McD Kupony do McDonald's

Freepps.top is not an official representative or the developer of this application. Copyrighted materials belong to their respective owners
Read review
 • Last update: 8 months ago
 • Version: 29.0.2
 • Compatibility: 1.6 and up
 • Author: PRyC Mobile
 • Content rating: Rated for 3+
 • Package name: appinventor.ai_prycpl.mcd_kupony
Get app Read review Hype your app
Support Comments FAQ I'm the dev!

McD Kupony do McDonald's Description

0

Aplikacja zawiera graficzną bazę kuponów zniżkowych / promocyjnych do sieci restauracji McDonald's (w tym McDrive) oraz cennik (oferta podstawowa i śniadaniowa)

29.0.1: Aplikacja zaktualizowana o 14 nowych kuponów, ważnych do 5 lutego 2017.

McZestaw Big Mac za 10
McZestaw McWrap za 13
2x duże frytki (2za1)
2x Happy Meal za 18
McWrap + mały napój za 10
2x Happy Meal + 2x McZestaw Powiększony za 38
2x McFlurry za 8
McCafe Caramel Latte Macchiato (330ml) za 8 (McCafe)
2x WieśMac lub McChicken za 12
2x Happy Meal za 18
2x McZestaw Powiększony za 26
McZestaw + McDouble lub Chikker za 18
McZestaw + burger za 21
2x McMuffin Jajko i Bekon za 8 (śniadanie)

Wystarczy z menu wybrać kupon i pokazać go na ekranie telefonu pracownikowi restauracji podczas składania zamówienia. To wystarczy by zapłacić mniej...

Każdy kupon można wykorzystać wielokrotnie, i to nawet podczas jednego zamówienia... :-)


Kupony znajdziecie również na stronie McDonalds.pl
Aplikacja ma za zadanie ułatwić Wam korzystanie z tych kuponów. Wszystkie nazwy własne/zastrzeżone jak i znaki towarowe należą do firmy McDonald's

[ NOTE: Coupons in application only to Polish McDonald's ]

--

Użytkownicy MIUI: W przypadku tej wersji systemu Android prawdopodobnie pojawi się błąd podczas instalacji. Na obecną chwilę jedyną możliwością by skorzystać z naszej aplikacji jest ręczne "zainstalowanie" aplikacji poprzez skopiowanie pliku APK do katalogu:

/system/app/

Plik aplikacji (identyczny jak ten znajdujący się w Google Play) znajdziecie pod tym adresem:

https://dl.dropboxusercontent.com/u/2130465/Android/McD%20Kupony/APK/mcd_kupony_new_zipAlign.apk

--

Małe wyjaśnienie w związku z niektórymi komentarzami:

Aplikacja wprawdzie jest "nieoficjalna", ale korzysta z oficjalnych/oryginalnych i respektowanych w KAŻDYM McDonald's kuponów (jest pewnego rodzaju "przeglądarką graficzną" na oryginalne kupony, która porządkuje je, i ułatwia zarządzanie nimi).

Podczas zamawiania wystarczy powiedzieć, że chcemy skorzystać z kuponu i pokazać na wyświetlaczu interesujący nas kupon.

Możesz też wybrać 8 ulubionych kuponów - dzięki czemu znajdziesz/wybierzesz je jeszcze szybciej!

Oprócz tego aplikacja zawiera cennik: oferta klasyczna i oferta śniadaniowa.

Aplikacja NIE POBIERA żadnych pieniędzy, płacicie normalnie tylko w kasie McD - przy zamówieniu... Oczywiście odpowiednio mniej - bo macie kupon :-)


PS. To jest aplikacja nieoficjalna, a wszystkie elementy graficzne (np. logotypy) należą do ich właścicieli... The application includes a graphical database of coupons / promotional network of McDonald's restaurants (including McDrive) and pricing (basic offer and breakfast)

29.0.1: Application updated with 14 new coupons, valid until February 5, 2017.

McZestaw Big Mac 10
McZestaw McWrap for 13
2x large fries (2za1)
2x Happy Meal for 18
McWrap + small drink for 10
2x Happy Meal + 2x McZestaw Enlarged for 38
2x McFlurry for 8
McCafe Caramel Latte Macchiato (330ml) for 8 (McCafe)
2x WieśMac or McChicken for 12
2x Happy Meal for 18
2x McZestaw enlarged by 26
McZestaw + McDouble or Chikker for 18
McZestaw + burger for 21
2x McMuffin egg and bacon for 8 (breakfast)

Just from the menu, select the coupon and show it on your phone to the employee restaurant when ordering. That's enough to pay less ...

Each coupon can be used repeatedly, and even in one order ... :-)


Coupons can also be found on the page McDonalds.pl
The application is designed to facilitate you to use these coupons. All names / reserved and trademarks are owned by McDonald's

[NOTE: Coupons in application only to Polish McDonald's]

-

MIUI users: In this version of Android will likely get an error during installation. At the moment, the only possibility to take advantage of our application manually "install" applications by copying APK file directory:

/ System / app /

Application file (the same as found in Google Play) can be found at this address:

https://dl.dropboxusercontent.com/u/2130465/Android/McD%20Kupony/APK/mcd_kupony_new_zipAlign.apk

-

Small explanation in connection with some of the comments:

Although the application is the "unofficial", but uses the official / original and respected in ANY McDonald's coupons (which is a kind of "graphical browser" on original coupons, which organizes them, and simplifies management).

When ordering enough to say that we want to take advantage of the coupon and show on the display interesting a gift.

You can also choose your favorite 8 vouchers - so you find / choose them even faster!

In addition, the application includes a price list offer classic and offer breakfast.

The application does not charge any money normally pay only at the box office McD - when ordering ... of course correspondingly less - because you have a coupon :-)


PS. This application is unofficial and all graphical elements (eg. Logos) belong to their owners ...


Rating Distribution


4.6
(10 497)
5
4
3
2
1McD Kupony do McDonald's Version History


 • McD Kupony do McDonald's v.26.0.1 for Android 1.6+ Sep. 04, 2016
 • McD Kupony do McDonald's v.25.3.1 for Android 1.6+ Aug. 27, 2016
 • McD Kupony do McDonald's v.25.2.1 for Android 1.6+ Aug. 07, 2016
 • McD Kupony do McDonald's v.25.1.3 for Android 1.6+ Aug. 04, 2016
 • McD Kupony do McDonald's v.25.1.1 for Android 1.6+ Jul. 26, 2016
 • McD Kupony do McDonald's v.25.0.1 for Android 1.6+ Jul. 11, 2016
 • McD Kupony do McDonald's v.24.99.99 for Android 1.6+ Jul. 05, 2016
 • McD Kupony do McDonald's v.24.0.3 for Android 1.6+ May. 25, 2016
 • McD Kupony do McDonald's v.24.0.2 for Android 1.6+ May. 04, 2016
 • McD Kupony do McDonald's v.24.0.1 for Android 1.6+ Apr. 24, 2016
Show moreJoin the discussionScroll to Top
detect click fraud