Alior Gieda

Freepps.top is not an official representative or the developer of this application. Copyrighted materials belong to their respective owners
Read review
  • Last update: 9 months ago
  • Version: 1.0.1
  • Compatibility: 4.1 and up
  • Author: Alior Bank S.A.
  • Content rating: Everyone
  • Package name: pl.aliorbank.gielda
Get app Read review Hype your app
Support Comments FAQ I'm the dev!

Alior Gieda Description

0

Aplikacja Alior Giełda, to darmowa aplikacja, która umożliwia inwestowanie na rynku GPW za pośrednictwem rachunku brokerskiego w Biurze Maklerskim Alior Banku o dowolnej porze, z dowolnego miejsca na świecie.

Aplikacja mobilna umożliwia kompleksowe zarządzanie inwestycjami giełdowymi. Aplikacja pozwala na wygodne składanie zleceń, ich modyfikację i anulowanie, bieżącą weryfikację stanu rachunku oraz zleceń bieżących. Dodatkowo daje także możliwość obserwowania notowań, podgląd wykresów oraz statystyki rynków, a także monitorowanie rynku poprzez indywidualnie skonfigurowane powiadomienia push.

Alior Giełda to przejrzysta i intuicyjna aplikacja oferująca:
− łatwy dostęp do wszystkich rachunków maklerskich,
− bieżący wgląd do stanu rachunku finansowego i papierów wartościowych,
− wygodną rejestracje zleceń na GPW,
− podgląd zleceń bieżących oraz zrealizowanych transakcji,
− modyfikacje i anulowanie zleceń,
− szybki dostęp do notowań w czasie rzeczywistym,
− pełnoekranową prezentację wykresów wraz z analizą techniczną (MACD, RSI, średnie kroczące),
− możliwość ustawienia powiadomień push na telefonie, takich jak:
o alert cenowy (powiadomienie o przekroczeniu zadanej ceny instrumentu),
o komunikat o realizacji zlecenia,
o depesze PAP (powiadomienie o pojawieniu się depeszy dla wybranego instrumentu lub grupy instrumentów),
− dostęp do statystki rynków: 10 spółek wzrostowych, spadkowych oraz o największym obrocie,
− dostęp do bieżących analiz rynkowych naszych maklerów poprzez serwis Twitter.

Aby korzystać z aplikacji wystarczy posiadać rachunek brokerski w Alior Banku (https://www.aliorbank.pl/biuro-maklerskie/rachunki/rachunek-brokerski.html).

Aktywacja aplikacji jest bardzo prosta: odbywa się ona po zalogowaniu do Systemu Bankowości Internetowej w zakładce Ustawienia/ Brokerska Aplikacja Mobilna.
Logowanie do aplikacji odbywa się za pomocą numeru Klienta oraz hasła maskowanego, dzięki czemu Twoje środki są bezpieczne. The application Alior Stock Exchange, is a free application that allows you to invest on the WSE through a brokerage account at the Brokerage Alior Bank at any time, from anywhere in the world.

The mobile application provides comprehensive management of stock market investments. The application allows you to conveniently place orders, their modification and cancellation, the current account balance and verification of current orders. In addition also it gives the opportunity to observe quotes, view charts and statistics markets, as well as monitoring the market through individually customized push notifications.

Alior Exchange is transparent and intuitive application that offers:
- Easy access to all brokerage accounts,
- Insight into the current state of the financial account and securities;
- Convenient registration of orders on the WSE
- View current orders and executed transactions,
- Modification and cancellation of orders,
- Quick access to real-time quotes,
- Full-screen presentation charts with technical analysis (MACD, RSI, moving averages)
- The ability to set push notifications on your phone, such as:
on alert Range (notification threshold is reached instrument price)
a communication on the implementation of the order,
of messages (PAP notification message appears for the selected instrument or group of instruments)
- Access to markets statistics: 10 growth companies, probate, and with the highest turnover,
- Access to current market analysis of our brokers by service Twitter.

To use the application you need is a broker account at Alior Bank (https://www.aliorbank.pl/biuro-maklerskie/rachunki/rachunek-brokerski.html).

Activating the application is very simple: it takes place after logging into Internet Banking System in Settings / Brokerage Application Mobile.
Log in to the application is done using the client's number and password masked, so that your funds are safe.


Rating Distribution


4.2
(80)
5
4
3
2
1

Join the discussionScroll to Top
detect click fraud