Przepisy drogowe

Freepps.top is not an official representative or the developer of this application. Copyrighted materials belong to their respective owners
Read review
  • Last update: 2 years ago
  • Version: 1.40
  • Compatibility: 2.2 and up
  • Author: Marcin Wiącek
  • Content rating: PEGI 3
  • Package name: com.mwiacek.przepisy.drogowe
Get app Read review Hype your app
Support Comments FAQ I'm the dev!

Przepisy drogowe Description

0

Kodeks Drogowy i Ustawa o kierujących pojazdami (włącznie ze zmianami z maja 2015), Taryfikator mandatów i punktów, symbole i opisy znaków drogowych i urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego, informacje o alkoholu, prędkości, pomiarach prędkości i inne przydatne opisy dla polskich kierowców (szczegóły niżej).
Polish regulations related to road traffic + useful information for drivers (application in Polish language only)
Aplikacja dla Androida jest darmowa i taka pozostanie, zależy mi na jej wysokiej jakości merytorycznej. W razie wątpliwości lub znalezienia błędu BARDZO PROSZĘ O BEZPOŚREDNI KONTAKT (Google Play na to nie pozwala) np. korzystając z opcji do kontaktu w aplikacji lub wysyłając maila na marcin@mwiacek.comDostępne jest przeszukiwane (również z systemowego Quick Search Box czyli "Google search"), różne widoki, wygodne powiększanie i pomniejszanie treści oraz wyłączanie blokady klawiatury.Aplikacja może nie działać pod Androidem 3.2, dostępna jest też wersja www i na platformę Tizen, można ją również pobrać z App Store (więcej na mwiacek.com)Obecnie w aplikacji zawarte są:1. Kodeks Drogowy (Prawo o ruchu drogowym) włącznie z najnowszymi zmianami z maja 20152. Ustawa o kierujących pojazdami włącznie z najnowszymi zmianami z maja 20153. CAŁY Taryfikator mandatów (tabela B) i punktów karnych wraz z kodami czynów (oddzielne i połączone) z najnowszymi zmianami (z kwietnia 2015), na razie brak uwzględnienia kar z Ustawy o transporcie drogowym4. informacje o znakach drogowych i urządzeniach bezpieczeństwa drogowego opracowane na podstawie Rozporządzeń5. Rozporządzenie w sprawie postępowania z kierowcami naruszającymi przepisy ruchu drogowego6. informacje o maksymalnej prędkości i sposobach jej pomiarów7. informacje o towarach niebezpiecznych opracowane na podstawie Umowy europejskiej dotyczącej międzynarodowego przewozu drogowego towarów niebezpiecznych (ADR), jak również kody UN różnych towarów8. numery alarmowe9. informacje o oznaczeniach opon10. oznaczenia olejów silnikowych11. szczegóły prawne dotyczące stanu po użyciu alkoholu i stanu nietrzeźwości12. informacje o kodach ograniczeń w prawie jazdyi inne

The Highway Code and the Act of drivers (including changes of May 2015), Tariff fines and points, symbols and descriptions of road signs and road traffic safety equipment, information about alcohol, speed, speed measurements and other useful descriptions for Polish drivers (details below ).
Polish regulations related to road traffic + useful information for drivers (application in Polish language only)
The application for Android is free and will remain so, I care for her unrivaled quality. In case of doubt or find a bug VERY PLEASE DIRECT CONTACT (Google Play does not allow it) eg. Using the contact options in your application or sending an email to marcin@mwiacek.comThere is searched (with the Quick Search Box system that is "Google search"), different views, comfortable zoom in and out content and deactivate keypad lock.The application may not work on Android 3.2 is also available as web version and Tizen platform, it can also be downloaded from the App Store (more on mwiacek.com)Currently, applications are included:1. The Code Road (Road Traffic Law) including the most recent amendments of May 20152. Act on driving vehicles including the latest changes of May 20153. ALL Tariff seats (Table B) and penalty points with codes of conduct (separate and combined) with the latest changes (April 2015), for the time being not taken into account penalties of Law on Road Transport4. Information on traffic signs and road safety devices developed on the basis of Regulations5. Regulation on the management of drivers violating traffic regulations6. Information about the maximum speed and how its measurements7. information on dangerous goods developed on the basis of the European Agreement concerning the International Carriage of Dangerous Goods by Road (ADR), as well as UN codes of various goods8. emergency numbers9. information about tire markings10. marking engine oils11. legal details on the status of the use of alcohol and intoxication12. information about the codes of restrictions on the licenseand other


Rating Distribution


4.5
(2 818)
5
4
3
2
1Przepisy drogowe Version History


  • Przepisy drogowe v.1.40 for Android 2.2+ Jul. 08, 2015
Show moreJoin the discussionScroll to Top
detect click fraud