Synergia - Nauczyciel

Freepps.top is not an official representative or the developer of this application. Copyrighted materials belong to their respective owners
Read review
  • Last update: 3 years ago
  • Version: 1.47_2015.12.21_20.59
  • Compatibility: 4.0 and up
  • Author: Librus spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spk
  • Content rating: USK: All ages
  • Package name: pl.librus.synergia
Get app Read review Hype your app
Support Comments FAQ I'm the dev!

Synergia - Nauczyciel Review

Unfortunately, professional review of the Synergia - Nauczyciel app is not yet ready. This app is on the list and will be reviewed in the nearest feature. Meanwhile, you can find more from the official description below.

View all reviews
If you have something to say about this app and make own review - write us. We are looking for talented app critics!

Synergia - Nauczyciel Review

0

Aplikacja mobilna na platformę Android przeznaczona jest dla Nauczycieli oraz Dyrektorów chcących dokumentować przebieg lekcji z wykorzystaniem urządzenia mobilnego. Aplikacja współpracuje z rozwiązaniem LIBRUS Synergia dostępnym pod adresem: https://synergia.librus.pl oraz e Dziennikiem firmy Librus dostępnym pod adresem https://dziennik.librus.pl.Aplikacja umożliwia prowadzenie zajęć każdemu Nauczycielowi i Dyrektorowi posiadającemu aktywne konto.Aplikacja w swojej pierwszej wersji umożliwia:
- sprawdzenie planu lekcji Nauczyciela,
- odnotowywanie realizowanych lekcji,
- korzystanie z rozkładów materiału nauczania,
- dodawanie ocen,
- odnotowywanie frekwencji,
- dodawanie zdarzeń z terminarza,
- dodawanie zadań domowych,
- wyświetlanie ogłoszeń szkolnych,
- podgląd procentowej nieobecności na wybranych zajęciach,
- podgląd średniej ocen na wybranych zajęciach.Dodatkowymi zaletami aplikacji są:
- obsługa dowolnej liczby kont za pomocą jednej aplikacji,
- możliwość przeprowadzenia lekcji bez dostępu do Internetu (praca w trybie offline, po zalogowaniu i rozpoczęciu lekcji).Aktualna wersja aplikacji nie wspiera nauczania indywidualnego oraz obsługi szkół zaocznych i dla dorosłych.Korzystanie z aplikacji mobilnej LIBRUS Synergia/e-Dziennik, jak również ze standardowej wersji konta dostępnej przez przeglądarkę WWW wiąże się z koniecznością akceptacji regulaminu korzystania z rozwiązania LIBRUS Synergia oraz systemu e-Dziennik. Regulamin ten dostępny jest na stronach https://synergia.librus.pl oraz https://dziennik.librus.pl.Aplikacja prezentuje dane, które zostały wprowadzone do bazy danych przez szkołę. Częstotliwość, zakres danych oraz terminowość ich wprowadzania jest tożsama z wersją WWW systemu i zależy wyłącznie od szkoły i jej pracowników.

The mobile application for the Android platform is designed for teachers and directors who want to document the course of the lesson using a mobile device. The application works with LIBRUS Synergy solution available at: https://synergia.librus.pl and that the Journal's Librus available at https://dziennik.librus.pl.The application allows conducting classes each teacher and Director of possessing an active account.The application in its first version, you can:
- Check the timetable Teacher
- Recording carried lesson
- Use of distribution of teaching material,
- Adding evaluations,
- Recording attendance
- Add events to the schedule.
- Adding homework
- Display Ads school
- Preview the percentage of absence from the selected class.
- View average grade in selected classes.Additional advantages of the application are:
- Supports any number of accounts with a single application.
- The ability to conduct a lesson without access to the Internet (working offline, after logging in and start lessons).The current version of the application does not support individual learning and operation of schools in absentia and adults.Using the mobile application LIBRUS Synergy / e-Journal, as well as the standard version of the account accessible via a Web browser requires the approval of the Rules of use of the solution LIBRUS Synergy and the e-Journal. Regulations is available on pages https://synergia.librus.pl and https://dziennik.librus.pl.The application presents data that has been entered into the database by the school. The frequency, scope and timeliness of data input is the same as the web version of the system and depends solely on the school and its staff.


Rating Distribution


2.6
(144)
5
4
3
2
1Synergia - Nauczyciel Version History


  • Synergia - Nauczyciel v.1.47_2015.12.21_20.59 for Android 4.0+ Jan. 18, 2016
  • Synergia - Nauczyciel v.1.36.1_2015.08.27_11.45 for Android 4.0+ Sep. 10, 2015
Show moreJoin the discussion


I have read and agree to the Privacy Policy

Scroll to Top