LEP LEK (DEMO)

Freepps.top is not an official representative or the developer of this application. Copyrighted materials belong to their respective owners
Read review
  • Last update: 1 year ago
  • Version: 2.7.0
  • Compatibility: 2.2 and up
  • Author: HPF.pl
  • Content rating: Everyone
  • Package name: pl.hpf.leplek.demo
Get app Read review Hype your app
Support Comments FAQ I'm the dev!

LEP LEK (DEMO) Description

0

Lekarski Egzamin Państwowy i Końcowy, testy, pytania, wyjaśnienia LEP i LEK 2008 - 2016.LEPLEK to aplikacja zawierająca 3400 pytań ze wszystkich Lekarskich Egzaminów Państwowych i Końcowych z lat 2008 - 2016, z poziomami trudności, słowami kluczowymi oraz opcjonalnymi wyjaśnieniami do pytań.Aplikacja w liczbach:
- 3400 pytań z wszystkich egzaminów LEP i LEK 09.2008 - 09.2016 ( w tym przeredagowane i poprawione © )
- 3400 autorskich © poziomów trudności przygotowanych przez zespół lekarzy
- 900 autorskich © wyjaśnień do pytań przygotowanych przez zespół lekarzy (opcja)
- 800 autorskich © słów kluczowych przygotowanych przez zespół lekarzy
- 17 egzaminów ze wszystkich sesji z lat 09.2008 - 09.2016
- 5 lekarzy współpracujących przy rozwoju aplikacjiFunkcje aplikacji:
- usługi online: ogólnopolski ranking użytkowników z podziałem na województwa i specjalizacje, synchronizacja
- słowa kluczowe przypisane do każdego pytania
- wyszukiwanie zaawansowane z rozpoznawaniem mowy ( po dowolnych słowach lub po słowach kluczowych )
- podział pytań ze wzg. na poziom trudności (łatwy, średni, trudny)
- wyjaśnienia do pytań przygotowane przez zespół lekarzy (opcja)
- dodawanie własnych notatek do pytań (opcja)
- przeglądanie pytań w katalogu
- losowanie pytań z bazy
- dokładny wybór pytań po egzaminie, dziedzinie oraz poziomie trudności
- sprawdzanie poprawności udzielonych odpowiedzi
- bieżąca statystyka odpowiedzi
- statystyka z udzielonych odpowiedzi
- podsumowanie wyników
- dodawanie pytań do ulubionych
- zmiana ustawień aplikacji
- udostępnianie wyników np. na facebookuUWAGA! W wersji demonstracyjnej aplikacja zawiera ok 100 pytań z jednego działu ( orzecznictwo ) wraz z poziomami trudności, słowami kluczowymi oraz wyjaśnieniami.UWAGA! Niepublikowane przeredagowane i poprawione pytania z lat 2012-2016 są objęte prawami autorskimi.© 2016 HPF.pl

Medical Examination and State Final, tests, questions, explanations LEP and LEK 2008-2016.LEPLEK is an application containing 3400 questions from all Medical Examinations and State Final of the years 2008-2016, with difficulty levels, keywords and optional explanations to questions.Application in numbers:
- 3400 questions from all exam LEP and LEK 09.2008 - 09.2016 (including reformulated and improved ©)
- 3400 Copyright © levels of difficulty prepared by a team of doctors
- 900 Copyright © explanations to the questions prepared by a team of doctors (optional)
- 800 Copyright © keywords prepared by a team of doctors
- 17 examinations in all sessions of the year 09.2008 - 09.2016
- 5 doctors cooperating in the development of applicationsApplication features:
- Online services: a nationwide ranking members of each county and specializations, synchronization
- Keywords assigned to each question
- Advanced search with speech recognition (after any words or key words)
- The division of questions from rel. the level of difficulty (easy, medium, hard)
- Explanations to the questions prepared by a team of doctors (optional)
- Add your own notes to questions (optional)
- Reviewing the questions in the directory
- Draw questions from database
- Careful choice questions on the exam, the field and the level of difficulty
- Validation of responses
- Current statistics response
- Statistics from the answers
- results submit
- Adding questions to favorites
- Change application settings
- Sharing the results, eg. On FacebookWARNING! The demo application contains about 100 questions from one department (jurisprudence) with levels of difficulty, key words and explanations.WARNING! Unpublished rewritten and revised questions from the years 2012-2016 are covered by copyright.© 2016 HPF.pl


Rating Distribution


3.7
(34)
5
4
3
2
1

Join the discussionScroll to Top
detect click fraud