Nawigacja Play

Freepps.top is not an official representative or the developer of this application. Copyrighted materials belong to their respective owners
Read review
  • Last update: 1 year ago
  • Version: 10.3.168
  • Compatibility: 4.1 and up
  • Author: P4 sp. z o.o. operator sieci Play
  • Content rating: Rated for 3+
  • Package name: com.naviexpert.NaviExpert_Play
Get app Read review Hype your app
Support Comments FAQ I'm the dev!

Nawigacja Play Description

0

Z Nawigacją Play:
- zyskujesz czas omijając korki dzięki technologii Community Traffic online,
- unikasz mandatów dzięki funkcji CB radia, która ostrzega m.in. o fotoradarach i kontrolach drogowych,
- jesteś na bieżąco z wszelkimi remontami i nowymi inwestycjami, podróżując zawsze z aktualnymi mapami GPS,
a także:
- nie ponosisz opłat za transfer danych podczas korzystania z nawigacji,
- podróżujesz bezpiecznie dzięki ostrzeżeniom dotyczącym ograniczenia prędkości oraz niebezpiecznych miejscach,
- korzystasz z bazy ponad 400 000 użytecznych miejsc.

Jak to działa?

Trasy omijające korki
Z Nawigacją Play zyskujesz na czasie oraz dobrym samopoczuciu nie stojąc w korkach!
Nawigacja monitoruje natężenie ruchu w czasie rzeczywistym, dzięki wielotysięcznej społeczności użytkowników aplikacji oraz profesjonalnemu monitoringowi floty. Przesyłane anonimowo do serwera dane są przetwarzane przez zaawansowane algorytmy, umożliwiające skuteczne omijanie zakorkowanych odcinków.

Ostrzeżenia CB
Nawigacja Play umożliwia dostęp w aplikacji do funkcjonalności powszechnie używanego CB-radia. Dzięki niej możesz swobodnie zgłaszać oraz odbierać powiadomienia dotyczące:
- fotoradarów,
- kontroli drogowych,
- nieoznakowanych patroli,
- niebezpiecznych miejsc,
- remontów,
- wypadków,
- zablokowanych odcinków,
- złych warunkach pogodowych.

Codziennie aktualizowane mapy
Dzięki mapie online, za każdym razem gdy uruchamiasz aplikację masz dostęp do najaktualniejszych informacji. Nie musisz zatem dokonywać samodzielnych aktualizacji, aby być na bieżąco.

Baza użytecznych miejsc
Masz dostęp do aktualnej bazy ponad 400 tys. tzw. punktów POI, jak stacje paliw, bankomaty, sklepy, restauracje itp. Wybierz interesującą Cię pozycję i nawiguj prosto do celu!
Zainstaluj Nawigację Play i testuj bezpłatnie przez 30 dni!

Po okresie bezpłatnym, chcąc w dalszym ciągu mieć dostęp do usługi, nie musisz podejmować żadnych działań. Nawigacja przedłuży się automatycznie o kolejny miesiąc, o czym zostaniesz poinformowany SMSem. Opłata miesięczna w Nawigacji Play wynosi 13,99zł (z VAT) i obejmuje mapy Polski

Wyłączenia subskrypcji usługi można dokonać w dowolnym momencie jej trwania wchodząc w menu aplikacji w menu Narzędzia > Moje konto > Zamów usługę > Subskrypcja aktywacja/rezygnacja. Po wyłączeniu subskrypcji korzystanie z usługi nawigacji możliwe jest do końca okresu rozliczeniowego subskrypcji. From the Navigation Play:
- Gain time by avoiding traffic jams Community Traffic Online
- Avoid seats thanks to the CB radio to warn, among others, speed camera and roadside checks,
- You're up to date with all repairs and new investments, traveling always with the current GPS maps,
and also:
- Do not pay any fees for the transfer of data during the navigation,
- Travel safely with the warnings on speed limits and dangerous places,
- Using a database of over 400 000 Interest.

How does it work?

Route bypassing traffic jams
From the Navigation Play gain on time, and well-being of not standing in traffic jams!
Navigation monitors the traffic in real time, thanks to a multi-thousand user community applications and professional monitoring of the fleet. Sent anonymously to the server data are processed by advanced algorithms to effectively circumvent the congested sections.

Warnings CB
Play Navigation application provides access to commonly used functionality of the CB-radio. With it you can easily submit and receive notifications for:
- Speed ​​cameras,
- Roadside checks
- Unmarked patrols,
- Dangerous places,
- Repairs,
- Accidents,
- Blocked sections,
- Bad weather.

A daily updated maps
With the map online, every time you run the application you have access to the most current information. Therefore you do not need to make independent update to be up to date.

Database of useful sites
You have access to the current database of over 400 thousand. so-called. POI, such as gas stations, ATMs, shops, restaurants, etc.. Choose a position that interests you and navigate straight to the point!
Install Navigation Play and test free for 30 days!

After a period of free, wanting to continue to have access to the service, you need not take any action. Navigation automatically extend for another month, which will be informed by SMS. The monthly fee is 13,99zł Play Navigation (VAT) and includes a map of Polish

Exclusions subscription can be made at any time during its entering in the application menu in Tools> My Account> Sign Up> Subscription activation / cancellation. When you turn off a subscription to use the service navigation is possible until the end of the billing period subscription.


Rating Distribution


3.6
(2 064)
5
4
3
2
1Nawigacja Play Version History


  • Nawigacja Play v.10.1.100 May. 04, 2016
  • Nawigacja Play v.10.0.82 Mar. 12, 2016
Show moreJoin the discussionScroll to Top
detect click fraud