Różaniec dla Ciebie

Freepps.top is not an official representative or the developer of this application. Copyrighted materials belong to their respective owners
Read review
  • Last update: 2 years ago
  • Version: 2.0
  • Compatibility: 2.3 and up
  • Author: Adelphi1974
  • Content rating: Everyone
  • Package name: pl.cineksoft.rozaniec
Get app Read review Hype your app
Support Comments FAQ I'm the dev!

Różaniec dla Ciebie Description

0

Różaniec Święty. Osobiste przeżycie z prawdziwym, żywym lektorem. Niezapomniane chwile, cudowne wrażenia.„Odmawiając różaniec rozmawiamy z Maryją, powierzamy Jej ufnie wszystkie nasze troski i smutki, radości i nadzieje.” św. Jan Paweł IIDzięki naszej aplikacji będziesz mógł swobodnie, gdzie chcesz i kiedy chcesz odmawiać swój Różaniec.
Nie pomylisz się, nie zgubisz – głos aplikacji poprowadzi Cię przez całą drogę modlitwy.
W autobusie, w samochodzie, w domu, na spacerze.
W chwili zadumy i refleksji, w czasie niespokojnym i trudnym, w radości lub smutku.
Podczas modlitwy możesz wybrać obraz Matki Bożej lub dodać swój własny.
Modlitwę możesz zatrzymać w dogodnym momencie, następnie kontynuować kiedy będziesz mógł i chciał.
Patrząc na twarz Matki Bożej w tle rozbrzmiewa głos modlitwy. Możesz patrzeć również na tekst i modlić się razem z lektorką.
Dla osób zabieganych, będących ciągle w ruchu daje możliwość odmówienia ulubionej modlitwy w trakcie innych czynności.
Aplikacja pomaga również ludziom obłożnie chorym i cierpiącym, nie mogącym wstać z łóżka. Dzięki niej modlą się w chwili kiedy tego potrzebują.
Po zainstalowaniu aplikacji przeciągnij palcem od prawej do lewej i w pasku wybierz „Opis działania”.

Holy Rosary. Personal experience with a real, live teacher. Unforgettable moments, wonderful experience."By refusing to talk with Mary rosary, her confidently entrust all our cares and sorrows, joys and hopes." St. Pope John Paul IIWith our application, you can freely where you want, when you want to deny your rosary.
Do not make a mistake, do not get lost - the voice application will guide you all the way through prayer.
On the bus, in the car, at home, on a walk.
At the time of meditation and reflection, during turbulent and difficult, in joy or sorrow.
During the prayer, you can choose the image of Our Lady, or add your own.
Prayer can stop at a convenient time, then continue when you can and want to.
Looking at the face of the Virgin Mary in the background to echo the words of prayer. You can also look at the text and pray with lector.
For busy people who are constantly on the move gives the possibility to refuse your favorite prayer during other activities.
The application also helps people bedridden and suffering, who can not get out of bed. Thanks to pray at the time when they need it.
After installing the application, drag your finger from right to left and the bar, select "Description of operation".


Rating Distribution


4.7
(75)
5
4
3
2
1Różaniec dla Ciebie Version History


  • Różaniec dla Ciebie v.2.0 for Android 2.3.2+ Nov. 07, 2015
Show moreJoin the discussionScroll to Top
detect click fraud