Meteo ICM

Freepps.top is not an official representative or the developer of this application. Copyrighted materials belong to their respective owners
Read review
  • Last update: 1 year ago
  • Version: 0.3.7
  • Compatibility: 4.0 and up
  • Author: ATK.
  • Content rating: Everyone
  • Package name: pl.atk.meteo
Get app Read review Hype your app
Support Comments FAQ I'm the dev!

Meteo ICM Description

0

Meteo ICM jest aplikacją wyświetlającą prognozę pogody pobraną z bezpłatnego serwisu meteo.pl. Umożliwia podejrzenie aktualnej prognozy pogody, sprawdzenie komentarza synoptyka oraz utworzenie widżetu z meteorogramem.
Aplikacja została stworzona zgodnie z nowoczesnymi zaleceniami Material Design (działa też na starszych wersjach Androida).
Aplikacja nie wyświetla reklam.
Funkcje:
- Prezentacja meteorogramów w aplikacji (modele UM i COAMPS)
- Prezentacja komentarza synoptyka
- Lista dostępnych miast
- Mapa umożliwiająca wybór miejsca prognozy pogody
- Dodanie miejscowości do listy ulubionych miejscowości
- Edycja nazw ulubionych miejscowości
- Konfigurowalny widżet odświeżany automatycznie lub na żądanie
- Wybór okresu odświeżania widżetu
- Otwarcie meteorogramu w przeglądarce
================
Instrukcja:
================
Widżet nie tworzy się automatycznie, musisz dodać go ręcznie. Procedura tworzenia widżetu może przebiegać nieco inaczej na różnych telefonach:
Metoda 1:
Wciśnij przycisk Home -> Menu -> Widżety -> wybierz Meteo
Metoda 2:
Wciśnij przycisk Home, przytrzymaj palec na wolnym polu na pulpicie, wybierz opcję Widżety -> Meteo
Metoda 3:
Otwórz listę zainstalowanych aplikacji przyciskiem Home -> Aplikacje -> Widżety -> przeciągnij Meteo na główny pulpit================
Ważne informacje:
================
- Meteo może nie działać prawidłowo, jeżeli jest kontrolowany przez program zarządzający procesami ("task killer")
- Ze względu na ograniczenia platformy Android, przeniesienie aplikacji na kartę SD uniemożliwia tworzenie widgetów
- Aplikacja została zoptymalizowana i nie zwiększa zużycia baterii
- Aby uruchomić aplikację wymagane jest urządzenie z Androidem w wersji co najmniej 4.0.3 (IceCreamSandwich).- Prognoza wykorzystywana w aplikacji została udostępniona nieodpłatnie przez serwis meteo.pl prowadzony przez ICM, Uniwersytet Warszawski. Wyniki uzyskano przy użyciu oprogramowania Met Office. Material produced using Met Office Software.
- Komentarz synoptyka pochodzi z bezpłatnego serwisu meteo.pl, prowadzonego przez ICM, Uniwersytet Warszawski.
- Wyniki prezentowane w aplikacji są prognozami i mogą się różnić się od od warunków pogodowych, jakie miały miejsce w rzeczywistości.
- Autor aplikacji nie jest w żaden sposób związany z ICM, Uniwersytet Warszawski. Aplikacja może zawierać błędy i wyświetlać nieprawidłowe prognozy pogody.

Meteo ICM is an application that displays weather forecast taken from meteo.pl free service. It allows you to preview the current weather forecasts, checking comment synoptic and creating a widget from meteorogramem.
The application was developed according to modern recommendations of Material Design (also works on older versions of Android).
The application does not display ads.
Features:
- Presentation of meteorogramów in the application (models UM and COAMPS)
- Presentation comment synoptic
- The list of available cities
- Map of selecting a space weather forecasts
- Adding the village to favorites villages
- Edit names of your favorite village
- Customizable widget refreshes automatically or on demand
- Selecting the widget refresh period
- Opening meteorogramu in your browser
================
Instructions:
================
Widget not created automatically, you have to add it manually. The procedure for creating a widget may run slightly differently on different phones:
Method 1:
Press the Home button -> menu -> Widgets -> select Meteo
Method 2:
Press the Home button, hold your finger on an open field on the desktop, select Widgets -> Meteo
Method 3:
Open the list of installed applications by pressing Home -> Applications -> Widgets -> Meteo drag on the main desktop================
Important information:
================
- Meteo may not work properly if it is controlled by the program management process ("task killer")
- Due to Android restrictions, moving applications on the SD card prevents the formation widgets
- The application has been optimized and does not increase battery
- To start the application required a device with Android at least version 4.0.3 (IceCreamSandwich).- Forecast used in the application was made available free of charge by meteo.pl service run by the ICM, Warsaw University. The results were obtained using software Met Office. Material produced using Met Office Software.
- Comment forecaster comes with a free service meteo.pl, conducted by ICM, Warsaw University.
- The results presented in the application are predictions and may differ from the weather conditions that took place in reality.
- Author application is in no way affiliated with ICM, Warsaw University. The application may contain errors and display incorrect weather forecast.


Rating Distribution


4.4
(123)
5
4
3
2
1Meteo ICM Version History


  • Meteo ICM v.0.3.7 for Android 4.0+ Mar. 19, 2016
  • Meteo ICM v.0.3.6 for Android 4.0+ Jan. 22, 2016
  • Meteo ICM v.0.3.5 for Android 4.0.3+ Jul. 15, 2015
Show moreJoin the discussionScroll to Top
detect click fraud