Miniklubb Lite

Freepps.top is not an official representative or the developer of this application. Copyrighted materials belong to their respective owners
Read review
  • Last update: 2 years ago
  • Version: 2.4.2
  • Size: 8.27M
  • Compatibility: 2.3.3 and up
  • Author: Divine
  • Content rating: Rated for 3+
  • Package name: com.divineaps.no.miniclub.lite
Get app Read review Hype your app
Support Comments FAQ I'm the dev!

Miniklubb Lite Description

0

Miniklubb er et læringsspill med norsk tale og av høy kvalitet som forbinder seriøs innlæring med lek. Spillet er full av fantasifulle oppgaver - utviklet i samarbeid med foreldre, pedagoger og Nationalt Videnscenter for Læsning (DK). Miniklubb fungerer som et godt supplement til undervisningen i skolen eller som hjelp til en bra skolestart. Miniklubb finnes som online spill på Miniklubb.no og nu også som app til Android. Miniklubb-appen inneholder et utvalg av de mange skoleoppgavene, som finnes i online-spillet. Oppgavene i appen er tilpasset skjermen på Android og derfor greie at navigere i. I Miniklubb finnes det alltid masse med oppgaver på forskjellige nivåer så ditt barn til enhver tid utfordres og samtidig kan kjenne sig flink. OPPGAVER I APPEN ● Lær å regne (gratis)
Følg med på fisketur med pelikanen Peter og se hvor mange fisk dere får med hjem til kveldsmaten!
Inneholder mer enn 100 regnestykker med både pluss og minus ● Lær å rime (kjøpes seperat)
Svøm inn i Rime-piratenes sunkne båt – der finner du den gamle boken full av rim
Inneholler 65 rim-ord, som kan sammensettes til over 100 rim ● Lær klokken (kjøpes seperat)
Besøk de kule Tids-krabbene og lær deg klokken
Inneholder oppgaver med hele timer, halve timer, kvarter og minutter ● Lær engelsk (kjøpes seperat)
Kaptain Hvalross har landet med sitt luftskip og han har kufferten full av engelske ord
Inneholder 70 engelske ord og illustrasjoner ● Lær fargene (kjøpes seperat)
Fargelegg og sett klistremerker på søte og morsomme bilder sammen med det enøyde tentakkelmonsteret
Inneholder 9 flotte motiver GJELDENDE FOR MINIKLUBB
● Norsk tale – alle figurer i spillet snakker norsk
● Utviklet i samarbeid med foreldre, pedagoger og Nationelt Videnscenter for læsning (DK)
● Barnevennlig brukergrensesnitt som gjør appen veldig enkel å bruke
● Alle oppgavene inneholder tre vanskelighetsgrader, og barnet belønnes med medaljer
● Stemningsfull og flott! Vi har lagt vekt på å utvikle et spill der detaljene - uttrykk, lyd og musikk lyfter opplevelsen SIKKERHET FOR DITT BARN
● Barnesikring – i våre spill kan barnet ditt ikke foreta kjøp på egen hånd
● Ingen reklamer – her finnes ingen 3. parts reklamer
● Krever ikke oppkkopling til internettet - derfor kan ditt barn spille i for eksempel bilen eller på hytta HJELP OG KUNDETJENESTE
Vi tar gjerne imot dine kommentarer, ris og ros på admin@miniklubb.no God fornøyelse!
Miniklubb

Mini club is a learning game with Norwegian voice and high-quality connecting serious learning through play. The game is full of imaginative exercises - developed in partnership with parents, educators and a National Videnscenter for reading (DK). Mini club serves as a good complement to teaching in school or to help a good school.Mini club is available as an online game at Miniklubb.no and now also as App for Android. Mini club app contains a selection of the many school tasks, which are found in the online game. The tasks in the app is custom screen on Android and therefore thing that navigate. In Mini club there are always lots of tasks at different levels so your child at any time challenged and simultaneously can recognize themselves clever.TASKS IN THE APP● Learn to count (free)
Follow along on a fishing trip with Peter the pelican and see how many fish you get home for supper!
Contains more than 100 math problems with both plus and minus● Learn to rhyme (purchased separately)
Swim into Rime-pirates' sunken boat - there you'll find the old book full of rhymes
Inneholler 65 rim words, which can be combined to more than 100 rim● Learn at (purchased separately)
Visit the cool Time crabs and learn clock
Contains tasks with full hours, half hours, quarters and minutes● Learn English (purchased separately)
Kaptain Walrus landed with his airship and he has kufferten full of English words
Contains 70 English words and illustrations● Learn colors (purchased separately)
Colorize and set stickers on cute and funny images with the one-eyed tentakkelmonsteret
Contains 9 great designsAPPLICABLE FOR MINI CLUB
● Norwegian speech - all characters in the game speaks Norwegian
● Developed in collaboration with parents, educators and Nationelt Videnscenter for reading (DK)
● Friendly user interface makes the app very easy to use
● All tasks includes three difficulty levels, and the child is rewarded with medals
● Evocative and great! We have focused on developing a game in which the details - expression, sound and music LYFT experienceSAFETY FOR YOUR CHILD
● Child safety - in our games, your child may not make purchases on their own
● No commercials - here are no 3rd party ads
● Requires no oppkkopling to the Internet - so your child can play in such car or at workHELP AND CUSTOMER SERVICE
We welcome your comments, criticism and praise in admin@miniklubb.noGood luck!
Mini club


Rating Distribution


3.3
(163)
5
4
3
2
1Miniklubb Lite Version History


  • Miniklubb Lite v.2.4.2 for Android 2.3.4+ Jul. 15, 2015
Show moreJoin the discussionScroll to Top
detect click fraud