Terminarz

Freepps.top is not an official representative or the developer of this application. Copyrighted materials belong to their respective owners
Read review
  • Last update: 3 years ago
  • Version: 1.0.2
  • Compatibility: 2.2 and up
  • Author: PharmaPromo
  • Content rating: Everyone
  • Package name: hu.pharmapromo.holgynaptar_pl
Get app Read review Hype your app
Support Comments FAQ I'm the dev!

Terminarz Description

0

Opis aplikacji Ladies’ diary

Czy zdarzyło Ci się kiedykolwiek zapomnieć o zażyciu tabletki?
Nie pamiętasz kiedy ostatnio byłaś u ginekologa na badaniach kontrolnych?
Nie potrafisz przypomnieć sobie daty ostatniej miesiączki zapytana o nią podczas wizyty?
Chcesz podać ginekologowi wszystkie występujące u siebie objawy, ale nie wiesz jak je zapisać?
Chcesz stale kontrolować swoją masę ciała?
Regularnie gubisz papierowy kalendarzyk z zapisem cyklów miesiączkowych?

Jeśli odpowiedziałaś „tak” na choćby jedno z powyższych pytań, aplikacja Ladies’ diary jest właśnie dla Ciebie!

- Całkowicie bezpłatna.
- Zawiera trzy połączone funkcje, których można również używać do indywidualnych celów: kalendarz miesiączek, przypomnienia, rzeczywista masa ciała.
- Umożliwia ścisłe monitorowanie wszystkich objawów związanych z miesiączkowaniem.
- Jedyna aplikacja umożliwiająca przesłanie listy występujących u Ciebie objawów bezpośrednio do Twojego ginekologa!
- Przypomnienia ustawia się tylko raz, po wyborze ustawień początkowych, a aplikacja wysyła przypomnienia automatycznie.

Najważniejsze funkcje:

Kalendarz:
- Łatwy w obsłudze, przejrzysty
- Widok całego miesiąca lub dnia
- Umożliwia śledzenie zmian masy ciała, temperatury ciała i różnorodnych objawów.
- Umożliwia obserwację cyklu miesiączkowego i obliczenie daty owulacji.

Rzeczywista masa ciała:
- Umożliwia obserwowanie zmian masy ciała.
- Pozwala na sprawdzenie wskaźnika BMI, na podstawie podanej masy ciała i wzrostu.

Przypomnienia:
-Mogą dotyczyć obecnie stosowanej tabletki, można również ustawić przypomnienie o przyjęciu tabletki lub konieczności pobrania nowej recepty od lekarza.
-Aplikacja uwzględnia dni bez zażywania tabletek, w których nie wysyła wiadomości z przypomnieniem.
-Kobietom stosującym pierścienie antykoncepcyjne aplikacja wysyła przypomnienie przed założeniem pierścienia i przed jego usunięciem.
-Kobietom stosującym zastrzyki antykoncepcyjne aplikacja przypomina o terminie kolejnej wizyty.
-Można również wprowadzić datę corocznych badań kontrolnych, a także przypomnienia dotyczące życia osobistego.

Ustawienia:
- Możliwość ochrony danych za pomocą hasła.
- Możliwość ustawienia indywidualnych dźwięków alarmowych dla przypomnień.


Aplikację polecamy szczególnie kobietom, które:
- chcą prowadzić dokładną obserwację zachodzących u nich procesów wewnętrznych,
- lubią planować. Application Description Ladies' diary

Have you ever forget to take your pills?
I do not remember the last time you were a gynecologist for control tests?
Can not remember the date of the last menstrual period when questioned about her during the visit?
Do you want to give the gynecologist of all have symptoms, but do not know how to save them?
You want to constantly control your weight?
Regularly lose a paper diary with a record of menstrual cycles?

If you answered "yes" to even one of these questions, the application Ladies' Diary is just for you!

- Completely free of charge.
- Includes three combined functions, which can also be used for individual purposes: menstrual calendar, reminders, actual body weight.
- Allows you to closely monitor all of the symptoms associated with menstruation.
- The only application that allows you to send a list of symptoms occurring at you directly to your gynecologist!
- Reminders are set only once, after the selection of the initial setup and application sends reminders automatically.

Key Features:

Calendar:
- Easy to use, transparent
- View a whole month, or day
- Allows you to track changes in body weight, body temperature, and a variety of symptoms.
- Allows observation of the menstrual cycle and calculate the ovulation date.

The actual weight of the body:
- Allows you to observe changes in body weight.
- Allows you to check the BMI based on the specified weight and height.

Reminders:
-They may relate to the currently used tablets, you can also set a reminder for taking the tablet or to download the new prescription from your doctor.
-The application takes into account the days without taking pills, which does not send a message with a reminder.
-Women applying contraceptive rings'll send a reminder before the foundation of the ring and before its removal.
-Women applying contraceptive injections app reminds of the time my next visit.
-You can also enter the date of annual checkups and also reminders about your personal life.

Settings:
- The ability to protect data with a password.
- Ability to set individual sounds alarm for reminders.


The application is especially recommended for women who:
- They want to maintain accurate observation of them occurring in internal processes,
- Like the plan.


Rating Distribution


4.3
(13)
5
4
3
2
1Terminarz Version History


  • Terminarz v.1.0.2 for Android 2.2+ Jun. 08, 2016
Show moreJoin the discussionScroll to Top
detect click fraud