BPS Mobilnie

Freepps.top is not an official representative or the developer of this application. Copyrighted materials belong to their respective owners
Read review
  • Last update: 1 year ago
  • Version: BPS
  • Compatibility: 4.0 and up
  • Author: Bank BPS
  • Content rating: Everyone
  • Package name: pl.bps.bankowoscmobilna
Get app Read review Hype your app
Support Comments FAQ I'm the dev!

BPS Mobilnie Description

0

1. Czym jest bankowość mobilna e25?Aplikacja „e25 bankowość mobilna” to wygodny, nowoczesny, a jednocześnie bezpieczny sposób na zarządzanie Twoimi produktami bankowymi ze smartfona lub tabletu.2. Główne funkcjonalnościPozycje w menu odpowiadają następującym funkcjonalnościom:1. Sekcja Moje finanse• Lista produktów – pokazuje wszystkie dostępne dla danego kontekstu rachunki, lokaty, kredyty i karty kredytowe.
• Operacje bankowe – pozycja ta pozwala na szybkie przejście do listy z większością możliwych do wykonania operacji.
• Historia – po wybraniu tej opcji masz możliwość obejrzeć historię transakcji na rachunkach i kartach kredytowych.
• Operacje niezaksięgowane – tutaj możesz odnaleźć operacje oczekujące na zrealizowanie, operacje z różnych powodów odrzucone, a także – zlecenia stałe.
• Operacje do zatwierdzenia – pokazuje operacje zapisane, ale nie zatwierdzone i nie wysłane do realizacji, tutaj może potwierdzić przelew, jeżeli jesteś opiekunem nieletniego, lub kontrolujesz wydatki swojej firmy.
• Twoi odbiorcy – przekierowuje do listy odbiorców – znajdują się na niej zarówno odbiorcy z bankowości internetowej, jak i mobilnej.2. Sekcja Ustawienia
• Profil klienta – po przejściu do tego ekranu możesz zmienić niektóre swoje dane.
• Zmiana PIN – pozwala na zmianę aktualnego PIN.3. Sekcja Informacje
• Placówki i bankomaty – uruchamia wyszukiwarkę placówek i bankomatów wraz z mapą.
• Kontakt – wyświetla dane kontaktowe Banku BPS, z tego ekranu można także wywołać połączenie z Bankiem (dla urządzeń z kartą SIM).
• Wyjście z aplikacji – zamyka aplikację, opcja ta jest dostępna tylko dla aplikacji dla systemu Android.
Menu dostępne jest także dla niezalogowanego użytkownika (przed podaniem PIN). W takim wypadku masz możliwość przejścia do wyszukiwarki placówek i bankomatów, strony z danymi kontaktowymi Banku BPS oraz oczywiście do ekranu logowania.3. BezpieczeństwoAplikacja bankowość mobilna e25 została zabezpieczona na kilka sposób, a wśród nich:
• szyfrowane połączenie z Bankiem,
• 4-cyfrowy kod PIN służący do każdorazowego logowania się do aplikacji.

1. What is mobile banking e25?The "e25 mobile banking" is a comfortable, modern, yet secure way to manage your banking products from your smartphone or tablet.2. Main functionalityThe menu items correspond to the following functionalities:1. Section My finances• Product List - shows all available for a given context bills, deposits, loans and credit cards.
• Banking - this item allows you to quickly move to the list with most possible to perform the operation.
• History - after selecting this option, you can see the history of transactions on the accounts and credit cards.
• Operations wrongly not - here you can find operations pending completion operations for various reasons refused, and - standing orders.
• Operations for approval - shows the operation saved, but not approved and sent to the realization here can confirm the transfer, if you are a guardian of a minor, or control the expenses of your company.
• Your audience - redirects to the list of recipients - are both on the recipient's online banking and mobile.2. Section Settings
• Customer Profile - when you go to this screen, you can change some of its data.
• Change PIN - allows you to change your current PIN.3. Information section
• offices and ATMs - launches search engine outlets and ATMs along with the map.
• Contact - displays the contact details of the Bank BPS, this screen can also call up the connection with the Bank (for devices with SIM card).
• Exiting the application - closes the application, this option is only available for the Android applications.
The menu is also available for default user (pre-PIN). In this case, you can change to a search engine outlets and ATMs, the parties of the contact data of Bank BPS and of course to the login screen.3. SecurityE25 mobile banking application has been secured on several ways, among them:
• encrypted connection with the Bank,
• 4-digit PIN used to every time you log on to the application.


Rating Distribution


3.5
(14)
5
4
3
2
1

Join the discussionScroll to Top
detect click fraud