Polskie Krzyżówki

Freepps.top is not an official representative or the developer of this application. Copyrighted materials belong to their respective owners
Read review
  • Last update: 1 year ago
  • Version: 1.3
  • Compatibility: 2.3 and up
  • Author: DK GAMES
  • Content rating: PEGI 3
  • Package name: com.DKGames.KrzyzowkiPL
Get app Read review Hype your app
Support Comments FAQ I'm the dev!

Polskie Krzyżówki Description

0

Od zawsze wiadomo, że krzyżówki są jedną z najlepszych form relaksacji. Ludzie w każdym wieku używają ich do rozładowania nerwów oraz przy okazji ćwiczy nasz umysł.Nasze Polskie Krzyżówki są:
- w polsiej wersji językowej
- pytania są terytorialne, nawiązujące do Polski
- Krzyżówki generują się automatycznie, wiec jest nieskończona ilość kombinacji
- Bardzo wiele haseł do odgadnięcia, liczbę tę zwiększamy z kolejnymi aktualizacjami
- Możliwość wyboru wielkości planszy !
- Trzy tryby trudności
+ tryb łatwy - do wpisywania hasła podświetlają sie tylko prawidłowe litery oraz podświetla prawidłową odpowiedź
+ tryb średni - cała klawiatura do wpisywania haseł, ale prawidłowe odpowiedzi się podświetlają
+ tryb trudny - cała klawtiatura oraz prawidłowe odpowiedzi poznajemy dopiero na końcu
- gra działa także optymalnie na tabletach
- wszystko automatycznie dopasowuję się do rozmiarów twojego ekranuNawet nie zorientujesz się, kiedy twoja wiedza się zwiększy. Koniec z grami, które tylko ogłupiają. Jeśl cierpisz na nerwy to jest także najlepsza forma rozrywki dla Ciebie. Grając w naszą krzyżówkę, odciągasz myśli od twoich problemów co pozwala tobie na pełną relaksację. Ćwiczysz swoje szare komórki, zwiększając tym samym sprawność swojego mózgu.Historia krzyżówek*Pomysłodawcą krzyżówki jest Amerykanin Arthur Wynne, pracownik "działu sztuczek i kawałów" gazety New York World. Pierwszą krzyżówkę zamieścił w niedzielnym dodatku "Fun" ("Zabawa") do "New York World" z dnia 21 grudnia 1913 r. Była ona wzorowana na grze towarzyskiej, w którą grywał jego dziadek - "Magiczny kwadrat albo podwójny akrostych". "Original crossword puzzle" zawierała 32 hasła. Rubryki oddzielone były czarnymi odstępami. Pomysł spotkał się z tak dużym entuzjazmem ze strony czytelników, że w 1924 r. ukazała się książka "Crossworld puzzle". Zawierała wybór 50 krzyżówek publikowanych dotychczas w "Fun". Okazała się bestsellerem. W ciągu miesiąca rozeszła się w nakładzie przeszło pół miliona egzemplarzy. Wynalazek nie został opatentowany. W kilka miesięcy potem nowinka trafiła do Brytyjczyków, którzy rozprzestrzenili ją na inne kraje Europy. Pojawiły się też czasopisma poświęcone wyłącznie temu rodzajowi rozrywek umysłowych, nad którymi łamią sobie głowy miliony ludzi na całym świecie.
Krzyżówki w Polsce*W "Kurierze Warszawskim" z 31 stycznia 1925 r. w dziale zadań redagowanym przez autora licznych szarad, Karola Hoffmana, opublikowana została anonimowo "łamigłówka krzyżowa". Redakcja ufundowała 5 nagród dla osób, które nadeślą poprawne rozwiązanie. W tydzień po tym krzyżówkę autorstwa Kazimierza Makarczyka załączono do warszawskiego tygodnika "Ilustracja". To ten szachista właśnie jako pierwszy podał nazwę "krzyżówka" będącą tłumaczeniem angielskiego wyrażenia "cross word puzzle". Wkrótce krzyżówki zaczęły publikować kolejne polskie gazety.*Źródło WikipediaNasze Krzyżówki świetnie pomagaja w nauce Polskiego
nauka polskiego
learn polishjest to w pełni polska grapodobne gry:łamigłówka
łamigłowki
gry logiczne
wykreślanka
wykreślanki
układanka
układanki

We have always known that crossword puzzles are one of the best forms of relaxation. People of all ages use them to discharge the nerves and the occasion of practicing our mind.Our Polish Crosswords are:
- In polsiej version
- Questions are territorial, referring to Polish
- Crosswords are generated automatically, so there is an infinite number of combinations
- A lot of passwords to guess, this number increase with subsequent updates
- Ability to choose the size of the board!
- Three modes of difficulty
     + Easy mode - to enter your password only light up the correct letters and highlights the correct answer
     + Average mode - the entire keyboard to type passwords, but the correct answer to illuminate
     + Hard mode - all klawtiatura and know the correct answers until the end
- The game also works optimally on tablets
- All automatically adapts to the size of your screenI do not even know when your knowledge will increase. End of games that only fooling. JESLE suffer from nerves is also the best form of entertainment for you. Playing in our crossword, you express thoughts away from your problems which allows you to complete relaxation. Do you exercise your brain, thereby increasing the efficiency of his brain.History crossword puzzles *The originator cross is an American Arthur Wynne employee "department of tricks and jokes," the New York World. The first crossword puzzle published in the Sunday supplement "Fun" ("Sport") to "New York World" of 21 December 1913. It was modeled on the social game in which he played his grandfather - "magic square or a double acrostic". "Original crossword puzzle" contains 32 passwords. Rubric were separated by black spaces. The idea met with such great enthusiasm from readers that in 1924. Published the book "Crossworld puzzles". It contained a selection of 50 crosswords published so far in the "Fun". He became a best seller. Within a month, it spreads with a circulation of over half a million copies. The invention was not patented. A few months later novelty went to the British, who spread it to other European countries. There were also a magazine devoted exclusively to this type of entertainment mental over whom racking their brains millions of people around the world.
Crosswords in Poland *In the "Kurier Warszawski" January 31, 1925. In section Task edited by the author of numerous charades, Charles Hoffman, was published anonymously "puzzle of the Cross". Editors funded five awards for people who have sent their correct solution. A week after the crossword by Kazimierz Makarczyk is annexed to the Warsaw weekly "Illustration". It's that chess was the first gave the name "crossword" which is a translation of the English term "cross word puzzle". Soon crosswords began publishing another Polish newspaper.* Source WikipediaOur Crosswords great help to learn Polish
Polish science
learn polishIt is a fully Poland gamesimilar games:puzzle
'jigsaw puzzle'
logic games
wykreślanka
wykreślanki
jigsaw puzzle
puzzle


Rating Distribution


4.0
(96)
5
4
3
2
1Polskie Krzyżówki Version History


  • Polskie Krzyżówki v.1.3 for Android 2.3.2+ Sep. 02, 2016
  • Polskie Krzyżówki v.1.2 for Android 2.3.2+ Jan. 20, 2016
Show moreJoin the discussionScroll to Top
detect click fraud