Notowania giełdowe - myfund.pl

Freepps.top is not an official representative or the developer of this application. Copyrighted materials belong to their respective owners
Read review
  • Last update: 1 year ago
  • Version: 1.39
  • Compatibility: 4.0.3 and up
  • Author: Black Fire
  • Content rating: Everyone
  • Package name: pl.myfund.myfundpl20
Support Comments FAQ I'm the dev!

Notowania giełdowe - myfund.pl Description

0

myfund.pl to narzędzie wspomagające zarządzanie Twoimi inwestycjami. To notowania giełdowe instrumentów finansowych (akcji, funduszy inwestycyjnych, walut i wielu innych walorów) oraz zaawansowany portfel inwestycyjny.Dlaczego myfund.pl jest lepsze od innych aplikacji i serwów tego typu:● Widzisz to samo w aplikacji i na stronie WWW
● myfund.pl skupia się na pokazywaniu portfela Twoich inwestycji tak, żeby nic Ci nie umknęło
● Możesz tworzyć wiele portfeli i umieszczać je na pulpicie Twojego telefonu
● Nie ma żadnych reklam
● Twoje pomysły na rozwój aplikacji i serwisu są bardzo szybko analizowane i wdrażane
● W wycenie portfela są uwzględniane splity, PP, dywidendy, konwersje i wszystkie inne operacje
● Możesz dodawać do portfela wszelkie inwestycje nawet dzieła sztuki czy nieruchomości
● Alerty i strategie w serwisie pozwalają na automatyczne kontrolowanie inwestycji
● Zarejestruj się bezpłatnie w myfund.pl i sam poznaj pozostałe zalety serwisu i aplikacji :)Nieważne czy inwestujesz "na serio" czy dopiero się uczysz. myfund.pl jest tak proste, że nie sprawi problemu początkującemu inwestorowi a zarazem ma takie funkcje, które docenią najbardziej doświadczeni i zaawansowani użytkownicy.W myfund.pl możesz tworzyć zarówno rzeczywiste portfele odzwierciedlające Twoje inwestycje jak i wirtualne portfele dzięki którym nauczysz się nowych instrumentów, zasad gry giełdowej lub wypróbujesz nową strategię inwestycyjną.      Przy rejestracji podajesz tylko login wybrany przez Ciebie, hasło oraz Twój email, który jest niezbędny do kontaktu z Tobą (np. do wysyłania alertów zdefiniowanych przez Ciebie). myfund.pl nie wymaga podawania żadnych danych osobistych (imienia, nazwiska czy daty urodzenia).  myfund.pl to idealne narzędzie do zarządzania takimi walorami jak:
● akcje GPW i NewConnect
● fundusze inwestycyjne (TFI)
● obligacje (Catalyst i oszczędnościowe)
● kontrakty
● produkty strukturyzowane
● certyfikaty inwestycyjne
● OFE
● lokaty
● pożyczki społecznościowe
● waluty
● surowce
● nieruchomości i ruchomości
● dowolnymi walorami definiowanymi przez użytkownikówSerwis myfund.pl to zbiór narzędzi, z których najważniejsze to:
● raporty ze składem i strukturą portfeli
● wykresy obrazujące zysk, wartość i wiele innych wskaźników w czasie
● porównanie benchmarkowe Twojego portfela z inwestycjami alternatywnymi (np. wybranymi indeksami lub funduszami)
● alerty, strategie i sygnały AT
● wykresy notowań, notowania historyczne, online i porównania stóp zwrotu
● analiza sektorowa, indeksowa i ryzyka
● i wiele innych analiz...Spróbuj i poznaj różnicę... Poznaj prawdziwą wartość swoich inwestycji.Recenzja:
http://www.programosy.pl/program,android-myfund.html

myfund.pl is a utility for managing your investments. This stock quotes financial instruments (stocks, mutual funds, currencies, and many other qualities) and advanced portfolio of investments.Why myfund.pl is better than other applications and serves to this type:● You see the same thing in the app and on the web
● myfund.pl focuses on showing the portfolio of your investments so that you do not miss anything
● You can create multiple portfolios and place them on the desktop of your phone
● There are no ads
● Your ideas for the development of applications and services are rapidly analyzed and implemented
● The valuation of the portfolio are included splits, PP, dividends, conversions and all other operations
● You can add any investment portfolio even works of art or real estate
● Alerts and service strategies allow you to automatically control the investment
● Sign up for free in myfund.pl and explore other advantages alone service and application :)Whether you invest "in earnest" or just learn. myfund.pl is so simple that it does not make any problems novice investor and also has features that will appreciate the most experienced and advanced użytkownicy.W myfund.pl you can create both real portfolios to reflect your investments as virtual wallets and make you learn a new instrument, the trading rules of the game or try out the new investment strategy.When registering, you provide only your chosen username, password, and your email address, which is necessary to contact you (eg. To send alerts defined by you). myfund.pl does not require any personal data (name, surname and date of birth).myfund.pl is the ideal tool to manage such qualities as:
● shares in the Warsaw Stock Exchange and NewConnect
● investment funds (TFI)
● bonds (Catalyst and savings)
● contracts
● structured products
● investment certificates
● OFE
● deposits
● peer-to-peer lending
● Currency
● raw materials
● real estate and movables
● any user-defined valuesService myfund.pl is a collection of tools, of which the most important are:
● reports with the composition and structure of portfolios
● charts showing profit, value, and many other indicators over time
● comparison of benchmark your portfolio with alternative investments (eg. The selected indices or funds)
● alerts, strategies and signals AT
● Charts quotes, historical quotes, online and compare the rates of return
● sectoral analysis, the index and risk
● and many other analyzes ...Try and learn the difference ... Meet the real value of their investments.Review:
http://www.programosy.pl/program,android-myfund.html


Rating Distribution


4.7
(44)
5
4
3
2
1

Join the discussionScroll to Top