KofiUp

Freepps.top is not an official representative or the developer of this application. Copyrighted materials belong to their respective owners
Read review
 • Last update: 1 year ago
 • Version: 1.1
 • Compatibility: 4.0.3 and up
 • Author: KofiUp
 • Content rating: Everyone
 • Package name: pl.kofiup
Get app Read review Hype your app
Support Comments FAQ I'm the dev!

KofiUp Description

0

Pij kawę w niezależnych kawiarniach i oszczędzaj do 50%. DARMOWY KUBEK na Start. Latte, Cappucino zawsze za 6,2 zł! Americano, Espresso zawsze 4,2zł! Wybieraj spośród prepaidowych planow KofiUp zawierających 5 lub 10 kubków lub zdecyduj się na opcje UNLIMITED. Nie ważne gdzie jesteś, KofiUp zaprasza Cię na kawę zawsze w tej samej niskiej cenie.
------ CZYM JEST KOFI UP? ------KofiUp - aplikacja, dzięki której napijesz się kawy w warszawskich niezależnych kawiarniach nawet do 50% taniej!KofiUp oferuje prepaidowe plany do wykorzystania w niezależnych kawiarniach na terenie Warszawy, Trójmiasta oraz Białegostoku a wkrótce całęj Polski. Na dobry początek każdy użytkownik dostaje DARMOWY KUBEK KAWY! Na koszt KofiUp! Jak? Instalujesz aplikacji, wybierasz z listy partnerów lokal, które jest najbliżej Ciebie i odbierasz w nim swoją pierwszą darmową kawę!------ JAK DZIAŁA KOFIUP?------Dzięki funkcji geolokalizacji w każdej chwili uzyskujesz informację o lokalizacji najbliższej kawiarni obsługującej aplikację KofiUp. W lokalu, bez gotówki czy karty odbierzesz swoją ulubioną kawę nawet do 50% taniej. KofiUp oferuje unikalne plany prepaidowe, dzięki którym, każdy znajdzie coś dla siebie!Plan BASIC:
zawierający kawy: Espresso, Americano oraz Herbatę w filiżance,Plan PREMIUM:
Plan BASIC plus m.in. kawy: Cappuccino, Flat White, Latte, Lemoniada, Herbata w Dzabnku oraz inne napoje..W każdym planie masz do wyboru 5 lub 10 kubków kawy. Jeżeli chcesz więcej, KofiUp oferuje unikatowy plan UNLIMITED - płacąc raz w miesiącu pijesz kawę w dowolnych ilościach.------POLECAJ I OSZCZĘDZAJ ------Im więcej osób zaprosisz do korzystania z aplikacji, tym więcej kredytów trafi na Twoje konto. PODARUJ 8zł! OTRZYMAJ 8zł!
Polecając aplikacje KofiUp swoim bliskim oboje otrzymujecie kredyty, które pomniejszają koszt nowego planu. Jedyny warunek to instalacja przez Twojego przyjaciela aplikacji KofiUp i wpisanie kodu polecającego przed wykupem pierwszego planu!------ KAWA W PREZENCIE - PODZIEL SIĘ KAWĄ Z BLISKĄ CI OSOBĄ------W KofiUp masz możliwość obdarowania bliskiej Ci osoby prezentem w postaci planu KofiUp. Wszystko załatwisz z poziomu aplikacji, a już po chwili osoba obdarowana zostanie powiadamiana o czekającym na nią prezencie.
------BENEFITY DLA PRACOWNIKÓW------Chcesz zaoferować swoim pracownikom wyjątkowy program? Nic prostszego, skorzystaj z planów UNLIMITED, lub skontaktuj się z nami a dopasujemy dla Ciebie indywidualną ofertę! Miesięczna subskrypcja dla pracowników na odbiór kawy w niezależnych warszawskich kawiarniach? TO JEST CO CZEGO SZUKASZ! Pisz benefit@kofiup.plCiesz się smakiem znakomitej kawy razem z KofiUp.Więcej o KofiUp:Strona: www.kofiup.pl
Facebook: facebook.pl/kofiup
Instagram: instagram.com/kofiup @kofiup
Zapytania ogólne: kontakt@kofiup.pl
Zgłaszanie błędów lub sugestie do poprawek: pawel@kofiup.pl

Drink coffee at independent cafes and save up to 50%. FREE MUG Start. Latte, Cappuccino always for 6,2 zł! Americano, Espresso always 4,2zł! Choose from prepaid plans KofiUp 5 or 10 cups or opt for options UNLIMITED. No matter where you are, KofiUp invites you to a cup of coffee is always at the same low price.
KOFI ------ WHAT IS UP? ------KofiUp - application with which you drink coffee in the Warsaw independent cafes up to 50% off!KofiUp offering prepaid plans to use in independent cafes in Warsaw, Tri-City and Bialystok, and soon the whole Polish.Start each user gets a FREE CUP OF COFFEE! For the cost KofiUp! How? Installing the application, you choose from a list of local partners, which is closest to you and receive him his first free coffee!------ HOW DOES KOFIUP? ------Thanks to the geolocation feature at any time you get information about the location of the nearest cafe serving application KofiUp. In the premises, without cash or cards you receive your favorite coffee up to 50% cheaper.KofiUp offers a unique prepaid plans, whereby, everyone will find something for everyone!Plan BASIC:
containing coffee: Espresso, Americano and tea in a cup,Plan PREMIUM:
Plan BASIC plus, among others, Coffee: Cappuccino, Flat White, Latte, Lemonade, Tea Dzabnku and other beverages ..In any plan you have to choose 5 or 10 cups of coffee.If you want more, KofiUp offers a unique plan UNLIMITED - paying once a month you drink coffee in any quantities.Share ------ ------ AND SAVEThe more people you invite to use the application, the more loans will go to your account. Give 8zł! GET 8zł!
Commending applications KofiUp your loved ones receive both loans, which are deducted from the cost of the new plan. The only condition is an installation by your friend KofiUp application and enter referral code before maturity foreground!------ COFFEE GIFT - SHARE WITH COFFEE loved one ------In KofiUp you have the opportunity endowments people you love gift in the form of a plan KofiUp. But everything from the application, and after a while a person is endowed notified of waiting for her gift.
------ ------ BENEFITS FOR WORKERSDo you want to offer their employees a unique program? Nothing simpler, use UNLIMITED plans, or contact us and we will adjust for your individual offer!Monthly subscription for employees to receive coffee in the independent Warsaw cafes? WHAT IS WHAT YOU ARE LOOKING FOR! Write benefit@kofiup.plEnjoy the taste of excellent coffee with KofiUp.More about KofiUp:Page: www.kofiup.pl
Facebook: facebook.pl/kofiup
Instagram: instagram.com/kofiup @kofiup
General Inquiries: kontakt@kofiup.pl
Reporting bugs or suggestions for amendments: pawel@kofiup.pl


Rating Distribution


4.8
(103)
5
4
3
2
1KofiUp Version History


 • KofiUp v.1.1 for Android 4.0.3+ Aug. 10, 2016
 • KofiUp v.1.05 for Android 4.0.3+ Jul. 17, 2016
 • KofiUp v.1.04 for Android 4.0.3+ Apr. 11, 2016
 • KofiUp v.1.03 for Android 4.0.3+ Mar. 22, 2016
 • KofiUp v.1.02 for Android 4.0.3+ Feb. 18, 2016
Show moreJoin the discussionScroll to Top
detect click fraud