cda player

Freepps.top is not an official representative or the developer of this application. Copyrighted materials belong to their respective owners

Read review
 • Last update: 1 year ago
 • Version: 1.2.4
 • Compatibility: 4.0 and up
 • Author: BanachTech
 • Content rating: Everyone
 • Package name: com.banachtech.cdaplayer
Get app Read review Hype your app
Support Comments FAQ I'm the dev!

cda player Description

0

Aplikacja jest przeglądarką i wyszukiwarką internetową obsługującą "tylko" serwis cda.pl. Daje ona dostęp do zawartości tam udostępnianych przez społeczność.Uwaga! Aplikacja została przetestowana na urządzeniu CHROMECAST!cda player umożliwia:
- odtwarzenie filmów w aplikacji
- odtwarzanie filmów na TV (m.in. przy pomocy CHROMECAST - przetestowano)
- odtwarzanie filmów w zewnętrznych playerach (np. VLC for Android, MX Player)
- dodawanie filmów do listy ulubionych
- wyszukiwanie filmów, sortowanie oraz filtrowanie ich
- pobieranie filmów na pamięć lokalną telefonu (nie ma w tej chwili możliwości zapisu na kartę SD)
- dostęp do informacji o filmie (np. opis, sugerowany kolejny film)----- Zmiany w poszczególnych wersjach: -----1.2.4:- dodano możliwość ściągnięcia filmu na zewnętrzny nośnik (np. kartę SD)
- dodano możliwość wybrania ścieżki zapisu w zakładce 'Ustawienia'
- dodano możliwość anulowania ściągania pliku (zakładka 'Pobieralnia' w lewym menu)
- zmiana wyglądu strony głównej1.1.1:- (Chromecast, TV) dodano do zakładki 'Ustawienia' możliwość wyszukiwania urządzeń zewnętrznych, dzięki czemu po ponownym uruchomieniu aplikacji można wyświetlić player i sterować wcześniej uruchomionym z naszej aplikacji filmem 1.0.6:- dodano natywny odtwarzacz (polecany dla starszych wersji Androida)
- dodano do menu zakładkę 'Ustawienia', gdzie można zmienić odtwarzacz
- ustawiono wstrzymywanie wyświetlania filmu, gdy aplikacja działa w tle (dla starszych wersji Androida)1.0.5:- drobne poprawki wynikające z testów na urządzeniu Sony Bravia i Samsung Smart TV
- poprawki wizualne----- Prośby użytkowników: ------ działanie aplikacji w tle
- zmiana GUI na Material Design
- dostęp do Premium----- Problemy użytkowników: -----1. Kod 504 podczas instalacji z Google Play:
Metoda 1:
1) Sprawdź, czy masz przynajmniej 100MB wolnej pamięci
2) Włącz i wyłącz tryb samolotowy
3) Spróbuj zainstalować aplikację ponownie Metoda 2:
1) Otwórz Ustawienia > Aplikacje > Sklep Google Play
2) Znajdź opcję Wyczyść pamięć podręczną oraz Wyczyść dane (opcje te mogą znajdować się w kategorii Pamięć)
3) Wyczyść pamięć podręczną oraz dane (w przypadku danych, pojawi się komunikat - proszę kliknąć OK)
4) Wyłącz i włącz telefon
5) Sprawdź, czy masz przynajmniej 100MB wolnej pamięci
6) Zainstaluj ponownie aplikację

The application is a browser and a web browser that supports "only" service cda.pl. It gives access to the content provided by the community there.Warning! The application has been tested on the device CHROMECAST!cda player, you can:
- Video playback applications
- Play movies on TV (including with CHROMECAST - tested)
- Playback of external playerach (eg. VLC for Android MX Player)
- Add videos to your favorites list
- Video Search, sort and filter them
- Download movies on local phone memory (not at the moment the possibility of writing to the SD card)
- Access to information about the film (eg. A description, suggested another film)----- Changes in each version: -----1.2.4:- Added the ability to download a movie on external media (eg. SD card)
- Added the ability to select a track record in the 'Settings'
- Added option to cancel downloading a file (tab 'Downloads' in the left menu)
- Change the appearance of the home page1.1.1:- (Chromecast TV) was added to the tab 'Settings' opportunity to search external devices, so that when you restart the application, you can view and control the player previously running our applications film1.0.6:- Added a native player (recommended for older versions of Android)
- Added to the menu 'Settings' tab, where you can change the player
- Set pause viewing the film, when the application runs in the background (for older versions of Android)1.0.5:- Minor amendments resulting from tests on the device Sony Bravia and Samsung Smart TV
- Amendments visualRequests ----- members ------ Running background apps
- Change the GUI to Material Design
- Access to PremiumProblems ----- members -----1. Code 504 during the installation of Google Play:
   Method 1:
        1) Make sure you have at least 100MB of free memory
        2) Turn on and off flight mode
        3) Try to install the application again   Method 2:
        1) Open Settings> Applications> Google Play Store
        2) Find the option to Clear cache and Clear data (these options can be in the category Memory)
        3) Clear the cache and data (in the case of data, the message - click OK)
        4) Turn off and turn on the phone
        5) Make sure you have at least 100MB of free memory
        6) Install the application again


Rating Distribution


4.1
(185)
5
4
3
2
1cda player Version History


 • cda player v.1.3.0 for Android 4.0+ Nov. 11, 2016
 • cda player v.1.2.6 for Android 4.0+ Oct. 06, 2016
 • cda player v.1.2.5 for Android 4.0+ Oct. 01, 2016
 • cda player v.1.2.4 for Android 4.0+ Sep. 05, 2016
 • cda player v.1.2.1 for Android 4.0+ Sep. 03, 2016
 • cda player v.1.1.1 for Android 4.0+ Jul. 09, 2016
 • cda player v.1.0.6 for Android 4.0+ Jun. 26, 2016
Show moreJoin the discussionScroll to Top
detect click fraud