smsAdminPark

Freepps.top is not an official representative or the developer of this application. Copyrighted materials belong to their respective owners
Read review
  • Last update: 1 year ago
  • Version: 1.0.11
  • Compatibility: 4.1 and up
  • Author: Dejw.pl
  • Content rating: Everyone
  • Package name: pl.dejw.smsAdminPark
Get app Read review Hype your app
Support Comments FAQ I'm the dev!

smsAdminPark Description

0

smsAdminPark to system "mobilnego parkomatu", dzięki któremu korzystanie z płatnych postojów parkingowych jest proste i wygodne. Do opłacenia postoju wystarczy kilka kliknięć w Twoim smartfonie lub wysłanie standardowego SMSa!Jak to działa?
1. Doładuj wirtualny portfel. System płatności internetowych Dotpay umożliwi Ci szybką i bezpieczną wpłatę. Saldo Twojego portfela zwiększy się automatycznie po dokonaniu płatności.2. W zakładce "Moje auta" dodaj swój samochód.3. Rozpocznij postój - wybierz auto, parking i czas. Zakończenie postoju odbywa się na Twoje żądanie lub automatycznie po ustalonej przez Ciebie liczbie godzin.Szcegółowe informacje o uprawieniach.
Podstawowa łączność aplikacji z internetem oraz powiadomienie systemowe o parkowaniu
- odbieranie danych z internetu
- wyświetlanie połączeń sieciowych
- pełny dostęp do sieci
- zapobieganie przechodzeniu urządzenia w tryb uśpieniaMożliwość sortowania parkingu po lokalizacji (funkcja domyślnie wyłączona, możliwość zmiany w ustawieniach aplikacji)
- przybliżona lokalizacja (na podstawie sieci)
- dokładna lokalizacja (na podstawie sygnału GPS i sieci)
Wymagania biblioteki Dotpay:
Telefon
- bezpośrednie wybieranie numerów telefonu
Zdjęcia, multimedia i pliki
- odczytywanie zawartości pamięci USB
- modyfikowanie i usuwanie zawartości pamięci USB
Pamięć
- odczytywanie zawartości pamięci USB
- modyfikowanie i usuwanie zawartości pamięci USB

smsAdminPark system "mobile parking meter", whereby the use of paid parking stops is simple and convenient. To pay for parking just a few clicks on your smartphone or send a standard SMS!How it's working?
1. Buy a virtual wallet. Online payment system Dotpay allow you to fast and safe payment. Balance your portfolio will increase automatically after payment.2. In the "My Car" add your car.3. Start stop - select auto, parking and time. End of staging is done on your request or automatically after a set number of hours for you.Szcegółowe information uprawieniach.
Basic connectivity applications of the Internet and the notification system for parking
- Receive data from Internet
- Display network connections
- Full access to the network
- Preventing the passage of the device in sleep modeAbility to sort the car park at the location (feature disabled by default, the possibility of changes in the application settings)
- Approximate location (network-based)
- The exact location (based on GPS and network)
Requirements library Dotpay:
Phone
- Direct dialing phone
Pictures, multimedia and files
- Read the contents of USB memory
- Modify or delete the contents of a USB storage
Memory
- Read the contents of USB memory
- Modify or delete the contents of a USB storage


Rating Distribution


4.6
(9)
5
4
3
2
1

Join the discussionScroll to Top
detect click fraud