smartfon i tablet od http://www.mojerozmowki.pl To także nauka angielskiego na telefon za darmo!

Rozmówki Angielskie pogrupowane są według tematyki - wybierz dowolną kategorię lub skorzystaj z wyszukiwarki i znajdź szybko potrzebne zdanie lub wyraz. Aplikacja mobilna zawiera przydatne dialogi, frazy, zwroty, wyrażenia, idiomy i słowa używane na co dzień w języku angielskim. Apka na urządzenie mobilne wyświetla słówka angielskie i polskie znaczenie. Możesz wykorzystać rozmówki jako słownik angielski, podręcznik do nauki języka angielskiego lub po prostu pomocny program do użycia w podróży biznesowej lub w ramach wyjazdu na wakacje.

Rozmówki Angielskie zawierają takie tematy jak:
- podstawowe zwroty i słówka angielskie
- idiomy angielskie
- powitania, small talk, rozmowy ze znajomymi, rodzina
- praca i kariera, zawody, poszukiwanie pracy i rozmowa rekrutacyjna
- niezbędnik języka angielskiego (liczby, czas, państwa, pytania o godzinę...)
- angielskie pytania o drogę, transport
- pytania o osoby, przedmioty, wydarzenia i atrakcje turystyczne po angielsku
- restauracja, bar: zamawianie posiłków, napojów, deserów
- rezerwacje i transport: noclegi, hotele, loty, prom
- wakacje i podróże, zwiedzanie, komunikacja miejska
- czas wolny, rozrywka
- sport
- pieniądze, zakupy, usługi
- lekarz, przychodnia, choroby
...oraz wiele innych! Wciąż dodajemy nowe tematy i czekamy na Twoje propozycje!

Rozmówki Polsko-Angielskie po pobraniu i przy używaniu za granicą nie wymagają połączenia z Internetem, dlatego nie musisz ponosić żadnych opłat za roaming za granicą. Aplikacja zajmuje mało miejsca w pamięci smartfona lub tableta, więc ściągnij nasz program do angielskiego i użyj, gdy przyjdzie potrzeba. Zobaczysz, że się przyda!

Jeżeli masz propozycje tematów, które mogłyby wzbogacić rozmówki angielskie, prześlij do nas maila. Możesz też sugerować zwroty i słowa do dodania. Rozwijajmy tę aplikację mobilną razem! Tworzymy kursy językowe do angielskiego, aby pomagać nam komunikować się za granicą, łatwiej zwiedzać świat podczas podróży i wydajniej pracować.

Polecamy Wam także nasz mobilny kurs do nauki angielskiego na telefon o nazwie "Ucz się języka Angielskiego" https://play.google.com/store/apps/details?id=pl.tweeba.mobile.learning.english Free hands- Phrasebook Polish-English in the smartphone and tablet from http://www.mojerozmowki.pl It also learning English on the phone for free!

Phrasebook English are grouped according to themes - select any category or use the search engines and quickly find the needed phrase or word. The mobile application provides useful dialogues, phrases, phrases, expressions, idioms and words used every day in English. Apka to the mobile device displays the English and Polish word meaning. You can use the phrase as the English dictionary, a manual to learn English or just a helpful program to use on a business trip or as part of going on holiday.

English phrasebook include topics such as:
- Basic English words and phrases
- English idioms
- Greetings, small talk, chat with friends, family
- Work and career, occupations, job search and interview recruitment
- Must English (numbers, time, country, questions about an hour ...)
- English asking for directions, transportation
- Questions about people, objects, events and attractions in English
- Restaurant, bar: ordering meals, beverages, desserts
- Reservations and transportation: accommodations, hotels, flights, ferry
- Holidays and travel, sightseeing, public transport
- Leisure, entertainment
- sport
- Money, shopping, services
- A doctor, clinic, disease
... and much more! Constantly adding new topics and look forward to your suggestions!

Polish-English Phrasebook after downloading and when used abroad does not require an Internet connection, so you do not have to pay any roaming charges abroad. The application occupies little space in the memory of your smartphone or tablet, so download our program for English and use, when it's needed. You will see that come in handy!

If you have suggestions of topics that could enrich the English phrase book, please send us an email. You can also suggest phrases and words to add. We spread this mobile app together! We create for English language courses to help us communicate abroad, easier to see the world while traveling and work more efficiently.

We recommend you also our mobile course to learn English on the phone called "Learn English" https://play.google.com/store/apps/details?id=pl.tweeba.mobile.learning.english

Disclaimer

1. All review texts and other contents are original. All reviews and images of games, hardware and software are subject to the copyright of our editorial team and may not be copied without naming. Some of the brand names, logos and screenshots are used in order of qualified relationship.
2. All the information on this website is strictly observed all the terms and conditions of Google Ads Advertising policies, Google Unwanted Software policy and Microsoft Advertising policies.
3. We provide the official download links to legal sources like official websites, Steam, Nintendo eShop, GOG, Humble Bumble and other digital stores.

Besides, the game you're reading right now:
1. Is a mobile apps and games;
2. Will not change any system settings on your Android or iOS phone.

More on Disclaimer page

Rating Distribution


3.8
(834)
5
4
3
2
1

Join the discussion


I have read and agree to the Privacy Policy

Scroll to Top