mobile BANK

Freepps.top is not an official representative or the developer of this application. Copyrighted materials belong to their respective owners
Read review
  • Last update: 2 years ago
  • Version: 1.0.4402
  • Compatibility: 2.3.3 and up
  • Author: BS Wschowa
  • Content rating: Everyone
  • Package name: bPay.app
Get app Read review Hype your app
Support Comments FAQ I'm the dev!

mobile BANK Description

0

MASZ BANK POD RĘKĄ
Aplikacja Mobile Bank umożliwia prosty i bezpieczny dostęp do kont, kart, kredytów i lokat dla Klientów Banku Spółdzielczego we Wschowie. Z każdego miejsca i o dowolnej porze po zalogowaniu się możesz korzystać z funkcjonalności tradycyjnego internetowego serwisu transakcyjnego Net-Bank. Sprawdzisz saldo swojego rachunku, szczegółowy wykaz transakcji, zrobisz przelew, zapłacisz rachunki, spłacisz kartę kredytową, założysz i zerwiesz lokatę, a także doładujesz komórkę na kartę, wykonasz szybki przelew w przeciągu kilku minut, wykonasz przelewy do ZUS i US.
Funkcjonalności aplikacji:
RACHUNKI OSOBISTE
- informacje o saldach na rachunkach
- historia operacji
- przelewy
- zlecenia stałe
- szablony przelewów
- szybkie przelewy za pośrednictwem BLUEMEDIA
- doładowania telefonów na kartę
KARTY
- Przegląd transakcji
- Limity
- Spłata zadłużenia
- Przegląd operacji bieżących i blokad
- Historia operacji
LOKATY
- Zestawienie lokat
- Otwieranie nowych lokat
- Likwidacja lokat
KREDYTY
- szczegółowy harmonogram
- historia spłaty
- aktualne saldo
INFORMACJE
- Awizowania
- Kalkulator kursów walut
- Komunikaty
- Historia logowań
MOBILE BANK - BEZPIECZEŃSTWO
- dostęp chroniony hasłem
- szyfrowana transmisja danych
- brak zapisu poufnych danych w pamięci telefonu
- konieczność potwierdzania transakcji hasłem jednorazowym YOU HAVE A BANK IN HAND
The Mobile Bank allows easy and safe access to the accounts, cards, loans and deposits for customers of Bank Wschowa. From anywhere and at any time after logging in you can use the functionality of the traditional Internet service Net-bank transaction. Check your account balance, a detailed list of transactions you do transfer, pay bills, pay off your credit card, wear and break up place, as well as top up mobile card, do a quick transfer within a few minutes, you will perform transfers to Social Security and the U.S..
Functionality of the application:
PERSONAL ACCOUNTS
- Information about balances on accounts
- History of operations
- Transfers
- Standing orders
- Transfer templates
- Fast transfers via bluemedia
- Top-up card
CARD
- Overview of the transaction
- Limits
- Repayment of debt
- A review of current operations and locks
- History of operations
DEPOSITS
- Statement of Investment
- Opening of new deposits
- Disposal of investments
CREDITS
- A detailed schedule
- History of repayment
- Current balance
INFORMATION
- Advising
- Exchange rate calculator
- Press
- History of logins
MOBILE BANK - SAFETY
- Access password protected
- Encrypted data transmission
- No record sensitive data in the phone memory
- The need for one-time password to confirm transactions


Rating Distribution


4.4
(52)
5
4
3
2
1

Join the discussionScroll to Top
detect click fraud