Zaplo.pl

Freepps.top is not an official representative or the developer of this application. Copyrighted materials belong to their respective owners
Read review
  • Last update: 10 months ago
  • Version: 1.0.6
  • Compatibility: 4.0.3 and up
  • Author: 4finance
  • Content rating: Everyone
  • Package name: pl.zaplo
Support Comments FAQ I'm the dev!

Zaplo.pl Description

0

Szybkie pożyczki online od teraz możliwe nie tylko na stronie www.zaplo.pl, ale także za pośrednictwem telefonu. Wnioskowana kwota to od 1000 zł do 10000 zł w dogodnych ratach na okres od 3 do nawet 24 miesięcy.

Od otrzymania pożyczki na raty dzielą Cię tylko 3 kroki:- Wybierz kwotę pożyczki oraz ustal wysokość rat- Uzupełnij podstawowe informacje, byśmy mogli lepiej dopasować ofertę do Twoich potrzeb i zweryfikować, że Ty to faktycznie Ty- Poczekaj na decyzję. Jeśli już jesteś naszym Klientem, otrzymasz ją niemal natychmiast. Jeśli dołączasz do grona naszych Klientów teraz, wrócimy do Ciebie z decyzją tak szybko, jak to będzie możliwe.Zaplo.pl jest częścią Grupy Kapitałowej "4finance Group", właściciela największych firm pożyczkowych w Europie, które łącznie w ciągu 7 lat udzieliły ponad 7 milionów pożyczek w 12 krajach na całym świecie.W jakim czasie możesz się spodziewać gotówki na swoim koncie?Nawet w 15 minut od wydania pozytywnej decyzji, jeśli posiadasz konto w jednym z banków, z którymi współpracujemy: Alior Bank, Getin Bank, PKO Bank Polski. W pozostałych bankach przelew zostanie zaksięgowany zgodnie z godzinami sesji.Jakie warunki należy spełniać, by ubiegać się o pożyczkę online na raty?Wystarczy, że:• jesteś obywatelem Rzeczypospolitej Polskiej,• jesteś w wieku od 21 do 70 lat,• Twoje miejsce stałego zamieszkania znajduje się w Polsce,• posiadasz zdolność do spłaty zaciągniętej pożyczki,• nie zostałeś wpisany do jakiegokolwiek rejestru dłużników naruszających obowiązki terminowego regulowania należności finansowych (w tym Biura Informacji Kredytowej),• uzyskasz pozytywną ocenę podczas badania Twojej zdolności kredytowej,• posiadasz konto bankowe,• posiadasz aktywny Profil Klienta na stronie internetowej Zaplo.pl lub w aplikacji.Wymagane dokumenty:W Zaplo.pl masz możliwość wnioskowania w pożyczkę ratalną online do 5000 zł bez dodatkowych zaświadczeń. W trakcie składania wniosku o wyższą kwotę konieczne może okazać się przedstawienie dokumentu potwierdzającego otrzymywanie dochodu. Takim dokumentem jest, m.in. zaświadczenie o zarobkach, wyciąg z rachunku bankowego za okres ostatnich 3 miesięcy kalendarzowych lub odcinek wypłaty świadczenia emerytalnego / rentowego za jeden z trzech ostatnich miesięcy. O te dokumenty zostaniesz poproszony w odpowiednim momencie i będziesz mógł je łatwo do nas przesłać poprzez aplikację.Masz możliwość przesunięcia terminu spłaty raty pożyczki:Nieprzewidziane wydatki uniemożliwiają Ci spłatę raty pożyczki? Wychodzimy naprzeciw takim sytuacjom i oferujemy Ci możliwość nawet 4-krotnego odroczenia spłaty o miesiąc (w przypadku pożyczki na 24 miesiące).O możliwości skorzystania z wakacji pożyczkowych, czyli rzeczonego przesunięcia terminu spłaty raty pożyczki o miesiąc poinformujemy Cię w aplikacji. Wszystkie informacje są dostępne w Twoim telefonie:Dzięki aplikacji masz stały dostęp do Profilu Klienta, gdzie możesz śledzić na bieżąco, jaka kwota pożyczki pozostała do spłaty.

Quick loans online from now possible not only on the www.zaplo.pl, but also via phone. The amount requested is between 1,000 to 10,000 zł zł in convenient installments for a period of 3 to up to 24 months.
 
Since receiving the loan installments are divided you are only 3 steps:- Select the amount of the loan and determine the amount of installments- Complete the basic information, we can offer a better fit for your needs and verify that you are indeed you- Wait for the decision. If you are already our customer, you will receive it almost immediately. If you join the ranks of our customers now, back to you with a decision as soon as possible.Zaplo.pl is part of the Group "4finance Group", owner of the largest loan companies in Europe that total over seven years granted more than 7 million loans in 12 countries around the world. At what time you can expect to cash in your account? Even 15 minutes of a positive decision, if you have an account at one of the banks with which we cooperate: Alior Bank, Getin Bank, PKO Polish Bank. In other banks, payment will be accounted for in accordance with the session hours. What conditions must be met to apply for a loan online in installments? Just that:• you are a citizen of the Republic of Polish,• are aged 21 to 70 years,• Your place of residence is in Poland,• have the ability to repay the loan taken,• not have been entered in any register of debtors breach of duties of timely payment of financial charges (including the Credit Information Bureau)• get a positive evaluation of the test on your credit,• have a bank account,• have an active profile on the client's website Zaplo.pl or application. Required documents: In Zaplo.pl you have the opportunity to request a loan, hire purchase online for 5000 zł without additional certificates. When submitting a request for a higher amount may be necessary to show proof of receiving income. Such a document is, among others, proof of income, bank account statement for the last 3 calendar months or payslip pension / disability as one of the last three months. About these documents you will be requested at the right time and you can easily send to us through the application. You can postpone repayment of installment loans: Contingencies prevent you repay the loan installments? We meet such situations and offer you the possibility of up to 4-fold defer the repayment of the month (in the case of a loan for 24 months).The possibility to use the holiday loan, which is said to postpone the installment repayment of the loan by a month we will inform you in the application. All information is available on your phone: With this application, you have instant access to the Client Profile, where you can keep track of what the loan amount outstanding.


Rating Distribution


3.7
(25)
5
4
3
2
1

Join the discussionScroll to Top