Moja cia z eDziecko.pl

Freepps.top is not an official representative or the developer of this application. Copyrighted materials belong to their respective owners
Read review
 • Last update: 7 months ago
 • Version: 1.2.1
 • Compatibility: 4.0.3 and up
 • Author: AGORA SA
 • Content rating: Mature 17+
 • Package name: pl.edziecko.moja_ciaza
Get app Read review Hype your app
Support Comments FAQ I'm the dev!

Moja cia z eDziecko.pl Description

0

Aplikacja „Moja ciąża” przeprowadzi Cię przez niezwykły czas ciąży: od pierwszych dni ciąży do porodu. Aplikacja „Moja ciąża” zawiera praktyczne ciążowe porady wraz z filmami i zdjęciami pokazującymi rozwój dziecka podczas ciąży oraz inne narzędzia pomocne przyszłej mamie (organizer, kalkulator wagi, kalkulator tygodni ciąży).
Opiekunem merytorycznym aplikacji „Moja ciąża” jest ginekolog-położnik, dr Grzegorz Południewski.

Świadoma, więc spokojna w ciąży
Sprawdź, co się dzieje w ciąży z Tobą i Twoim dzieckiem tydzień po tygodniu. Dowiedz się, o czym świadczą objawy ciąży oraz jakie sygnały wysyła Twoje ciało podczas 9 miesięcy oczekiwania na dziecko.
Razem z ginekologiem-położnikiem, dr. Grzegorzem Południewskim odpowiemy na pytania dotyczące ciąży i pomożemy rozwikłać wszystkie ciążowe problemy.

Organizer. Ciesz się ciążą, sprawunki masz pod kontrolą
To pierwsza ciąża, a Ty czujesz się przytłoczona ilością spraw do załatwienia? Z Organizerem ciążowym będzie o wiele łatwiej. Dodawaj ważne wydarzenia dot. ciąży, jak wizyty lekarskie, badania, a także kompletuj torbę do porodu i wyprawkę dla dziecka. Podpowiemy, o co powinnaś zadbać w czasie ciąży, porodu, co powinno znaleźć się na twojej liście zakupów i przypomnimy ci o tym. Wszystkie załatwione sprawy możesz odhaczyć, by już nie zaprzątały twej głowy.
Do dyspozycji masz dwa widoki: wydarzeń podzielonych na kategorie m.in. wizyty lekarskie, badania, zakupy oraz ekran kalendarza, w którym dzień po dniu sprawdzisz swoje plany.

Zapraszamy do Sklepu! Po wejściu w moduł Organizer poniżej Twoich kategorii wydarzeń na Planie dnia zobaczysz kafel Sklepu. A w nim produkty dla dzieci, kobiet i mężczyzn ułożone wg wygodnych kategorii. Zaczynamy od ubrań, ale już wkrótce w Sklepie pojawią się inne produkty. Będziemy Was informować!

Kontroluj swoją wagę w ciąży
Kalkulator wagi w ciąży pozwoli ci przewidzieć, jak będzie zmieniała się twoja waga wraz z rozwojem ciąży. Prawidłowa waga w ciąży ma ścisły związek z prawidłowym rozwojem płodu. Dlatego tak ważne jest kontrolowanie przyrostu masy ciała w kolejnych miesiącach ciąży.

Zawsze dostępna
Aplikacja „Moja ciąża” działa także w trybie offline. Gdy jesteś poza siecią internetową informuje Cię o ważnych sprawach związanych z ciążą.

Prezentowane w aplikacji „Moja ciąża” treści, w tym treści pochodzące od specjalistów z zakresu medycyny mają charakter edukacyjny i nie zastąpią bezpośredniego kontaktu z lekarzem. Niezależnie od zapoznania się z tymi treściami, sugerujemy bezpośrednią konsultację z lekarzem. The "My pregnancy" takes you through the unusual time of pregnancy: from the first days of pregnancy to birth. The "My Pregnancy" provides practical advice pregnancy with videos and photos showing the development of the baby during pregnancy, and other tools to help a future mom (organizer, weight calculator, converter weeks of pregnancy).
Guardian of content applications, "My pregnancy" is a gynecologist-obstetrician, Dr. Gregory Południewski.

Conscious, so calm in pregnancy
Check out what's happening pregnant with you and your baby week by week. Learn, as evidenced by signs of pregnancy and what signals your body sends during the nine months of waiting for a child.
Together with the gynecologist-obstetrician, Dr. Grzegorz Południewskim answer questions about pregnancy and help sort out all the problems of pregnancy.

Organizer. Enjoy your pregnancy, you have errands under control
This is the first pregnancy, and you feel overwhelmed by the amount of things to do? Organizer pregnancy will be much easier. Add important events dot. Pregnancy as doctors visits, tests, and also assembles a bag for birth and layette for the baby. We will suggest what you should take care during pregnancy, childbirth, which should be on your shopping list and remind you about it. All taken care of things you can check off to no longer preoccupied with your head.
You have two views: the events are divided into categories including medical visits, research, shopping and calendar display, where day after day you check your plans.

Welcome to the Shop! After entering the module Organizer under your category of events Plan dated you see tile store. And the products for children, women and men arranged by convenient categories. We start with the clothes, but soon the store will be other products. We will keep you informed!

Control your weight in pregnancy
Weight calculator pregnant will allow you to predict how it will change your weight as the pregnancy progresses. Proper weight in pregnancy is closely linked with the normal development of the fetus. That is why it is so important to control weight gain in the subsequent months of pregnancy.

always available
The "My pregnancy" also works offline. When you are outside the network website informs you about important issues related to pregnancy.

Presented in the application "My pregnancy" content, including content originating from specialists in the field of medicine they are educational in nature and can not replace direct contact with the doctor. Regardless of familiarize yourself with the content, we suggest that direct consultation with a doctor.


Rating Distribution


4.5
(2 644)
5
4
3
2
1Moja cia z eDziecko.pl Version History


 • Moja cia z eDziecko.pl v.1.2.4 for Android 4.0.3+ Sep. 28, 2016
 • Moja cia z eDziecko.pl v.1.2.1 for Android 4.0.3+ Aug. 02, 2016
 • Moja cia z eDziecko.pl v.1.1.17 for Android 4.0.3+ Jun. 13, 2016
 • Moja cia z eDziecko.pl v.1.1.16 for Android 4.0.3+ Apr. 17, 2016
 • Moja cia z eDziecko.pl v.1.1.15 for Android 4.0.3+ Apr. 03, 2016
 • Moja cia z eDziecko.pl v.1.1.14 for Android 4.0.3+ Mar. 16, 2016
 • Moja cia z eDziecko.pl v.1.1.9 for Android 4.0+ Dec. 08, 2015
 • Moja cia z eDziecko.pl v.1.1.8 for Android 4.0+ Nov. 03, 2015
 • Moja cia z eDziecko.pl v.1.1.7 for Android 4.0+ Sep. 28, 2015
 • Moja cia z eDziecko.pl v.1.1.6 for Android 4.0+ Aug. 02, 2015
Show moreJoin the discussionScroll to Top
detect click fraud