Rozmówki Polsko-Niemieckie

Freepps.Top is not an official representative or the developer of this application. Copyrighted materials belong to their respective owners. Warning: Users can download the app from the links of Official Website and legal sources offered in the following articles.
Read review
  • Last update: 5 years ago
  • Version: 2.5
  • Compatibility: 2.3.3 and up
  • Author: Tweeba
  • Content rating: PEGI 3
  • Package name: pl.tweeba.germanconversation
Get app Read review Hype your app
Support Comments FAQ I'm the dev!

Rozmówki Polsko-Niemieckie Review

Unfortunately, we haven't been able to analyze this app properly. To provide you with basic info, we've placed official information about the app on this page.

View all reviews
Looking for a software writer career launch? Write to us! We're in search of more great authors.

Rozmówki Polsko-Niemieckie Review

Nauka niemieckiego na telefon i praktyczne rozmówki polsko-niemieckie na smartfon i tablet od http://www.mojerozmowki.pl
Rozmówki Niemieckie zawierają przydatne dialogi, frazy, zwroty, wyrażenia i słowa używane na co dzień w języku niemieckim. Rozmówki niemieckie pogrupowane są według tematyki - wybierz dowolną kategorię lub skorzystaj z wyszukiwarki i znajdź szybko potrzebne zdanie lub wyraz. Apka na urządzenie mobilne wyświetla niemieckie i polskie znaczenie. Możesz wykorzystać rozmówki jako słownik niemiecki, podręcznik do nauki języka niemieckiego lub po prostu pomocny program do użycia w podróży biznesowej lub w ramach wyjazdu na wakacje.Rozmówki Niemieckie zawierają takie tematy jak:
- podstawowe zwroty i słówka niemieckie
- powitania, small talk, rozmowy ze znajomymi, rodzina
- praca i kariera, zawody, poszukiwanie pracy i rozmowa rekrutacyjna
- niezbędnik języka niemieckiego (liczby, czas, państwa, pytania o godzinę...)
- niemieckie pytania o drogę, transport
- pytania o osoby, przedmioty, wydarzenia i atrakcje turystyczne po niemiecku
- restauracja, bar: zamawianie posiłków, napojów, deserów
- rezerwacje i transport: noclegi, hotele, loty, prom
- wakacje i podróże, zwiedzanie, komunikacja miejska
- czas wolny, rozrywka
- sport
- pieniądze, zakupy, usługi
- lekarz, przychodnia, choroby
...oraz wiele innych! Wciąż dodajemy nowe tematy i czekamy na Twoje propozycje!Rozmówki Polsko-Niemieckie po pobraniu i przy używaniu za granicą nie wymagają połączenia z Internetem, dlatego nie musisz ponosić żadnych opłat za roaming za granicą. Aplikacja zajmuje mało miejsca w pamięci smartfona lub tableta, więc ściągnij nasz program do niemieckiego i użyj, gdy przyjdzie potrzeba. Zobaczysz, że się przyda!Jeżeli masz propozycje tematów, które mogłyby wzbogacić rozmówki niemieckie, prześlij do nas maila. Możesz też sugerować zwroty i słowa do dodania. Rozwijajmy tę aplikację mobilną razem! Tworzymy apki, aby pomagać nam komunikować się za granicą, łatwiej zwiedzać świat podczas podróży i wydajniej pracować.Polecamy Wam także nasz mobilny kurs do nauki niemieckiego na telefon o nazwie "Ucz się języka Niemieckiego" https://play.google.com/store/apps/details?id=pl.tweeba.mobile.learning.german

Learning German on the phone and practical phrasebook Polish-German smartphone and tablet from http://www.mojerozmowki.pl
German Phrasebook contain useful dialogues, phrases, phrases, expressions and words used every day in the German language. German phrase book are grouped according to themes - select any category or use the search engines and quickly find the needed phrase or word. Apka to the mobile device displays German and Polish importance. You can use the phrase as a German dictionary, textbook to learn German or simply help program for use on a business trip or as part of going on holiday.German Phrasebook include topics such as:
- Basic German words and phrases
- Greetings, small talk, chat with friends, family
- Work and career, occupations, job search and interview recruitment
- Must German (number, time, country, questions about an hour ...)
- German asking for directions, transportation
- Questions about people, objects, events and attractions in German
- Restaurant, bar: ordering meals, beverages, desserts
- Reservations and transportation: accommodations, hotels, flights, ferry
- Holidays and travel, sightseeing, public transport
- Leisure, entertainment
- sport
- Money, shopping, services
- A doctor, clinic, disease
... and much more! Constantly adding new topics and look forward to your suggestions!Polish-German Phrasebook after downloading and when used abroad does not require an Internet connection, so you do not have to pay any roaming charges abroad. The application occupies little space in the memory of your smartphone or tablet, so download our program to the German and use, when it's needed. You will see that come in handy!If you have suggestions of topics that could enrich the German phrase book, please send us an email. You can also suggest phrases and words to add. We spread this mobile app together! We create a mousetrap to help us communicate abroad, easier to see the world while traveling and work more efficiently.We recommend you also our mobile course to learn German on the phone called "Learn the language of the German" https://play.google.com/store/apps/details?id=pl.tweeba.mobile.learning.german

Disclaimer

1. All review texts and other contents are original. All reviews and images of games, hardware and software are subject to the copyright of our editorial team and may not be copied without naming. Some of the brand names, logos and screenshots are used in order of qualified relationship.
2. All the information on this website is strictly observed all the terms and conditions of Google Ads Advertising policies, Google Unwanted Software policy and Microsoft Advertising policies.
3. We provide the official download links to legal sources like official websites, Steam, Nintendo eShop, GOG, Humble Bumble and other digital stores.

Besides, the game you're reading right now:
1. Is a mobile apps and games;
2. Will not change any system settings on your Android or iOS phone.

More on Disclaimer page

Rating Distribution


3.8
(436)
5
4
3
2
1

Join the discussion


I have read and agree to the Privacy Policy

Scroll to Top