Polska Prasa

Freepps.top is not an official representative or the developer of this application. Copyrighted materials belong to their respective owners
Read review
  • Last update: 2 years ago
  • Version: 1.99.1
  • Compatibility: 1.6 and up
  • Author: Mobifly
  • Content rating: Everyone
  • Package name: pl.mobifly.polishpress
Support Comments FAQ I'm the dev!

Polska Prasa Description

0

Ta wersja aplikacji nie jest już wspierana i zalecana posiadaczom systemu Android do wersji 4 (Ice Cream Sandwich). Zawsze możesz pobrać całkowicie nową, na bieżąco aktualizowaną aplikację Polska Prasa RSS:

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.zaggisworkshop.polishpress

Dostępna także wersja aplikacji Polska Prasa Cloud - zapraszamy do testowania:

https://play.google.com/store/apps/details?id=pl.mobifly.polishpresscloud

--

Najświeższe wiadomości z Polski i świata.

Wydajny, funkcjonalny oraz ergonomiczny w użytkowaniu czytnik polskiej prasy internetowej (RSS), który oszczędzi twój czas i transfer.

Program serwuje czyste wiadomości pochodzące z prasy informacyjnej (polskie gazety), a nie jest tylko zbiorem linków do aktualności z gazet mobilnych jak u większości aplikacji w tym dziale.

Szeroka możliwość konfiguracji, a jednocześnie prostota użytkowania połączona z wydajnym mechanizmem zapisu danych w pamięci podręcznej, abyś mógł czytać offline (także wsparcie dla Instapaper, Read It Later oraz Kindle) sprawia że jest to unikalna aplikacja prezentująca polskie gazety.

Ponadto aplikacja zawiera unikalną funkcjonalność pełnoekranowego podglądu zdjęć wiadomości, a także możliwość dodania swoich gazet spoza domyślnej bazy programu, co czyni go uniwersalnym czytnikiem RSS/Atom.

Wiadomościami możesz się podzielić za pomocą Facebook'a, Twitter'a, SMS'a, pocztą Gmail lub innymi usługami pokrewnymi. Możesz także skopiować całość, część zajawki i wkleić do innej aplikacji wg uznania, bądź wysłać samego linka pocztą lub do Instapaper bądź serwisów pokrewnych.

Oferowany tryb offline, który jest przeźroczysty dla użytkownika wymiernie zaoszczędza Twój pakiet danych.

Aktualnie obsługuje następujących wydawców prasy:
* gazeta.pl (Gazeta Wyborcza)
* dziennik.pl (Dziennik) - najświeższe aktualności
* rp.pl (Rzeczpospolita)
* gazetaprawna.pl (Gazeta Prawna)
* polskatimes.pl (Polska The Times)
* mediaregionalne.pl (Grupa Media Regionalne), szeroka gama prasy regionalnej
* gazetapolska.pl
* money.pl
* bankier.pl
* wprost24.pl
* infor.pl
* forsal.pl
* pozostałe - Interia, Wirtualna Polska, Onet, TVN24, Focus, prasa niezależna (Nowy Ekran, wPolityce, Najwyższy Czas, Do Rzeczy),prasa informatyczna, dziennik internautów, rmf.fm, tokfm, radio maryja, telepolis.pl, ZUS, obserwator finansowy, farmer.pl,satkurier, blogi (appacz.net, kominek.in) This version is no longer supported and recommended holders of Android to Version 4 (Ice Cream Sandwich). You can always download a completely new, constantly updated app Polish Press RSS:

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.zaggisworkshop.polishpress

Also available with version Polish Press Cloud - welcome to test:

https://play.google.com/store/apps/details?id=pl.mobifly.polishpresscloud

-

Latest news from the Polish and the world.

Efficient, functional and ergonomic to use web press Polish reader (RSS), which will save your time and transfer.

The program serves a clear message from the press information (Polish newspaper), and it is not just a collection of links to news from newspapers like the majority of mobile applications in this section.

Wide configurable, while ease of use combined with a powerful mechanism for writing data in the cache, so you can read offline (including support for Instapaper, Read It Later and Kindle) makes it an unique application that presents Polish newspaper.

Additionally, the application includes unique functionality for viewing images full-screen news, as well as the ability to add their newspapers outside the default database of the program, which makes it a universal reader RSS / Atom feeds.

News you can share via Facebook, Twitter will, SMS, Gmail or other mail related services. You can also copy a whole, some previews and paste it into another application's discretion, or send the same by post or link to Instapaper or related services.

Offered offline, which is transparent to the user measurably saves your data package.

Currently supports the following publishers:
* Gazeta.pl (Gazeta Wyborcza)
* Dziennik.pl (Official) - the latest news
* Rp.pl (Republic of)
* Gazetaprawna.pl (Legal Newspaper)
* Polskatimes.pl (Poland The Times)
* Mediaregionalne.pl (Regional Media Group), a wide range of regional newspapers
* Gazetapolska.pl
* Money.pl
* Bankier.pl
* Wprost24.pl
* Infor.pl
* Forsal.pl
* Other - Yahoo, Virtual Poland, Onet, TVN 24, Focus, independent press (New screen, wPolityce, the Supreme Time To Stuff) Information newspaper, the daily internet users rmf.fm, tokfm, radio mary, telepolis.pl, Social Security, financial observer, farmer.pl, SatKurier, blogs (appacz.net, kominek.in)


Rating Distribution


4.0
(162)
5
4
3
2
1Polska Prasa APK Version History


  • Polska Prasa v.1.99.1 for Android 1.6+ Aug. 25, 2015
Show moreJoin the discussionScroll to Top