CANAL+ Sport Online

Freepps.top is not an official representative or the developer of this application. Copyrighted materials belong to their respective owners
Read review
  • Last update: 1 year ago
  • Version: 1.6.4
  • Compatibility: 4.0 and up
  • Author: ITI Neovision
  • Content rating: Teen
  • Package name: pl.ncplus.canalplussportonline
Get app Read review Hype your app
Support Comments FAQ I'm the dev!

CANAL+ Sport Online Description

0

Aplikacja „CANAL+ Sport Online” umożliwia Abonentom nc+ posiadającym w swoim pakiecie m.in. program CANAL+ Sport HD, oglądanie transmisji meczów na żywo oraz dodatkowych materiałów wideo, a także korzystanie z pozostałych funkcji aplikacji (statystyki meczów). Osoby nie będące uprawnionymi Abonentami nc+ będą mogły korzystać z aplikacji, ale nie będą miały dostępu do materiałów wideo (ani transmisji na żywo, ani żadnych dodatkowych materiałów).Oglądanie materiałów wideo wymaga logowania, zaś by można się było zalogować, należy najpierw utworzyć konto w serwisie. Uwaga: z powodów licencyjnych aplikacja nie pozwoli na odtwarzanie wideo na urządzeniach posiadających prawa ROOT (przy próbie odtworzenia materiału na takim urządzeniu aplikacja automatycznie się wyłączy). Na jedną umowę o abonament nc+ można utworzyć jedno konto. Konto zakłada się tylko raz, można to zrobić zarówno z poziomu komputera PC, jak i bezpośrednio w aplikacji mobilnej. Codzienne logowanie do serwisu wykonuje się wpisując wybrany przez siebie adres e-mail oraz hasło, podane w czasie rejestracji konta. Do konta można powiązać maksymalnie dwa urządzenia mobilne, które będą uprawnione do odtwarzania materiałów wideo. Raz na kwartał można dokonać wymiany jednego ze starych urządzeń na nowe.Aplikację mobilną można zainstalować na większej ilości urządzeń: będzie można na nich korzystać ze wszystkich funkcji serwisu za wyjątkiem oglądania materiałów wideo. Zalogować będzie się można tylko na te dwa urządzenia, które w danym momencie są przypisane do konta.Aplikacja przeznaczona jest dla urządzeń posiadających system operacyjny Android 4.0 i nowszy.Aplikacja „CANAL+ Sport Online” będzie poprawnie odtwarzać materiały wideo na urządzeniach uznanych producentów wyposażonych w procesor oparty na architekturze ARMv7 (np. Qualcomm Snapdragon, Samsung Exynos i NVIDIA Tegra),Oglądanie materiałów wideo możliwe jest tylko i wyłącznie z terytorium Polski.

The "CANAL + Sport Online" allows subscribers nc + holding in your package include program CANAL + Sport HD, watch the broadcast live games and additional video content, and the use of the other features of the application (statistics matches). Persons who are not eligible nc + Subscribers will be able to use the application, but will not have access to the video (or live broadcast, or any additional materials).Watching the video requires a login, and so it can register, you must first create an account on the site. Note: due to license application does not allow video playback on devices claiming ROOT (if you try to reproduce the material on such a device, the application automatically turns off).For one contract of subscription nc + you can create one account. Account assumes only once, you can do both with a PC, as well as directly in the mobile application. Daily login to the site is carried out by entering a chosen e-mail address and password specified during account registration.Account can be linked to up to two mobile devices that will be eligible to play video. Once a quarter, you can replace one of the old equipment with new.Mobile application can be installed on more devices: you will be able to use them all the features except for watching videos. Log will be only these two devices, which at the moment are assigned to your account.The application is designed for devices with Android operating system 4.0 and later.The "CANAL + Sport Online" will correctly play video on devices known manufacturers equipped with a processor based on the ARMv7 architecture (eg, Qualcomm Snapdragon, Samsung Exynos and Tegra)Watching the video, it is possible only with the Polish territory.


Rating Distribution


3.2
(2 059)
5
4
3
2
1CANAL+ Sport Online Version History


  • CANAL+ Sport Online v.1.6.4 for Android 4.0+ Feb. 11, 2016
  • CANAL+ Sport Online v.1.6.2 for Android 4.0+ Sep. 17, 2015
  • CANAL+ Sport Online v.1.6.1 for Android 4.0+ Sep. 05, 2015
  • CANAL+ Sport Online v.1.5.2 for Android 4.0+ Aug. 12, 2015
Show moreJoin the discussionScroll to Top
detect click fraud