Download smsAdminPark App for Free

smsAdminPark

Review:

smsAdminPark to system "mobilnego parkomatu", dzięki któremu korzystanie z płatnych postojów parkingowych jest proste i wygodne. Do opłacenia postoju wystarczy kilka kliknięć w Twoim smartfonie lub wysłanie standardowego SMSa!Jak to działa? 1. Doładuj wirtualny portfel. System płatności internetowych Dotpay umożliwi Ci szybką ...

Read full review
4.6
Freepps.top is not an official representative or the developer of this application. Copyrighted materials belong to their respective owners
Comments I'm the dev!

smsAdminPark Description

0

smsAdminPark to system "mobilnego parkomatu", dzięki któremu korzystanie z płatnych postojów parkingowych jest proste i wygodne. Do opłacenia postoju wystarczy kilka kliknięć w Twoim smartfonie lub wysłanie standardowego SMSa!Jak to działa?
1. Doładuj wirtualny portfel. System płatności internetowych Dotpay umożliwi Ci szybką i bezpieczną wpłatę. Saldo Twojego portfela zwiększy się automatycznie po dokonaniu płatności.2. W zakładce "Moje auta" dodaj swój samochód.3. Rozpocznij postój - wybierz auto, parking i czas. Zakończenie postoju odbywa się na Twoje żądanie lub automatycznie po ustalonej przez Ciebie liczbie godzin.Szcegółowe informacje o uprawieniach.
Podstawowa łączność aplikacji z internetem oraz powiadomienie systemowe o parkowaniu
- odbieranie danych z internetu
- wyświetlanie połączeń sieciowych
- pełny dostęp do sieci
- zapobieganie przechodzeniu urządzenia w tryb uśpieniaMożliwość sortowania parkingu po lokalizacji (funkcja domyślnie wyłączona, możliwość zmiany w ustawieniach aplikacji)
- przybliżona lokalizacja (na podstawie sieci)
- dokładna lokalizacja (na podstawie sygnału GPS i sieci)
Wymagania biblioteki Dotpay:
Telefon
- bezpośrednie wybieranie numerów telefonu
Zdjęcia, multimedia i pliki
- odczytywanie zawartości pamięci USB
- modyfikowanie i usuwanie zawartości pamięci USB
Pamięć
- odczytywanie zawartości pamięci USB
- modyfikowanie i usuwanie zawartości pamięci USB

smsAdminPark system "mobile parking meter", whereby the use of paid parking stops is simple and convenient. To pay for parking just a few clicks on your smartphone or send a standard SMS!How it's working?
1. Buy a virtual wallet. Online payment system Dotpay allow you to fast and safe payment. Balance your portfolio will increase automatically after payment.2. In the "My Car" add your car.3. Start stop - select auto, parking and time. End of staging is done on your request or automatically after a set number of hours for you.Szcegółowe information uprawieniach.
Basic connectivity applications of the Internet and the notification system for parking
- Receive data from Internet
- Display network connections
- Full access to the network
- Preventing the passage of the device in sleep modeAbility to sort the car park at the location (feature disabled by default, the possibility of changes in the application settings)
- Approximate location (network-based)
- The exact location (based on GPS and network)
Requirements library Dotpay:
Phone
- Direct dialing phone
Pictures, multimedia and files
- Read the contents of USB memory
- Modify or delete the contents of a USB storage
Memory
- Read the contents of USB memory
- Modify or delete the contents of a USB storageJoin the discussionScroll to Top